Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25784 - Wijziging begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25968
Kenmerk 25784, nr. 2
Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 784

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

In aansluiting op het eerste wijzigingsvoorstel (wet van 11 september 1997, Stb. nr. 441) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 met ca. f 1 405,6 mln, respectievelijk met ca. f 16,3 mln. te verhogen. De mutaties die tot deze verhoging leiden zijn deels reeds verwerkt in bijlage 5 van de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II, 1997–1998, 24 400 nr. 1) en betreffen verder nadere wijzigingen, die ook in de Najaarsnota 1997 zijn verwerkt.

UITGAVEN

 • 1. 
  Verwerkt in Miljoenennota 1998 bijlage 5: – LNV (XIV)
 • 2. 
  Nadere wijzigingen: – Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland         f 1,9 – Hogere dollarkoers                                                  f 1,4 – Lagere bijdrage LEF, generaal                                 f–19,7 – Hogere bijdrage LEF specifiek                                f 7,3 – Meer uitgaven herstructurering mest                    f 5,7 – Opbrengst verkoop gebouwen                               f 4,2 – Lagere uitgaven varkenspest                                  f 100,0 – Compensatie lagere ontv. i.v.m. varkenspest f – 10,0 – Lagere uitgaven Visserijsanering                           f –4,3 – Lagere uitgaven demo-projecten                           f –3,8 – Vertraging uitvoering glastuinbouw                      f – 3,2 – Vertraging RIJP                                                        f–1,8 – Vertraging WCL                                                        f–1,7 – Vertraging projecten SBB                                        f –0,9

f 1 513,9

– Overboekingen van/naar andere begrotingen      f 0,7

– Desalderingen                                                          f 16,1

– Overige                                                                      f–0,2

Totaal van de verhoging

f – 108,3 f 1 405,6

ONTVANGSTEN

 • 1. 
  Verwerkt in Miljoenennota 1998 bijlage 5: – LNV (XIV)

f 4,8

 
 • 2. 
  Nadere wijzigingen:
   

– Mestoverschotheffing

f 5,7

 

– Lagere ontv. RVV i.v.m. varkenspest

f – 10,0

 
 • Desalderingen

f 16,1

 

– Overige

f –0,2

f 11,6

Totaal van de verhoging

 

f 16,4

ALGEMEEN

In het onderhavige wetsvoorstel zijn mutaties opgenomen die het vermoedelijk beloop beïnvloeden. Het betreft hier in de eerste plaats de begrotingsmutaties voor 1997 die reeds zijn vermeld in de ontwerpbegroting 1998 (de mutaties onder «nieuwe wijzigingen»). Daarnaast betreft het mutaties die na het uitbrengen van de ontwerpbegroting 1998 nodig blijken te zijn.

Op basis van de huidige inzichten blijkt dat zich op een aantal onderdelen van de begroting lagere uitgaven (f 15,8 mln.) voordoen. Het betreft hier hoofdzakelijk programma-uitgaven die, als gevolg van diverse factoren, niet in 1997, maar in komende jaren gedaan zullen worden. Hiertegenover staat dat de bijdrage aan het LEF die voor rekening van LNV komt, hoger uitvalt (f 7,3 mln.). Per saldo resulteert dit in lagere uitgaven van f 8,5 mln. In onderstaand overzicht is e.e.a. nader gespecificeerd.

Artikel

Omschrijving

Artikel verhogend Artikel verlagend

 

Uitgaven

 

12.02

Structuurverbetering

13.04

Beheer

13.05

Overige subsidies en uitgaven

14.02

Structuurverbetering

16.04

Bedrijfsontwikkeling

11.02

Bijdrage aan het LEF

7 303 7 303

Saldo verlaging uitgaven

3 249

2 700 1 720

4 300

3 781

15 750 8 447

Voor wat betreft de mutaties in de verplichtingenbedragen kan worden gesteld dat deze:

 • a. 
  samenhangen met de mutaties in de kasbedragen;
 • b. 
  technische correcties betreffen welke voortvloeien uit mutaties in de begroting 1998;
 • c. 
  bestaan uit specifieke mutaties, welke bij het betreffende artikel nader worden toegelicht.

In onderstaande tabellen zijn de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 1997 opgenomen.

Uitgaven

(bedragen x f 1 mln.)

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

3 281,5

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

314,5

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 – Verwerkt in Miljoenennota 1998 – Nadere wijzigingen

1 513,9 - 108,3

Stand 2e suppletore begroting 1997

5 001,6

Ontvangsten

(bedragen x f 1 mln.)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

500,6

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 • 0,6

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 – Verwerkt in Miljoenennota 1998 – Nadere wijzigingen

4,8 11,6

Stand 2e suppletore begroting 1997

516,4

In de Slotwet zullen boekhoudkundige mutaties en mutaties van uitvoeringstechnische aard worden opgenomen die betrekking kunnen hebben op eventuele (nieuwe) desalderingen en op overboekingen tussen artikelen of begrotingen die een uitvloeisel zijn van een tijdens de begrotingsuitvoering gebleken noodzaak om verplichtingen en of uitgaven elders te verantwoorden dan waar ze oorspronkelijk waren begroot, bij overigens gelijkblijvende uitgangspunten.

BIJSTELLING OP DE APPARAATSARTIKELEN

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de bijstellingen die hebben plaatsgevonden op de artikelen waar de apparaatsuitgaven op worden verantwoord.

In de ontwerpbegroting 1998 heeft voor de apparaatsartikelen over de verschillende hoofdbeleidsterreinen een verdeling plaatsgevonden in het kader van de loon/-prijsbijstelling. De prijsbijstelling is aangewend als compensatie voor het gestegen prijspeil alsmede voor de dekking van een aantal knelpunten en aanpassingen van de apparaatsbudgetten. Deze aanpassingen hangen samen met het feit dat in de begroting 1996 het budget voor apparaatsuitgaven, dat tot dan toe op één artikel was geraamd, is verdeeld over de hoofdbeleidsterreinen. In de begrotingsvoorbereiding 1998 is gebleken dat de verdeling van het totale apparaatsbudget over de hoofdbeleidsterreinen nog wijziging behoeft. Bij de betreffende artikelen is e.e.a. opgenomen onder de vermelding van «Loon/-prijsbijstelling».

Na de aanbieding van de ontwerpbegroting 1998 aan de Staten-Generaal blijkt, op grond van recente ontwikkelingen, dat de budgetten nogmaals moeten worden aangepast. Deze recente aanpassing is opgenomen in kolom 2 van onderstaand overzicht en is bij de artikelen vermeld onder «Herschikking apparaat».

De aanpassingen van de budgetten worden bij de betreffende artikelen niet verder toegelicht.

(1)

(2)

(3)

Artikel

Loon-/prijsbijstelling OB 98

Herschikking Apparaat

TOTAAL

 

10.01

Personeel en materieel

11.01

Personeel en materieel

12.01

Personeel en materieel

13.01

Personeel en materieel

13.04

Beheer

14.01

Personeel en materieel

15.01

Personeel en materieel

16.01

Personeel en materieel

35 962

1 082 - 1 797

4 868

5 667 663

2 471 535

 • 9 523

947

2 045

595

 • 2 715 1 000 6 400

334

26 439 2 029 248 5 463 2 952 1 663 8 871 869

LEESWIJZER

De opzet van de ontwerpbegroting 1998 is, met betrekking tot de presentatie, op enkele punten gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Deze wijzigingen zijn gericht op een verbetering van de kwaliteit.

