Stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (25367, R1593)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (25367, R1593) 


1.

Tekst

Sprekers

De heer Koekkoek (CDA)
De voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (25367, R1593).

(Zie vergadering van 13 januari 1998.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat de heer Koekkoek zijn amendement op stuk nr. 11 intrekt.

Artikel I en de aanhef van artikel II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis/Verkerk (stuk nr. 17) tot invoeging van een nieuw artikel 96a.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 97 t/m 99 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementKoekkoek/Te Veldhuis (stuk nr. 16) tot invoeging van een nieuw artikel 99a.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementVan Middelkoop c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 100, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Middelkoop c.s. (stuk nr. 15, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 100, tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Middelkoop c.s. (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementKoekkoek (stuk nr. 10) tot toevoeging van een derde lid.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het gewijzigde artikel 100 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

A.K. (Alis)  KoekkoekDe heer Koekkoek (CDA): Voorzitter! Dit is een uiterst belangrijk wetsvoorstel waarover wij stemmen, namelijk vanwege het instemmingsrecht van het parlement met het uitzenden van troepen. De discussie heeft opgeleverd dat er nu helderheid is over de actieve informatieplicht van de regering en ook dat het parlement de uitzending van troepen kan afkeuren. Bovendien blijft gelukkig een bepaling over de civiele verdediging in de Grondwet staan.

De CDA-fractie betreurt het dat de behandeling niet heeft geleid tot een formeel instemmingsrecht van de Kamer, maar gelet op de behandeling en de duidelijkheid die hierover is gekomen, zijn wij van mening dat dit wetsvoorstel moet worden gesteund, zodat eindelijk de bepalingen over defensie in de Grondwet zullen worden vernieuwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.