Voorstel van wet - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 25772 - Wijziging begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25899
Kenmerk 25772, nr. 1
Van Binnenlandse Zaken
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 772

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 december 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 11 december 1996, Stb. 1997, 6, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1997, Stb. 451;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting

 
     

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

     

tingen

 

tingen

 

tingen

 
   

TOTAAL

 

270 407

 

25 686

 

-2 800

01

 

Algemeen

 

582

       
 

01

Loonbijstelling

845

845

1 134

1 134

 • 1 079
 • 1 079
 

02

Prijsbijstelling

Nihil

Nihil

1 522

1 522

 • 1 522
 • 1 522
 

03

Onvoorzien

21

21

       
 

07

Taakstelling uitgavenbeperking

           
   

regeerakkoord 1994

 • 284
 • 284
   

284

284

02

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal

 

11 166

       
 

01

Vergoeding leden Eerste Kamer

4 573

4 573

505

505

 • 250
 • 250
 

02

Personeel en materieel

6 593

6 593

21

21

100

100

03

01

03

04 07 08

13

16 17

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer Personeel en materieel Drukwerk kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland Parlementaire enquêtes Garanties

28 426

21 734

788 Memorie Memorie

135 462

28 426

21 734

788 Memorie Memorie

2 465

2 465

2 580

2 580

378

846

18 850

378

 

10 847

10 847

138

138

 • 316
 • 316

65 667

65 667

1 529

1 529

 • 946
 • 946

8 000

8 000

   

178

178

846

18 850

04                         Staten-Generaal Algemeen

02         Personeel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen

12         Interparlementaire betrekkingen

05                         Raad van State

01         Personeel Vice-President en Leden

02         Personeel en materieel

06                         Algemene Rekenkamer

01         Personeel President en Leden

02         Personeel en materieel

07                         Nationale ombudsman

01         Personeel Nationale ombudsman en Substituut

02         Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut

03         Personeel en materieel

9 551

 

6 500

6 500

544

544

60

60

3 051

3 051

54 499

 • 106
 • 106
 • 285
 • 285

8 211

8 211

28

28

 • 470
 • 470

46 288

46 288

39 146

8 432

8 432

 • 513
 • 401

659

659

103

103

12

12

38 487

38 487

11 760

3 883

4 383

804

804

597

597

 • 123
 • 123
 • 12
 • 12

148

148

2

2

 • 82
 • 82

11 015

11 015

1 406

1 406

816

816

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting

 
     

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

     

tingen

 

tingen

 

tingen

 

08

 

Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

 

4 959

       
 

01

Personeel en materieel

1 899

1 899

1 210

1 210

 • 179
 • 179
 

03

Aankoop en herstellingen van

           
   

decoraties

3 048

3 048

 • 100
 • 100
 • 198
 • 198
 

04

Diverse toelagen

12

12

       

09

 

Kabinet der Koningin

 

3 282

       
 

01

Personeel en materieel

3 282

3 282

13

13

286

286

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten

TOTAAL

7 498

-204

01                         Algemeen

01         Inhoudingen op salarissen voor dienstverlening

02         Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen

03         Diverse ontvangsten

02                         Eerste Kamer der Staten-Generaal

01         Diverse ontvangsten

03                         Tweede Kamer der Staten-Generaal

01         Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen

02         Omzet restaurant

03         Diverse ontvangsten

04                         Staten-Generaal Algemeen

01         Diverse ontvangsten

05                         Raad van State

01         Diverse ontvangsten

06                         Algemene Rekenkamer

01         Diverse ontvangsten

07                         Nationale ombudsman

01         Diverse ontvangsten

08                         Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

01         Diverse ontvangsten

09                         Kabinet der Koningin

01         Diverse ontvangsten

27

27

Memorie Memorie

148

148

2 837

500

1 565

772

50

50

4 009

4 009

220

220

141

141

65

65

131 340

 • 875

200

206

200

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

6

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.