Naast een aantal redactionele en presentatietechnische aanpassingen heeft dit in deze suppletore begroting ten aanzien van de toelichtingen bij de artikelen geresulteerd in de volgende uitgangspunten: – Mutaties kleiner dan f 0,5 mln. worden per artikel opgeteld en onder de post overige opgenomen, tenzij het een beleidsmatig belangrijke mutatie betreft; – Mutaties tussen f 0,5 mln. en f 1,0 mln. worden concreet benoemd,

maar niet nader toegelicht, tenzij het een beleidsmatig belangrijke mutatie betreft; – Mutaties groter dan f 1,0 mln., of meer dan 10% van het artikelbedrag of van inhoudelijk belang worden toegelicht.

Artikelen die worden gekenmerkt door mutaties uit de eerste twee categorieën worden niet afzonderlijk toegelicht.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING WETSARTIKEL 1 (uitgaven/verplichtingen) 10 ALGEMEEN

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 10 (uitgaven x f 1 mln.)

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

328,4

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

60,6

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 • 32,8

Stand 2e suppletore begroting 1997

356,2

Artikel 10.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

294 484

 

294 484

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 

20 713

 

20 713

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 

33 855

 

33 855

1 Loon-/ prijsbijstelling

24 736

 

24 736

 

2 Herschikking apparaat

 • 9 523
 
 • 9 523
 

3 Compensatie visserijsector

7 300

 

7 300

 

4 Uitvoeringskosten Varkenspest

6 786

 

6 786

 

5 Uitvoeringskosten Stimuleringskader

2 194

 

2 194

 

6 Nieuwbouw boten

2 000

 

2 000

 

7 Werkzaamheden Grondkamers

1 926

 

1 926

 

8 Voorlichtingscampagnes

698

 

698

 

9 Invoering MINAS (12.01)

 • 4 453
 
 • 4 453
 

10 Overboeking naar VROM

 • 1 405
 
 • 1 405
 

11 Overige

3 596

 

3 596

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

349 052

 

349 052

Toelichting

1 Loon-/prijsbijstelling

De hier opgenomen reeks betreft de reguliere bijstelling voor gestegen lonen en prijzen. Naast deze bijstelling zijn een aantal knelpunten opgelost, welke zijn opgenomen onder de overige punten.

3 Compensatie visserijsector

In de ontwerpbegroting 1997 is een pakket steunmaatregelen aangekondigd voor de visserijsector. Dit met het oog de voorgenomen verlaging van de quota mogelijk te maken. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 1997 nog niet kon worden aangegeven hoe e.e.a. exact zou worden gefinancierd werd voor jaren 1997 en 1998 dekking gevonden door een forfaitaire verlaging van het budget op het onderhavige artikel. Met deze bijstelling wordt de forfaitaire korting op het onderhavige artikel voor 1997 teruggedraaid.

4 Uitvoeringskosten varkenspest

In verband met de bestrijdingsmaatregelen van de Klassieke Varkenspest is bij diverse directies en diensten extern personeel ingehuurd en zijn extra materiële kosten gemaakt. De uitgaven hiervan worden verantwoord op het onderhavige artikel, maar staan begroot op uitgavenartikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg. Derhalve dient overboeking van budget ad. f 6,8 mln. plaats te vinden.

5 Uitvoeringskosten Stimuleringskader

De dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) is belast met de (voorbereiding van de) uitvoering van diverse regelingen. Overeenkomstig de aansturingsfilosofie worden de uitvoeringskosten van het Stimuleringskader aan de opdrachtgevers (directies Landbouw en Groene Ruimte en Recreatie) in rekening gebracht en komen ten laste van het programmabudget

6 Nieuwbouw boten

In de regio’s Noord en Noordwest worden de huidige boten die worden ingezet voor de handhaving van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) vervangen.

7 Werkzaamheden Grondkamers

In verband met de extra kosten voor inhuur van medewerkers, taxatiekosten en automatiseringsapparatuur wordt het budget voor de grondkamers verhoogd met f 1,9 mln.

9 Invoering MINAS

Als gevolg van de voorbereiding voor de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) wordt het Bureau Heffingen geconfronteerd met extra werkzaamheden. Hiervoor wordt compensatie geboden vanuit het onderhavige artikel waar de apparaatsuitgaven zijn geraamd ten behoeve van het mest- en ammoniakbeleid.

10 Overboeking naar VROM

Met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vindt een verrekening plaats voor onder andere de gemaakte kosten op het gebied van de herhuisvesting van de dienst Landelijk Gebied.

Artikel 10.02 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

-

-

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

39 075

39 075

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Verdeling prijsbijstelling

 • 39 075
 • 39 075 - 39 075

Stand 2e suppletore begroting 1997

-

-

Toelichting

1 Verdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling 1997 is aangewend voor dekking van een aantal knelpunten binnen de begroting alsmede ter compensatie voor het gestegen prijspeil.

1997

U10.01 Personeelenmaterieel                                                                                                 30648

U11.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      713

U11.03 Overige subsidiesenuitgaven                                                                                           15

U12.01 Personeelenmaterieel                                                                                                –2922

U13.01 Personeelenmaterieel                                                                                                   1937

U13.04 Beheer                                                                                                                             2579

U13.05 Overige subsidiesenuitgaven                                                                                         567

U14.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      463

U14.02 Structuurverb.enov. subs.enuitgaven                                                                          148

U15.01 Personeelenmaterieel                                                                                                   2011

U15.02 AgentschapPD                                                                                                                     62

U15.03 GezondheidenKwaliteitszorg                                                                                       2132

U16.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      253

M10.01 Ontvangsten voor apparaat                                                                                              469

Totaal Prijsbijstelling                                                                                                                      39075

Artikel 10.03 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

26 490

 

26 490

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

1 052

 

1 052

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Verdeling loonbijstelling

 • 27 542
 • 27 542
 • 27 542

Stand 2e suppletore begroting 1997

-

 

-

Toelichting

1 Verdeling loonbijstelling

De loonbijstelling is verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende artikelen.

1997

U10.01 Personeelenmaterieel                                                                                                   5314

U11.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      369

U11.02 Bijdrage aan het LEF                                                                                                         273

U12.01 Personeelenmaterieel                                                                                                   1072

U13.01 Personeelenmaterieel                                                                                                   2931

U13.04 Beheer                                                                                                                             3088

U13.05 Overige subsidiesenuitgaven                                                                                         394

U14.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      200

U15.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      460

U15.02 Agentschap Plantenziektenkundige Dienst                                                                      337

U16.01 Personeelenmaterieel                                                                                                      282

U16.02 Wetenschappelijk Onderzoek                                                                                         4382

U16.03 Praktijkonderzoek                                                                                                               472

U16.04 Bedrijfsontwikkeling                                                                                                          879

U16.05 Wetenschappelijk onderwijs                                                                                          1916

 

1997

U16.06 Hoger agrarisch onderwijs U16.07 Voortgezet agrarisch onderwijs U16.08 Agrarisch praktijkschoolonderwijs

1 059

3 760

354

Totaal Loonbijstelling

27 542

11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 11 (uitgaven x f 1 mln.)

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

64,7

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

7,1

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

– Loon-/prijsbijstelling

– Herschikking apparaat

– Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland

– Lagere bijdrage aan het LEF

– Wijziging dollarkoers

– Z-formatie

– PSO-projecten

1,4 0,9 1,9 12,4 1,4 0,8 0,6

5,4

Stand 2e suppletore begroting 1997

66,4

Artikel 11.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

36 555

36 555

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

1 348

1 348

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Herschikking apparaat

3 Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland

4 Z-formatie

5 Overige

5 637                                      5 637

1 082

947

1 900

1 661

47

Stand 2e suppletore begroting 1997

43 540

43 540

Toelichting

3 Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland

De uitgaven ten behoeve van de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (AVB) vallen hoger uit dan was voorzien. Dit is het gevolg van ondermeer huurverhogingen in Peking, Shanghai en Bangkok, de aanstelling van extra lokale krachten op diverse buitenlandse posten, de herstructurering van salarisschalen van uitgezonden personeel en hogere valuta-koersen. De verhoging van het onderhavige artikel met f 1,9 mln. wordt opgevangen binnen de homogene groep Internationale Samenwerking.

