Amendement over de competentie van de Nationale ombudsman ten aanzien van bestuursorganen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 25313 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman; Amendement over de competentie van de Nationale ombudsman ten aanzien van bestuursorganen 
Document­datum 02-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25999
Kenmerk 25313, nr. 8
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 313

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE C.S.

Ontvangen 2 december 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 78a, eerste lid, na «van het Rijk» ingevoegd: en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.

Toelichting

Ondergetekenden zijn van mening dat in ieder geval de hoofdelementen van de competentie van de Nationale ombudsman in de taakomschrijving in artikel 78a, eerste lid, moeten zijn terug te vinden. De omschrijving «bestuursorganen van het Rijk» is daarvoor te beperkt.

In de eerste plaats omdat de regionale politiekorpsen buiten die omschrijving vallen.

In de tweede plaats omdat buiten twijfel moet staan dat ook rechtspersoonlijkheid bezittende zelfstandige bestuursorganen er onder kunnen worden gebracht.

In de derde plaats omdat het ook aanbeveling verdient reeds in het eerste lid de zeker niet onbelangrijke competentie van de Nationale ombudsman ten aanzien van andere bestuursorganen als mede-over-heden te verankeren.

Scheltema-de Nie Van den Berg Rehwinkel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.