Amendement inz. wijzig. formulering "ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk" in "hulpverlening door militairen" - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inz. wijzig. formulering "ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk" in "hulpverlening door militairen" - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 8 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 97, eerste lid, de zinsnede «Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk» vervangen door: Ten behoeve van de verdediging van het Koninkrijk en de hulpverlening door militairen.

Toelichting

Volgens artikel 3, eerste lid, van het Statuut is de verdediging van het Koninkrijk een aangelegenheid van het Koninkrijk. Het wekt verwarring daarnaast in de Grondwet te spreken van de belangen van het Koninkrijk.

Met de «bescherming van de (andere) belangen van het Koninkrijk» wordt niet anders bedoeld dan: de hulpverlening door militairen. Deze formulering is concreter en eenvoudiger.

Beide taakomschrijvingen, de verdediging van het Koninkrijk en de hulpverlening door militairen, zijn ontleend aan eerdere herzienings-voorstellen (laatstelijk Rijkswet van 27 maart 1986, Stb. 121).

Koekkoek

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.