4 Z-formatie

Het onderhavige artikel wordt verhoogd in verband met de aanstelling van tijdelijk personeel bij het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) en het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden. Tegenover de extra uitgaven van het ILRI staan extra ontvangsten; dit betekent dat behalve het uitgavenartikel 11.01 Personeel en materieel ook het ontvangstenartikel 11.01 Ontvangsten voor apparaat met f 0,8 mln. wordt verhoogd.

Tegenover de extra uitgaven van het IAC staan extra ontvangsten, die rechtstreeks bij het IAC worden ontvangen. Dit leidt ertoe dat de subsidie aan het IAC, die wordt verantwoord op uitgavenartikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven, lager uitvalt (zie de toelichting bij artikel 11.03), zodat uitgavenartikel 11.01 met f 0,9 mln. wordt verhoogd en artikel 11.03 met eenzelfde bedrag wordt verlaagd.

Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEF

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

12 392

 

12 392

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

5 800

 

5 800

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Meevaller LEF

 • 12 127

273 - 12 400

 • 12 127

Stand 2e suppletore begroting 1997

6 065

 

6 065

Toelichting

2 Meevaller LEF

De bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan het Landbouw-Egalisatiefonds wordt per saldo verlaagd met f 12,4 mln. Het betreft het saldo van meevallers in de sfeer van de perceptiekostenvergoeding (f 16,2 mln.) en de apurement-uitgaven (f 3,5 mln.) mln. en tegenvallers in de ontvangsten als gevolg van de rente- en technische vergoeding (f 3,7 mln) en vervallen waarborgen (f 3,6 mln.). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de tweede suppletore begroting 1997 van het Landbouw-Egalisatiefonds.

Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

15 717

 

15 708

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Wijziging dollarkoers

3 Z-formatie IAC (U11.01)

4 PSO-projecten

461 15 1 346 - 900

15

1 346

 • 900

605

1 066

Stand 2e suppletore begroting 1997

16 178

 

16 774

Toelichting

2 Wijziging dollarkoers

Als gevolg van een hogere dollarkoers valt de FAO-contributie f 1,3 mln. hoger uit. De verhoging van het onderhavige artikel wordt opgevangen binnen de homogene groep Internationale Samenwerking.

3 Z-formatie IAC (U11.01)

Op dit artikel is onder meer het subsidiebedrag voor het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) begroot. Dit subsidiebedrag is het saldo van lasten en baten van het IAC. Voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden maakt het IAC gebruik van tijdelijk personeel waarvan de uitgaven worden verantwoord op artikel 11.01 Personeel en materieel en ontvangt het IAC inkomsten, die het saldo van lasten en baten beïnvloeden. Dientengevolge wordt artikel 11.01 verhoogd met f 0,9 mln. en wordt de subsidie aan het IAC op dit artikel verlaagd met eenzelfde bedrag.

12 LANDBOUW

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 12 (uitgaven x f 1 mln.)

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

290,5

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

69,5

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

– Loon-/prijsbijstelling

– Herstructurering Mest

– Werkzaamheden MINAS

– Glastuinbouw

– Stimuleringskader

– China- en Vietnamprojecten

– Overige

-1,8 5,7 4,4

 • 3,2 20,5

1,4

 • 0,1

14,1

Stand 2e suppletore begroting 1997

206,9

Artikel 12.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

53 250

53 250

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

3 708

3 708

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling                                              –1797

2 Herschikking apparaat                                              2045

3 Werkzaamheden MINAS                                          4400

4 College Toelating Bestrijdingsmiddelen                    889

5 Overige                                                                         212

5 749

-1 797

2 045

4 400

889

212

5 749

Stand 2e suppletore begroting 1997

62 707

62 707

Toelichting

3 Werkzaamheden MINAS

Het Bureau Heffingen wordt geconfronteerd met extra werkzaamheden in het kader van de (voorbereiding van de) invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS). Het onderhavige artikel wordt verhoogd met f 4,4 mln., waarvoor compensatie wordt geboden vanuit artikel 10.01 Personeel en materieel, alwaar apparaatsuitgaven zijn begroot ten behoeve van het mest- en ammoniakbeleid.

Artikel 12.02 Structuurverbetering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

190 059

 

219 949

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 
 • 36 155
 
 • 76 896

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 

6 605

 
 • 21 239

1 Bijstelling verplichtingen

33 600

 

-

 

2 Herstructurering (M12.02)

5 660

 

5 660

 

3 Set-aside regeling (M12.02)

717

 

717

 

4 Vertraging diverse regelingen (M12.02)

 • 1 334
 
 • 1 334
 

5 Glastuinbouw

-12 834

 
 • 3 249
 

6 Bedrijfsstructuur

 • 2 758
 
 • 2 758
 

7 Stimuleringskader

 • 16 792
 
 • 20 621
 

8 Overige

346

 

346

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

160 509

 

121 814

Toelichting

1 Bijstelling verplichtingen

In de eerste suppletore begroting is het onderhavige artikel verlaagd met f 54,2 mln. ter compensatie voor uitgaven met betrekking tot de klassieke varkenspest op artikel 15.03 Gezondheid en kwaliteitszorg. Voor f 33,6 mln. had deze verlaging betrekking op uitgaven in het kader van de Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking (BPM). De compensatie op titel van de BPM is alleen mogelijk voor de kasuitgaven, aangezien de verplichtingen hiervoor reeds in het verleden zijn aangegaan. Derhalve wordt het verplichtingenbudget technisch bijgesteld met f 33,6 mln.

2 Herstructurering mest (M12.02)

Als gevolg van de boycot van de overschotheffing mest door boeren is er in 1996 op ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering f 11,6 mln. minder ontvangen. Ter compensatie van deze lagere ontvangsten is in 1996 het budget voor het Herstructureringsfonds overeenkomstig verlaagd. Een deel van de ontvangsten, die in 1996 niet zijn gerealiseerd, wordt in 1997 ontvangen. Deze extra ontvangsten in 1997 (f 5,7 mln.) worden derhalve nu weer ingezet ten behoeve van de Herstructurering (mestbeleid).

4 Vertraging diverse regelingen (M12.02)

Op dit artikel (onderdeel 01 Bedrijfsstructuur) en op ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering zijn onder meer uitgaven respectievelijk ontvangsten (bijdrage van de Europese Unie) geraamd in het kader van de oude Regeling Stimulering Biologische Productiemethode en de Regeling Zeldzame Huisdierrassen. Op grond van de huidige inzichten vallen de uitgaven en ontvangsten voor de eerstgenoemde regeling lager uit dan was begroot. In verband met het feit dat de Regeling Zeldzame Huisdier-rassen nog moet worden goedgekeurd door de Europese Unie zijn hiervoor in 1997 geen uitgaven en ontvangsten te verwachten. Dit maakt het nodig zowel uitgavenartikel 12.02 als ontvangstenartikel 12.02 in 1997 neerwaarts bij te stellen.

5 Glastuinbouw

In totaal is op dit artikel voor 1997 f 18 mln. verplichtingen en kasuitgaven geraamd voor de ondersteuning van het vernieuwingsproces in de glastuinbouw. In de eerste suppletore begroting 1997 heeft, op grond van het feit dat de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) zich op dat moment nog in een ontwikkelfase bevond, een verplichtingen- en kasverschuiving naar volgende jaren voorgedaan.

