Amendement over aansluiting bij de term handhaving i.p.v. bevordering van de internationale rechtsorde - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement over aansluiting bij de term handhaving i.p.v. bevordering van de internationale rechtsorde - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 6

AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP

Ontvangen 26 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II vervallen in artikel 97, eerste lid, de woorden: en de bevordering.

II

In artikel III vervallen in artikel 100, eerste lid, de woorden: of bevordering.

Toelichting

Artikel 90 Grondwet schrijft algemeen voor dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Daaronder wordt veel meer verstaan dan de specifieke taak van de krijgsmacht. Bij die taak ligt het gebruik van de term «handhaving» meer in de rede. Zo is de ontwikkeling van internationale rechtsnormen of het sluiten van verdragen geen taak van de krijgsmacht, maar eventueel wel de handhaving ingeval van (dreigende) schending van de internationale rechtsorde. Terminologisch wordt met het gebruik van de term «handhaving» eveneens beter aangesloten bij de terminologie van artikel 39 van het Handvest van de Verenigde Naties.

Van Middelkoop

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.