Voorstel van wet - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 25784 - Wijziging begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25967
Kenmerk 25784, nr. 1
Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 784

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 december 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 16 januari 1997, Stb. 45, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1997, Stb.441;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Plantenziektenkundige Dienst» voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.

Begroting 1997, inclusief eerste en tweede suppletore begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting

 
     

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

     

tingen

 

tingen

 

tingen

 
   

TOTAAL

 

3 281 480

 

+ 314 520

 

+ 1 405 571

10

 

ALGEMEEN

 

328 450

       
 

01

Personeel en Materieel

294 484

294 484

+ 20 713

+ 20 713

+ 33 855

+ 33 855

 

02

Prijsbijstelling

   

+ 39 075

+ 39 075

 • 39 075
 • 39 075
 

03

Loonbijstelling

26 490

26 490

+ 1 052

+ 1 052

 • 27 542
 • 27 542
 

04

Onvoorzien

893

893

 • 300
 • 300
   
 

05

Overige Subsidies en uitgaven

6 583

6 583

       

11

 

INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

 

64 655

       
 

01

Personeel en Materieel

36 555

36 555

+ 1 348

+ 1 348

+ 5 637

+ 5 637

 

02

Bijdrage aan het LEF

12 392

12 392

+ 5 800

+ 5 800

 • 12 127
 • 12 127
 

03

Overige subsidies en uitgaven

15 717

15 708

   

+ 461

+ 1 066

12

 

LANDBOUW

 

290 450

       
 

01

Personeel en Materieel

53 250

53 250

+ 3 708

+ 3 708

+ 5 749

+ 5 749

 

02

Structuurverbetering

190 059

219 949

 • 36 155
 • 76 896

+ 6 605

 • 21 239
 

03

Industrie en Handel

11 275

16 752

+ 3 365

+ 3 365

+ 2 042

+ 1 442

 

04

Overige subsidies en uitgaven

499

499

+ 339

+ 339

 • 55
 • 55
 

05

Garanties

           

13

 

NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE

 

1 047 521

       
 

01

Personeel en Materieel

120 107

120 107

+ 3 802

+ 3 802

+ 10 075

+ 10 075

 

02

Verwerving

201 400

201 775

+ 25 290

+ 25 290

+ 13 543

+ 13 543

 

03

Inrichting

272 347

334 495

+ 90 587

+ 2 214

+ 12 011

+ 769

 

04

Beheer

299 776

303 698

+ 178

+ 178

+ 22 202

+ 10 639

 

05

Overige subsidies en uitgaven

108 667

87 446

 • 20 659
 • 13 585
 • 9 310
 • 7 430
 

06

Garanties

18 000

 

+ 42 870

     

14

 

VISSERIJEN

 

19 975

       
 

01

Personeel en Materieel

10 658

10 658

   

+ 1 749

+ 1 749

 

02

Structuurverbetering en overige

           
   

subsidies en uitgaven

1 817

9 317

+ 7 050

 • 250
 • 3 487
 • 4 031

15

 

MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT

 

215 176

       
 

01

Personeel en Materieel

158 408

158 408

+ 152

+ 152

+ 20 939

+ 20 939

 

02

Agentschap Plantenziektenkundige

           
   

Dienst

18 356

18 356

 • 269
 • 269

+ 569

+ 569

 

03

Gezondheid en Kwaliteitszorg

29 113

38 412

+ 290 000

+ 290 000

+ 1 377 954

+ 1 374 864

 

04

Garanties

           

16

 

WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT

 

1 315 253

       
 

01

Personeel en Materieel

10 941

10 941

+ 1

+ 1

+ 2 413

+ 2 413

 

02

Wetenschappelijk Onderzoek

295 321

320 158

+ 11 415

+ 11 341

+ 14 704

+ 16 393

 

03

Praktijkonderzoek

57 548

56 423

 • 11 644
 • 11 241

+ 2 606

+ 2 606

 

04

Bedrijfsontwikkeling

40 285

40 846

+ 900

+ 3 423

 • 5 674
 • 4 788
 

05

Wetenschappelijk Onderwijs

246 320

246 320

+ 967

+ 967

+ 5 375

+ 5 375

 

06

Hoger Agrarisch Onderwijs

116 964

116 964

+ 546

+ 546

+ 10 523

+ 10 523

 

07

Voortgezet Agrarisch Onderwijs

472 824

472 824

+ 3 566

+ 3 566

+ 2 377

+ 2 377

 

08

Agrarisch Praktijkschool Onderwijs

50 777

50 777

+ 181

+ 181

+ 1 275

+ 1 275

 

09

Garantie

           

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.

Begroting 1997, inclusief de eerste en tweede suppletore begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten

TOTAAL

500 627

-592

+ 16 341

10                         ALGEMEEN

01         Ontvangsten voor apparaat

05         Overige ontvangsten

11

12

13

 
 

INTERNATIONALE AANGELEGEN-

 

HEDEN

01

Ontvangsten voor apparaat

02

Bijdrage van het LEF

03

Overige ontvangsten

 

LANDBOUW

01

Ontvangsten voor apparaat

02

Structuurverbetering

03

Industrie en Handel

04

Overige ontvangsten

 

NATUUR, GROENE RUIMTE EN

 

RECREATIE

01

Ontvangsten voor apparaat

02

Verkopen

03

Inrichting

04

Beheer

05

Overige ontvangsten

19 084

18 638 446

6 131

631

5 500

43 272

1 349

33 976

947

7 000

226 142

1 029

1 500

159 773

60 007

3 833

2 300

+ 3 247 + 1 000

+ 4 660

841

+ 1 761

+ 5 043 - 465

+ 2 946

+ 427 + 3 000

14                         VISSERIJEN

01         Ontvangsten voor apparaat

02         Overige ontvangsten

15                         MILIEU, GEZONDHEIDENKWALI-TEIT

01         Ontvangsten voor apparaat

03         Gezondheid en kwaliteitszorg

16                         WETENSCHAPENKENNISOVERDRACHT

01         Ontvangsten voor apparaat

02         Diverse ontvangsten onderzoek

03         Diverse ontvangsten onderwijs

04         Bedrijfsontwikkeling

6 400

30 6 370

144 981

144 106 875

54 617

37

48 920

4 999

661

10 000

+ 2 801

+ 307

10 000

+ 9 766

+ 5 025

 • 628

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.

Begroting 1997, inclusief eerste en tweede suppletore begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000)

 
   

(1)

   

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting

15.02

AGENTSCHAP PLANTENZIEKTEN-KUNDIGE DIENST

Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten

   

33 206 33 206

 • 269
 • 269

+ 569 + 569

 

Totale kapitaalontvangsten Totale kapitaaluitgaven

   

635 3 100

-

-

Mij bekend,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.