Het verplichtingen- en kasbudget voor 1997 wordt nu verder verlaagd met f 12,8 mln. en f 3,2 mln. Dit omdat de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) pas in het najaar van 1997 is opengesteld. Het niet tot besteding komende deel van het budget wordt, in beginsel via de eindejaarsmarge, toegevoegd aan het budget van volgende jaren.

6 Bedrijfsstructuur

De uitgaven op onderdeel 01 Bedrijfsstructuur vallen, naar zich thans laat aanzien, f 2,8 mln. lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een minder groot beroep wordt gedaan op het Besluit Stimulering duurzame landbouwbedrijven (SDL) dan waarmee rekening was gehouden in de oorspronkelijke begroting 1997.

7 Stimuleringskader

De verplichtingen en kasuitgaven in het kader van het Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht (onderdeel 05 Stimuleringskader) vallen in 1997 resp. f 16,8 mln. en f 20,5 mln. lager uit. Dit is het gevolg van het feit dat diverse regelingen, die onder het Stimuleringskader vallen, in de ontwerp-fase verkeren dan wel nog goedgekeurd moeten worden. Van de onderbesteding in 1997 zal voor f 3,1 mln. verplichtingen in komende jaren worden aangegaan en f 11,7 mln. in volgende jaren tot betaling komen.

De dit jaar niet tot besteding komende middelen worden ingezet op het artikel verwerving met een tegengestelde mutatie in komende jaren.

Artikel 12.03 Industrie en handel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

11 275

16 752

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

3 365

3 365

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 China- en Vietnamprojecten

2 Overige

2 042 2 040 2

1 442 1 440 2

Stand 2e suppletore begroting 1997

16 682

21 559

Toelichting

1 China- en Vietnamprojecten

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verleent steun aan de opzet van twee trainings- en demonstratiecentra in China en Vietnam: één voor een veeteeltproject in Beijing, één voor een tuinbouwproject in Shanghai en éen voor een varkens- en pluimveeproject in Ho Chi Minh City. Hiervoor is dit artikel in de eerste suppletore begroting verhoogd met f 3,7 mln. Het onderhavige artikel wordt nu verder verhoogd met f 2 mln. verplichtingenruimte en f 1,4 mln. kasuitgaven.

13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 13 (uitgaven x f 1 mln.)

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1 047,5

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

17,9

Mutatie 2e suppletore begroting 1997                                                                                              27,6

– Loon/prijsbijstelling                                                                                               11,5 – Desalderingen                                                                                                          6,6

– Overboekingen andere ministeries                                                                        8,7

– Overboekingen andere hoofdbeleidsterreinen                                                      0,8

Stand 2e suppletore begroting 1997                                                                                            1093,0

Artikel 13.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

120 107

120 107

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

3 802

3 802

Mutatie 2e suppletore begroting 1997                                            10075 10075

1 Loon-/prijsbijstelling                                                                                            4868

2 Herschikking apparaat                                                                                             595

3 Opdrachten voor derden                                                                                      3146

4 Uitgaven materieel                                                                                               1343

5 Overige                                                                                                                     123

Stand 2e suppletore begroting 1997                                             133 984 133 984

Toelichting

3 Opdrachten voor derden

Als gevolg van het uitvoeren van opdrachten voor derden door de Dienst Landelijk Gebied wordt f 3,1 mln. meer ontvangen. Hiertegenover zijn de uitgaven personeel en materieel op het uitgavenartikel 13.01 Personeel en materieel hiermee samenhangend eveneens f 3,1 mln. hoger.

4 Uitgaven materieel Op het ontvangstenartikel 13.03 Inrichting zal f 2,8 mln. extra worden ontvangen aan bijdragen van derden. Deze extra ontvangsten worden voor f 1,3 mln. ingezet voor extra uitgaven materieel.

Artikel 13.02 Verwerving

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

201 400

 

201 775

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

25 690

 

25 690

Amendement 23 360 nr. 4

 • 400
 
 • 400

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Extra grondaankopen

2 Overige

13 543

13 968 - 425

13 543

Stand 2e suppletore begroting 1997

240 233

 

240 608

Toelichting

1 Extra grondaankopen

Het stimuleringskader (artikel 13.05 en 12.02) is in 1997 van start gegaan. Als gevolg van het feit dat diverse regelingen, die onder het Stimuleringskader vallen, in de ontwerp-fase verkeren danwel nog goedgekeurd moeten worden zal een deel van het budget niet in 1997, maar in de komende jaren worden aangewend. De dit jaar niet tot besteding komende middelen worden ingezet voor verwerving in 1997. Hiertegenover zal in de komende jaren minder verwerving plaatsvinden. Dit budget zal worden aangewend ten behoeve van het stimuleringskader. Hiermee is het mogelijk, ondanks een lagere bijdrage dit jaar van V&W in de natuurontwikkelingsaankopen in de uiterwaarden, het aankooptempo te handhaven. Daarnaast kunnen op grotere schaal de aankoop-mogelijkheden in landinrichtingsprojecten worden benut. Dit laatste is voordelig in het licht van een toenemende spanning op de grondmarkt door een blijvend lage grondmobiliteit.

Met deze toename in verwerving dit jaar wordt de verlaging van f 5,8 welke in de ontwerpbegroting 1998 was opgenomen ongedaan gemaakt. Ten behoeve van de versnelde uitvoering van projecten in het kader van «kwaliteit en studeerbaarheid» bij het agrarisch onderwijs is bij begrotingsvoorbereiding 1998 een kasverschuiving verwerkt. Deze verschuiving werd binnen de begroting opgevangen op het onderhavige artikel.

De voorgestelde verhoging van per saldo f 14,0 mln. zal in de komende jaren met een tegengestelde mutatie worden gecompenseerd.

Artikel 13.03 Inrichting

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

272 347

334 495

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

90 587

2 214

Mutatie 2e suppletore begroting 1997                                            12011 769

1 Bijdrage V&W BRTN                                                 1600 1600

2 Bijdrage van derden                                                                                             1101

3 Extra verplichtingen SBL-regeling                           9 943

4 Lagere uitgaven SBL-regeling                                                                          –2400

5 Overige                                                                         468 468

Stand 2e suppletore begroting 1997                                             374 945                                  337 478

Toelichting

1 Bijdrage V&W BRTN

Het Ministerie van V& W draagt f 1,6 mln. bij in de BRTN (Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland). Hiermee worden knelpunten in de watersport zoals verbindingen, doorvaartroutes, milieutechnische zaken, bruggen en sluizen opgelost.

2 Bijdrage van derden

Op het ontvangstenartikel 13.03 Inrichting zal f 2,8 mln. extra worden ontvangen aan bijdragen van derden. Deze extra ontvangsten worden voor f 1,1 mln. ingezet voor extra uitgaven waterbeheersing, GEBEVE (Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging) en overige inrichtingsprojecten.

3 Extra verplichtingen SBL-regeling

Ten behoeve van de Stimuleringsregelingsregeling Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL-regeling) is bij begrotingsvoorbereiding 1998 het verplichtingenbudget voor 1997 met f 10 mln. verhoogd. Bij het openstellen van de SBL-regeling in 1997 was f 21 mln. verplichtingenbudget beschikbaar. Gedurende de openstellingsperiode van 3 t/m 5 juni is voor circa f 31 mln. aan aanvragen ingediend. De verwachting is dat als gevolg van het vervallen van aanvragen uit voorgaande jaren de uitgaven binnen het bestaande budget kunnen worden opgevangen.

