Voorstel van wet - Wijziging begroting Economische Zaken (XIII) voor 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 25783 - Wijziging begroting Economische Zaken 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging begroting Economische Zaken (XIII) voor 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25963
Kenmerk 25783, nr. 1
Van Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 783

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 december 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 17 april 1997, Stb. 222, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 11 september 1997, Stb. 427; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Economische Zaken,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .. ..... 19.., Stb. ....

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

 

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of –)

op grond

Mutaties (+ of –)

op grond

stelde begroting

 

van eerste suppletore

van tweede suppletore

   

begroting

 

begroting

 

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

tingen

 

tingen

 

tingen

 
 

3 374 764

 

74 512

 

107 178

 

644 552

       

589 059

579 457

12 535

12 052

11 822

10 487

3 069

3 069

9 529

9 529

 • 12 598
 • 12 598
 • 8 798
 • 8 798

16 497

16 497

 • 7 699
 • 7 699

774

774

 • 58
 • 58
 • 664
 • 664

17 664

17 664

   

836

836

   

30 900

30 900

 • 23 848
 • 27 846

6 026

6 026

   

2 540

2 540

34 221

37 467

18 409

11 103

7 800

9 343

 

8 893

 

1 450

 

3 587

 

818 323

       
 

600

       

263 506

214 075

51 046

11 593

20 745

 • 28 956

144 065

128 620

3 870

 • 29 859

11 262

35 418

15 000

27 275

 • 650
 • 650
 
 • 12 776

42 402

43 512

   
 • 37 674

4 000

68 699

80 175

4 075

4 060

3 604

6 480

15 521

115 456

   

39 596

22 557

5 000

5 000

   

20 000

20 000

152 063

98 768

12 942

 • 817
 • 67 500 70 73
 • 7 203 70 73

118 615

50 577

18

6

2 197

 • 14 817

TOTAAL

01         Algemeen

01         Apparaatsuitgaven EZ

03         Loonbijstelling

04         Prijsbijstelling

05         Onvoorzien

06         Uitgaven post-actief personeel 08         Nog te verdelen bedragen 12         Europees Octrooibureau 55         Bijdrage aan het agentschap

Senter 61         Personeel en materieel EZ, exclu- sief CBS

02                         IndustrieelenAlgemeen

Technologiebeleid

01         Onderzoek en voorlichting ten behoeve van technologiebeleid

02         Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering

03         Internationale en algemene technologiestimulering

04         Overheidsaanschaffingen en bevordering bedrijfsgerichte samenwerking

05         InnovatieCentra

06         Subsidies in het belang van de industridle ontwikkeling

07         Internationale ruimtevaartprogramma’s

08         Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart

09         Speur- en ontwikkelingswerk

10         Innovatiestimuleringsregeling

11         Garanties technologiebeleid

12         Technologische infrastructuur

13         Projecten gefinancierd uit het Fonds economische structuurversterking

54 265

 • 31 265

03                         Industrie-enDienstenbeleid

01         Crisisbeheersing

03         Versterking economische structuur

04         Industridle promotie

05         Steun scheepsbouw

06         Beheerskosten

09         Garantieregeling Particuliere

Participatiemaatschappijen 1981

12         Bijdrage aan de Industriefaciliteit

 
 

55 506

       

659

2 342

 
 • 300
 
 • 1 539

13 433

17 852

2 600

370

 • 4 520
 • 2 188

14 628

14 067

       
 

17 572

50 000

31 748

10 000

7 802

263

273

     
 • 10

3 400

20 000

04

01

04

Regionaal Beleid

Bijdragen ten behoeve van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overige Voorwaardenscheppend beleid

12 833

350 430

19 650 5 800

8 028

1 612

3 237 5 800

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven

07

08

09

05 06

08

09 10

Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie Projecten gefinancierd uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

Bevordering regionale bedrijfsinvesteringen 010 IPR centraal deel                           48910 50533

020 IPR decentraal 50 408 50 742 050 PSOL                                    319

Regio-programma’s Stimulering Ruimte voor Economische Activiteit

05                         Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening

Midden- en Kleinbedrijf

01         Voorlichting en advisering MKB

02         Onderzoek en onderwijs MKB

03         Borgstellingsregelingen 05         Bedrijfsbedindigingshulp

07         Hulp Waterschade

08         Bijdrage aan technostartersfondsen

Diensten

11         Brancheverbetering

12         Toeristisch beleid

Ordening

21         Marktwerking

22         Bijdrage Nederlands Meetinstituut

Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering

01         Internationale organisaties

02         Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen

03         Stimulering exportactiviteiten

04         Economische voorlichting en exportpromotie

05         Economische hulp Oost-Europa

Wet Investeringsrekening

01         Investeringsbijdragen en investeringstoeslagen

Energiebeleid

Energiebeleid vanaf 1996

01         Energiebesparingstechnologie

02         Duurzame energie

03         Energievoorzieningsonderzoek

04         Beleidsondersteuning en overige uitgaven

05         Energieonderzoek-Centrum Nederland

06         Doelfinanciering NITG-TNO

07         CO2-reductieplan door EZ 12         Garanties energiebeleid

11 000

1 777 99 318              101 594

97 677 79 300

31 380

11 262

850 750

17 360

140 475 70 134

210 973

34 945 14 539 60 359 17 360

90 000 - 217

702

4 250

 
 