4 Lagere uitgaven SBL-regeling

De uitgaven voor de SBL-regeling zullen zoals verwacht als gevolg van niet gerealiseerde aanvragen (zie toelichting onder 3) achterblijven bij de planning. Het directe gevolg hiervan is dat er minder gedeclareerd kan worden bij de EU (50% declaratie). Daarnaast blijven de PPS-betalingen (Publiek Private Samenwerking) enigszins achter bij de ramingen waardoor eveneens de declaratie bij de EU lager uitvalt. In totaal dienen zowel de uitgaven en ontvangsten verlaagd te worden met f 2,4 mln..

Artikel 13.04 Beheer

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

299 776

 

303 698

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 

178

 

178

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 

22 202

 

10 639

1 Loon-/prijsbijstelling

5 667

 

5 667

 

2 Herschikking apparaat

 • 2 715
 
 • 2 715
 

3 RIJP

5 540

 

5 540

 

4 Vertraging RIJP/OBN

 • 2 700
 
 • 2 700
 

5 Relatienota

11 946

 

383

 

6 Hogere opbrengsten beheer

3 000

 

3 000

 

7 Overige

1 464

 

1 464

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

322 156

 

314 515

Toelichting

3 RIJP

Bij Begrotingsvoorbereiding 1998 is f 5,5 mln. van V&W overgeboekt naar LNV (SBB) voor RIJP uitgaven (bouwkundige en civieltechnische werken in de Oostvaardersplassen enz.).

4 Vertraging RIJP/OBN

Een deel van de uitgaven RIJP (f 1,8 mln.) zal niet in 1997, maar in komende jaren tot betaling komen. Daarnaast is er een vertraging ontstaan bij Staatsbosbeheer in de uitvoering van o.a. Overlevingsplan Bos en Natuurprojecten en projecten in het kader van omvorming. Deze projecten zullen in komende jaren worden uitgevoerd (f 0,9 mln.).

5 Relatienota

Op het ontvangstenartikel 13.03 Inrichting zal f 2,8 mln. extra worden ontvangen aan bijdragen van derden. Deze extra ontvangsten worden voor f 0,4 mln. ingezet voor extra uitgaven beheer Relatienota. Het verplichtingenbudget 1997 wordt met 12,0 mln. verhoogd omdat het volume van vroegtijdige verlengingen van bestaande overeenkomsten aanzienlijk hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Behalve «oude» RBON-overeenkomsten (Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling) worden ook op grotere schaal RBON-overeenkomsten overgesloten. De vroegtijdige verlenging van overeenkomsten leidt tot een vrijval van verplichtingenruimte in toekomstige jaren. Overigens zal, mede gelet op de recente nieuwe inzichten in (met name) het oversluiten van RBON-overeenkomsten, een integrale herziening plaatsvinden van de ramingssystematiek voor relatienotabeheer. Mogelijke consequenties voor de meerjarenramingen zullen in de voorjaarsnota 1998 worden opgenomen.

6 Hogere opbrengsten beheer

In verband met hogere opbrengsten uit verkoop van melkquota (f 0,5 mln.), meer bijdragen dan gepland (f 1 mln.), verkoop van gebouwen en materieel aan Natuurmonumenten (f 0,5 mln.) en hogere beheersontvangsten van met name hout (f 1 mln.) zullen de opbrengsten f 3 mln.

hoger uitvallen dan gepland (ontvangstenartikel 13.04). Conform de gebruikelijke systematiek wordt tevens het onderhavige artikel verhoogd.

Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

108 667

 

87 446

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 
 • 21 059
 
 • 13 985

Amendement 23 360 nr. 4

 

400

 

400

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Bijdrage OCW NME

3 Stimuleringskader

4 WCL

5 Bijdrage RMNO

6 Overige

961

2 000

 • 13 838

2 280

 • 480
 • 233
 • 9 310

961 2 000

 • 8 038
 • 1 720
 • 480
 • 153
 • 7 430

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

78 698

 

66 431

Toelichting

2 Bijdrage OCW NME

Het ministerie van OCW draagt f 2 mln. bij in NME (Natuur- en Milieu Educatie). Door 6 ministeries is een raamafspraak gemaakt voor een extra impuls van NME voor de periode van 1996–2000.

3 Stimuleringskader

Het stimuleringskader (programma Vernieuwing Landelijk Gebied) is in 1997 van start gegaan. Als gevolg van het feit dat regelingen in dit kader in de ontwerpfase verkeren danwel nog goedgekeurd moeten worden, zal een deel van het budget niet in 1997, maar in de komende jaren worden aangewend. De dit jaar niet tot besteding komende middelen worden ingezet op het artikel verwerving met een tegengestelde mutatie in komende jaren.

4 WCL

Door vertraging in de uitvoering van projecten zal met betrekking tot de Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) op artikel 13.05 minder uitgegeven worden dan geraamd (f 1,7 mln. kas en f 0,7 mln. verplichtingen). Deze uitgaven zullen in de komende jaren worden gedaan. Bij begrotingsvoorbereiding 1998 is de verplichtingenruimte in 1997 verhoogd met f 3,0 mln. met com-pensatie in de jaren daarna ten behoeve van de voortgang van de uitvoering van projecten in het WCL Waterland. Hetgeen per saldo resulteert in een verhoging van het verplichtingenbudget van f 2,3 mln..

Artikel 13.06 Garanties

Opbouw verplichtingenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Verplichtingen 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

18 000

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

42 870

Stand 2e suppletore begroting 1997

60 870

14 VISSERIJEN

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 14 (uitgaven x f 1 mln.)

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

20,0

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

0,3

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 – Loon-/prijsbijstelling – Herschikking apparaat – Sanering Visserij – Overige

0,7 1,0 4,3 0,3

2,3

Stand 2e suppletore begroting 1997

17,4

Artikel 14.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

10 658

10 658

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Herschikking apparaat

3 Overige

1 749

663

1 000

86

1 749

Stand 2e suppletore begroting 1997

12 407

12 407

Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1 817

9 317

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

7 050

 • 250

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Verplichtingenophoging

2 Onderzoek IJsselmeer

3 Sanering Visserij

4 Overige

3 487

544

307

 • 4 300
 • 38

4 031

0

307

 • 4 300
 • 38

Stand 2e suppletore begroting 1997

5 380

5 036

Toelichting

3 Sanering Visserij

De subsidieregeling Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996 heeft niet die belangstelling gekend die aanvankelijk werd verwacht, waardoor f 4,3 mln. niet tot besteding komt.

15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 15 (uitgaven x f 1 mln.)

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

215,2

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

289,9

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

– Loon-/Prijsbijstelling

– Nationale maatregelen Varkenspest

– Generale meevaller Varkenspest

– Compensatie Varkenspest

– Risico afdekkingsstelsel

– Diergezondheid

– Overige

8,9

1 500,0

 • 100,0
 • 18,4

2,6

0,6

2,6

1 396,3

Stand 2e suppletore begroting 1997

1 901,4

Artikel 15.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

158 408

158 408

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

152

152

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Herschikking apparaat

3 Klassieke Varkenspest

4 Overige

20 939

6 400

2 471

11 900

168

20 939

Stand 2e suppletore begroting 1997

179 499

179 499

Toelichting

3 Klassieke Varkenspest

In verband met de bestrijdingsmaatregelen van de Klassieke Varkenspest is bij de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees extern personeel ingehuurd en zijn extra materiële kosten gemaakt. De uitgaven hiervan worden verantwoord op het onderhavige artikel, maar staan begroot op uitgavenartikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg. Derhalve dient overboeking van budget ad. f 11,9 mln. plaats te vinden.

Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige Dienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

18 356

18 356

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 • 269
 • 269

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Overige

569

569 399 170

Stand 2e suppletore begroting 1997

18 656

18 656

Artikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

29 113

 

38 412

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 

290 000

 

290 000

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 

1 377 954

 

1 374 864

1 Loon-/prijsbijstelling

2 132

 

2 132

 

2 Nationale maatregelen Varkenspest

1 500 000

 

1 500 000

 

3 Risico afdekkingsstelsel

3 330

 

2 640

 

4 Diergezondheid

3 000

 

600

 

5 Generale meevaller Varkenspest

 • 100 000
 
 • 100 000
 

6 Compensatie Varkenspest

 • 30 315
 
 • 30 315
 

7 Overige

 • 193
 
 • 193
 

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

1 697 067

 

1 703 276

Toelichting

2 Nationale maatregelen Varkenspest

In de ontwerp-begroting 1998 zijn bij vermoedelijke uitkomsten de kosten van de uitbraak van de Klassieke varkenspest geraamd op ca. f 4 miljard. Hiervan komt ca. f 2,1 ten laste van de Europese Unie. Het bedrijfsleven draagt via het Politionele Fonds maximaal f 42,5 bij. Ten opzichte van de 1e suppletore wet resulteert dit in een additionele overheidsbijdrage aan het Politioneel Fonds van f 1,5 miljard.

3 Risico afdekkingsstelsel

Het landbouwbedrijfsleven heeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van het tot stand brengen van afdekkingsstelsels voor bedrijfsrisico’s enkele pilots uitgewerkt. Voor de ondersteuning van een drietal opgerichte verzekeringsmogelijkheden (bruinrot/ringrot/Thrips Palmi en houtschade in de fruitteelt) zal LNV een éénmalige financiële bijdrage verlenen. E.e.a. behoeft goedkeuring van de EU.

4 Diergezondheid

Vanuit het stimuleringskader zou, zo was voorzien, een aantal projecten in het kader van de diergezondheid moeten worden gefinancierd. Aangezien deze regeling nog niet is opengesteld, worden alsnog enkele projecten ten laste gebracht van het oorspronkelijke uitgavenartikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg. Hiervoor wordt budget overgeheveld van uitgavenartikel 12.02 Structuurverbetering.

5 Generale meevaller Varkenspest

In de Ontwerpbegroting 1998 zijn bij vermoedelijke uitkomsten 1997 de kosten voor de uitbraak van klassieke varkenspest geraamd op bijna f 4 mld. Hiervan zou f 1 781 mln. ten laste komen van de nationale overheid. Op basis van de huidige inzichten kan deze raming naar beneden worden bijgesteld. Het aantal uitbraken is sinds medio augustus sterk meegevallen en de EU-opkoopregeling is sinds september slechts beperkt opengebleven. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de kosten zullen meevallen ten opzichte van de raming van medio augustus. Voor wat betreft de financiering door de Europese Unie blijkt de feitelijk ontvangst van Brusselse gelden uit de veterinaire middelen achter te blijven. Deze gelden zullen vermoedelijk later worden ontvangen. Voorlopig wordt dit bedrag voorgefinancierd ten laste van de LNV-begroting 1997 via de bijdrage aan het Politionele Fonds Dierziektenbestrijding. Voorzichtigheidshalve worden de begrote nationale middelen met een bedrag van f 100 mln. verminderd.

6 Compensatie varkenspest

In verband met de bestrijdingsmaatregelen van de Klassieke Varkenspest is door meerdere directies en diensten extern personeel ingehuurd en zijn extra materiële kosten gemaakt. Door het wegvallen van het aanbod slachtkeuring zijn eveneens de ontvangsten bij de RVV lager. Het budget dat hiervoor is begroot staat op uitgavenartikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg. Derhalve wordt een overboeking van ad. f 30,3 mln. naar onderstaande artikelen verwerkt.

1997

U 10.01 PersoneelenMaterieel                                                                                                       6786

U 13.01 PersoneelenMaterieel                                                                                                          149

U 15.01 PersoneelenMaterieel                                                                                                     11900

U 16.02 Wetenschappelijk Onderzoek                                                                                                730

U 16.03 Praktijkonderzoek                                                                                                                   300

U 16.05 Wetenschappelijk Onderwijs                                                                                                250

U 16.08 Agrarisch Praktijkschoolonderwijs                                                                                       200

M 15.01 Ontvangsten voor Apparaat                                                                                            10000

Totaal                                                                                                                                               30315

16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 16 (uitgaven x f 1 mln.)

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997                                                                                                     1315,3

Mutatie 1e suppletore begroting 1997                                                                                                8,8

Mutatie 2e suppletore begroting 1997                                                                                              36,1

– Loon/-prijsbijstelling                                                                                              13,4

– Verrekening subsidievoorschotten                                                                       17,1

– Interdepartementale overboekingen                                                                      6,4

– Kwaliteitenstudeerbaarheid                                                                                  5,8

– Demoprojecten                                                                                                      –3,8

– Compensatie ontvangsten                                                                                   –2,9

– Overige                                                                                                                     0,1

Stand 2e suppletore begroting 1997                                                                                            1360,2

Algemeen

De volgende begrotingswijzigingen doen zich voor bij meerdere artikelen binnen het hoofdbeleidsterrein 16 en worden bij de afzonderlijke artikelen niet verder toegelicht.

(bedragen x f 1 000)

Mutatieomschrijving

Uitgaven artikelen

Ontvangsten artikelen

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

16.07

16.08

M16.02

M16.03

1  Verrekening subs.voorsch.

2 Post actieven Hoger Agrar. Onderwijs

3 Kwaliteit en studeerbaarheid

4 Innovatieve projecten

5 Voorbereiding KCW

7 068

1 150

5 000

1 200

900

2 800

503

3 875

2 100

3 000

771

1 000

150

12 068

5 025

1 812

538

1 150

1 Verrekeningen subsidievoorschotten

Op de ontvangstenartikelen 16.02 en 16.03 worden extra ontvangsten verantwoord. Deze houden verband met afstortingen van de diverse onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan LNV, vanwege teveel verstrekte subdidievoorschotten. Anderzijds dienen aan bovengenoemde instellingen nabetalingen te worden verricht als gevolg van afrekeningen van te weinig verstrekte subsidievoorschotten. Als gevolg hiervan worden de relevante artikelen bijgesteld.

2 Post-actieven Hoger Agrarisch Onderwijs

Op het artikel 16.06 vallen de uitgaven voor post-actieven f 2,1 mln. hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit bedrag wordt binnen beleidsterrein 16 als volgt gecompenseerd:

Op artikel 16.03 Praktijkonderzoek zal dit jaar f 1,2 mln. onbesteed blijven. Dit is enerzijds het gevolg van een het feit dat er dit jaar minder onderzoeksprojecten worden uitgevoerd (f 0,7 mln.) en anderzijds het gevolg van een vertraging in de uitvoering van bouwprojecten (f 0,5 mln.). Deze vertraging is het gevolg van het feit dat er nog geen besluitvorming is over de (gedeeltelijke) integratie van het praktijkonderzoek in het Kennis Centrum Wageningen.

Vanuit artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling vindt voor f 0,9 mln. compensatie plaats.

3 Kwaliteit en studeerbaarheid

In het regeerakkoord zijn in de begroting voor de jaren 1998 t/m 2000 bedragen opgenomen voor «kwaliteit en studeerbaarheid». De beoordeling van de projecten in dit kader geschiedt door een door de ministers van OCW en LNV ingestelde commissie. Aangezien de door het agrarisch onderwijs ingediende projecten reeds voor een groot deel zijn goedgekeurd betekent dit een versnelling in de uitvoering en derhalve een verschuiving van de uitgaven naar de jaren 1997 en 1998. Deze verschuiving wordt binnen de begroting opgevangen op artikel 13.02 Verwerving.