394

 

46 531

50 530

 

3 398

4 625

 

26 913

28 221

335 930

138

11 428

11 428

1 001

41 781

31 594

2 840

585 683

86 325

103 193

20 701

20 645

545

200 711

185 938

270 000

270 000

689 050

327 591

204 476

64 641

42 450

93 109

24 470

30 477

10 000

22 927

 

4 565

3 792

 

61 974

62 056

 
 • 6 000
 • 30 000

16 850 146

969

12 400

8 200

3 000

 • 29
 • 670

1 001

25 000

2 700 - 256

 • 652 6 072
 • 4 700

300

8 513

1 533 3 891

 

2 858

320

1 393

137 752

725

1 950

5 261

14 259

3 805 6 310 2 981

274

1  777

2 849

49 475 6 599

497 2 039

 • 128 3 800

125 769

372 2 745

2 869 9 448

1 566 16 755

60 000

10 807 - 7 962

798

8 030

 

1 716

 • 3 248

33 934

33 934

76 969

 

974

505

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven

21

22

31

32

33

34

35

Doorsluisposten

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproduk-

 

ten

151 250

151 250

Uitkering aan houder certificaten

   

Energiebeheer Nederland B.V.

138 000

138 000

Afwikkeling energiebeleid tot 1996

   

Adviesraden, normalisatie-

   

werkzaamheden en overige

   

uitgaven

 

389

Toepassing energiebesparings-

   

technologie en duurzame energie

 

159 145

Onderzoek en ontwikkelingswerk

   

op energiegebied

 

49 641

Energieonderzoek-Centrum Neder-

   

land

   

Investeringssubsidies energiebe-

   

sparing

 

4 709

8 750 5 000

5 315

8 750 5 000

229

 • 7 629 11 772

4 000

 • 1 709

Mij bekend,

De Minister van Economische Zaken,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .. ...... 19.., Stb. ....

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten

TOTAAL

5 847 825

1 043 997

765 898

01

01 11

21 31

41 51

Algemeen

Diverse ontvangsten

Ontvangsten Bureau voor de

Industriële Eigendom

Ontvangsten Centraal Planbureau

Ontvangsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Terugontvangen bijdragen van

Senter

Ontvangsten Rijks Geologische

Dienst

67 194

8 339

45 955 2 235

8 900

1 765

100

9 800

777

1  500 773

2 300 959

 • 588

02

02

04

05

Industrieel en Algemeen Technologiebeleid

Ontvangsten technische ontwikkelingskredieten Diverse ontvangsten technologiebeleid

Ontvangsten uit het Fonds economische structuurversterking

145 265

85 000

6 000

54 265

4 000 - 31 265

29 000 2 642

03                         Industriebeleid

01         Ontvangsten staalindustrie

03         Ontvangsten uit bijdragen aan de industrie

04         Ontvangsten Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981

04                         Regionaal Beleid

03         Diverse ontvangsten regionaal beleid

103 766

48 370

55 096

300

11 900

11 900

19 096

82 107 323 738

 • 9 900

3 520

05                         Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening

01         Ontvangsten uit borgstellings- regelingen

11         Ontvangsten voor toezicht op examens

12         Opbrengst van casino’s

13         Opbrengst afgifte exploitatievergunningen speelautomaten

15         Ontvangsten Nederlands Meet- instituut 21         Diverse ontvangsten DMO

155 244

26 000

120 000

4 500

2 744 2 000

4 000

42 500 1 000

1 000

07                         Buitenlandse Economische Betrek- kingen en Exportbevordering

01         Ontvangsten BEB

02         Ontvangsten Exportbevorderings-en Voorlichtingsdienst

4 956

2 733

2 223

596 962

660

08

01

Wet Investeringsrekening

Ontvangsten WIR

45 000

45 000

15 000

10 000

09

Energiebeleid

5 314 500

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten

01 02

03

04

05 06

Inkomsten uit aardgas Uitkering van Energiebeheer Nederland B.V.

Ontvangsten voorraadheffing in verband met financiering Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten Dividend Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

Ontvangsten zoutwinning Diverse ontvangsten Energie

5 000 000 138 000

151 250

11 000

3 000

11 250

1 100 000

235 046 5 000

8 750

14 607 607

Mij bekend,

De Minister van Economische Zaken,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.