4 Innovatieve projecten

Op artikel 16.07 is een bedrag geraamd van ca. f 3 mln ten behoeve van innovatieve projecten (m.n. de ontwikkeling van lesmateriaal op het gebied van ecologisch verantwoorde landbouwmethoden). Dit budget wordt, op grond van in dit kader goedgekeurde projecten, thans verdeeld over de overige onderwijs-artikelen, alwaar de uitgaven worden verantwoord.

5 Voorbereiding KCW

Het apparaatsbudget van artikel 16.01 wordt bijgesteld met f 1,2 mln. Dit houdt voor f 0,4 mln. verband met boventallig personeel en voor f 0,6 mln. met inhuur van extra personeel. Dit personeel verricht voorbereidend werk verband houdend met de instelling van het Kenniscentrum Wage-ningen. Voorts worden in dit kader kosten gemaakt op het materiële budget ten behoeve van een extern adviesbureau (f 0,2 mln.). Artikel 16.03 wordt met hetzelfde bedrag verminderd hetgeen mogelijk is doordat er bij het Praktijkonderzoek minder onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.

Artikel 16.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

10 941

10 941

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

1

1

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon/-prijsbijstelling

2 Herschikking apparaat

3 Voorbereiding KCW 5 Overige

2 413

535

334

1 150

394

2 413

Stand 2e suppletore begroting 1997

13 355

13 355

Artikel 16.02 Wetenschappelijk Onderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

 

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

295 321

 

320 158

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 

11 415

 

11 341

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 

14 704

 

16 393

1 Loonbijstelling

4 382

 

4 382

 

2 Verrekening subsidievoorschotten

7 068

 

7 068

 

3 Verkoop objecten

4 209

 

4 209

 

4 Nieuwbouw CPRO

1 780

 

1 780

 

5 Onderzoeksprojecten mest (U12.02)

1 344

 

1 344

 

6 Uitvoeringskosten varkenspest (U15.03)

730

 

730

 

7 Vertraging uitvoering Fes-project

       

(M16.02)

 • 2 310
 
 • 2 310
 

8 Compensatie visserijsector (U10.01)

 • 1 368
 
 • 1 368
 

9 Clusterprojecten EZ

 • 2 169
 
 • 400
 

10 Overige

1 038

 

958

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

 

321 440

 

347 892

Toelichting

3 Verkoop objecten

De verkoopopbrengsten domeinen, van enige onroerende goederen in gebruik bij de stichtingen van het Landbouwkundig onderzoek (f 4,2 mln.) worden aan de LNV-begroting toegevoegd en ingezet voor bouwkundige investeringen bij het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (f 2,6 mln.) en bij het Instituut voor Agro-Technologisch Onderzoek (f 1,6 mln.).

4 Nieuwbouw CPRO

De verkoopopbrengst van het voormalige gebouw van het Centrum voor Plantenveredeling en Reproductie Onderzoek (CPRO) bedraagt f 4,4 mln. en wordt via begrotingsoverheveling van de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Rijksgebouwendienst) aan de LNV-begroting toegevoegd ter financiering van de nieuwbouw van het CPRO. In 1996 is in dit kader bij Najaarsnota reeds f 2,6 mln. overgeheveld. Thans vindt overboeking van de resterende f 1,8 mln. plaats.

5 Onderzoeksprojecten mest

Een aantal onderzoeksprojecten op het terrein van de landbouw wordt uitgevoerd door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Het gaat hier met name om onderzoeksprojecten in het kader van het oplossen van de mestoverschotproblematiek. Derhalve vindt budgetoverheveling plaats van f 1,3 mln. vanuit artikel 12.02 Structuurverbetering.

7 Vertraging uitvoering Fes-project

Op het onderhavige artikel worden o.a. de uitgaven in het kader van het Fonds economische structuurversterking verantwoord. Deze uitgaven worden vervolgens gedeclareerd bij het fonds, waarna de LNV-begroting vanuit het fonds wordt gecompenseerd. Deze ontvangsten worden verantwoord op het ontvangstenartikel 16.02.

Vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten in dit kader wordt dit artikel met f 2,3 mln. verlaagd, terwijl in 1998 verhoging plaats vindt met hetzelfde bedrag. In verband met de hiervoor geschetste systematiek vindt eenzelfde verschuiving plaats bij ontvangstenartikel 16.02.

9 Clusterprojecten EZ

Vanuit de begroting van LNV vindt een overboeking plaats naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken inzake de overeengekomen medefinanciering van enkele zogenaamde EZ-clusterprojecten. Het gaat hier o.m. om onderzoek naar veevoeders en naar energie- en milieuvriendelijke verpakkingen voor kwetsbare en bederfelijke produkten.

Artikel 16.03 Praktijkonderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

57 548

56 423

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 • 11 644
 • 11 241

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loon-/prijsbijstelling

2 Verrekening subsidievoorschotten

3 Post-actieven

4 Voorbereiding KCW

5 Compensatie visserijsector (U10.01)

6 Overige

2 606

472 5 000 1 200 1 150 - 624

108

2 606

Stand 2e suppletore begroting 1997

48 510

47 788

Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

40 285

40 846

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

900

3 423

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loonbijstelling

2 Demoregeling (M16.04)

3 Post-actieven

4 Overige

5 674

4 788

879 5 295

 • 900
 • 358

879 - 4 409

 • 900
 • 358

Stand 2e suppletore begroting 1997

35 511

39 481

Toelichting

2 Demoregeling

Het beoordelen van de voorschotaanvragen voor uit te voeren demoprojecten en het verstrekken van voorschotten in het kader van de EU-demoregeling heeft in 1997 vertraging opgelopen. Hierdoor vallen de uitgaven op het onderhavige artikel in 1997 f 4,4 mln. lager uit. De daarmee samenhangende EU-ontvangsten op ontvangstenartikel 16.04 vallen f 0,6 mln lager uit, terwijl de resterende f 3,8 mln. in latere jaren tot betaling zal komen. Op grond van bovenstaande wordt het onderhavige met f 4,4 mln. verlaagd, terwijl op het ontvangstenartikel 16.04 een negatieve bijstelling plaats vindt van f 0,6 mln.

Artikel 16.05 Wetenschappelijk Onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

246 320

246 320

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

967

967

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loonbijstelling

2 Kwaliteit en studeerbaarheid (U13.02)

3 Innovatieve projecten

4 Overige

5 375

1  916

2 800 503 156

5 375

Stand 2e suppletore begroting 1997

252 662

252 662

Artikel 16.06 Hoger Agrarisch Onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

116 964

116 964

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

546

546

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loonbijstelling

2 Verrekeningen subsidievoorschotten

3 Kwaliteit en studeerbaarheid (U13.02)

4 Post-actieven

5 Innovatieve projecten

6 Overige

10 523

1  059 3 875 3 000

2  100 771

 • 282

10 523

Stand 2e suppletore begroting 1997

128 033

128 033

Artikel 16.07 Voortgezet Agrarisch Onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

472 824

472 824

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

3 566

3 566

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loonbijstelling

2 Verrekeningen subsidievoorschotten

3 Innovatieve projecten

4 Compensatie visserijsector (U10.01)

5 Overige

2 377

3 760

1 000

-1 812

 • 508

-63

2 377

Stand 2e suppletore begroting 1997

478 767

478 767

Artikel 16.08 Agrarisch Praktijkschoolonderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 
 

Verplichtingen 1997

Uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

50 777

50 770

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

181

181

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Loonbijstelling

2 Innovatieve projecten

3 Overige

1 275

354 538 383

1 275

Stand 2e suppletore begroting 1997

52 233

52 233

WETSARTIKEL 2 (ontvangsten)

10 ALGEMEEN

Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaat

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

18 638

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 • 2 300

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Herschikking apparaat

2 Overige

 • 841
 • 717
 • 124

Stand 2e suppletore begroting 1997

15 497

11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaat

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

631

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Ontvangsten ILRI 1996

2 Z-formatie ILRI

1 761 1 000 761

Stand 2e suppletore begroting 1997

2 392

Toelichting

1 Ontvangsten ILRI 1996

De ontvangsten van het International Institute for Land Reclamation (ILRI) die voor 1996 waren geraamd zijn niet in dat jaar gerealiseerd. De ontvangsten komen in 1997 binnen .

2 Z-formatie ILRI

Voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden maakt het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) gebruik van tijdelijk personeel. Tegenover de extra uitgaven op uitgavenartikel 11.01 Personeel en materieel staan extra ontvangsten, die op het onderhavige artikel worden ontvangen. In verband hiermee worden zowel uitgavenartikel 11.01 als ontvangstenartikel 11.01 met f 0,8 mln. verhoogd.

12 LANDBOUW

Artikel 12.02 Structuurverbetering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

33 976

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Overschotheffing mest (U12.02)

2 Set-aside regeling (U12.02)

3 Vertraging diverse regelingen (U12.02)

5 043 5 660 717 - 1 334

Stand 2e suppletore begroting 1997

39 019

Toelichting

1 Overschotheffing mest (U12.02)

Als gevolg van de boycot van de overschotheffing mest door boeren is er in 1996 op ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering f 11,6 mln. minder ontvangen. Ter compensatie van deze lagere ontvangsten is in

1996 het budget voor het Herstructureringsfonds overeenkomstig verlaagd.

Een deel van de ontvangsten, die in 1996 niet zijn gerealiseerd, wordt in

1997 ontvangen. Deze extra ontvangsten in 1997 (f 5,7 mln.) worden derhalve nu weer ingezet ten behoeve van de Herstructurering mest (uitgavenartikel 12.02 Structuurverbetering).

3 Vertraging diverse regelingen (U12.02)

Op uitgavenartikel 12.02 Structuurverbetering en op het onderhavige artikel zijn onder meer uitgaven respectievelijk ontvangsten (bijdrage van de Europese Unie) geraamd in het kader van de oude Regeling Stimulering Biologische Productiemethode en de Regeling Zeldzame Huisdier-rassen. Op grond van de huidige inzichten vallen de uitgaven en ontvangsten voor de eerstgenoemde regeling lager uit dan was begroot. In verband met het feit dat de Regeling Zeldzame Huisdierrassen nog moet worden goedgekeurd door de Europese Unie zijn er hiervoor 1997 geen uitgaven en ontvangsten te verwachten. Hierdoor worden zowel uitgavenartikel 12.02 en ontvangstenartikel 12.02 in 1997 neerwaarts bijgesteld.

Artikel 12.04 Overige ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

7 000

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

 • 465

Stand 2e suppletore begroting 1997

6 535

13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaat

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

1 029

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

3 247

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Herschikking apparaat

2 Opdrachten voor derden

2 946 - 200 3 146

Stand 2e suppletore begroting 1997

7 222

Toelichting

2 Opdrachten voor derden

Als gevolg van het uitvoeren van opdrachten voor derden door de Dienst Landelijk Gebied wordt f 3,1 mln. meer ontvangen. Hiertegenover zijn de uitgaven personeel en materieel op het uitgavenartikel 13.01 Personeel en materieel hiermee samenhangend eveneens f 3,1 mln. hoger.

Artikel 13.03 Inrichting

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

159 773

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 SBL-regeling

2 Bijdragen van derden

427 - 2 400 2 827

Stand 2e suppletore begroting 1997

160 200

Toelichting

1 SBL-regeling

De uitgaven voor de SBL-regeling en PPS blijven, voornamelijk als gevolg van niet gerealiseerde aanvragen, achter bij de planning. Hierdoor kan minder worden gedeclareerd bij de EU, waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten verlaagd dienen te worden met f 2,4 mln.

2 Bijdragen van derden

Op het onderhavige artikel zal f 2,8 mln. extra worden ontvangsten aan bijdragen van derden. Deze extra ontvangsten worden ingezet voor extra uitgaven waterbeheersing, GEBEVE, overige inrichtingsprojecten, extra uitgaven materieel en extra uitgaven relatienota.

Artikel 13.04 Beheer

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

60 007

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

4 660

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Hogere opbrengsten beheer

3 000

Stand 2e suppletore begroting 1997

67 667

Toelichting

1 Hogere opbrengsten beheer

In verband met hogere opbrengsten uit verkoop van melkquota (f 0,5 mln.), meer bijdragen dan gepland (f 1 mln.), verkoop van gebouwen en materieel aan Natuurmonumenten (f 0,5 mln.) en hogere beheersontvangsten van met name hout (f 1 mln.) zullen de opbrengsten f 3 mln. hoger uitvallen dan gepland. Conform de gebruikelijke systematiek wordt tevens het uitgavenartikel 13.04 verhoogd.

14 VISSERIJEN

Artikel 14.02 Overige ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

6 370

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Overige

307

Stand 2e suppletore begroting 1997

6 677

15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaat

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

144 106

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

 • 10 000

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Minder aanbod slachtkeuring RVV

 • 10 000

Stand 2e suppletore begroting 1997

124 106

Toelichting

1 Minder aanbod slachtkeuring RVV

In verband met de uitbraak van de Klassieke Varkenspest doet zich een sterk verminderd aanbod van slachtkeuring voor bij de RVV. De keuringsontvangsten vallen derhalve lager uit, waardoor het onderhavig artikel wordt bijgesteld.

 • 16. 
  WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Algemeen

Subsidieverrekeningen

Voor een toelichting op de extra ontvangsten in dit kader wordt verwezen naar het algemene deel bij de uitgaven van hoofdbeleidsterrein 16.

Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoek

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

48 920

Mutatie 1e suppletore begroting 1997

2 801

Mutatie 2e suppletore begroting 1997

1 Verrekening subs.voorschotten

2 Vertraging uitvoering Fes-project (U16.02)

3 Overige

9 766 12 068 - 2 310 8

Stand 2e suppletore begroting 1997

61 487

Toelichting

2 Vertraging uitvoering Fes-project

Op uitgavenartikel 16.02 worden o.a. de uitgaven in het kader van het Fonds economische structuurversterking verantwoord. Deze uitgaven worden vervolgens gedeclareerd bij het fonds, waarna de LNV-begroting vanuit het fonds wordt gecompenseerd. Deze ontvangsten worden verantwoord op het onderhavige artikel.

Vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten in dit kader wordt dit artikel met f 2,3 mln. verlaagd, terwijl in 1998 verhoging plaats vindt met hetzelfde bedrag. In verband met de hiervoor geschetste systematiek vindt eenzelfde verschuiving plaats bij uitgavenartikel 16.02.

Artikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijs

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

4 999

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Verrekening subsidievoorschotten

5 025

Stand 2e suppletore begroting 1997

10 024

Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

661

Mutatie 2e suppletore begroting 1997 1 Demoregeling (U16.04)

 • 628

Stand 2e suppletore begroting 1997

33

Toelichting

1 Demoregeling

Het beoordelen van de voorschotaanvragen voor uit te voeren demoprojecten en het verstrekken van voorschotten in het kader van de EU-demoregeling hebben in 1997 vertraging opgelopen. Hierdoor vallen de uitgaven op artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling in 1997 lager uit en ook de daarmee samenhangende EU-ontvangsten die op het onderhavige artikel worden verantwoord. Tengevolge hiervan worden zowel het onderhavige als uitgavenartikel 16.04 verlaagd met f 0,6 mln..

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.