Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25786 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25892
Kenmerk 25786, nr. 2
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 786

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

 • 1. 
  Algemeen

1.1. Aansluiting met de Najaarsnota

Aansluitend op het eerste wijzigingsvoorstel (Kamerstukken II, 1996–1997, 25 361) wordt met dit wetsvoorstel voorgesteld hoofdstuk XVI van de begroting te wijzigen, door de uitgaven 1997 met f 913,1 miljoen te verlagen en de ontvangsten 1997 met f 80,3 miljoen te verhogen. De mutaties die tot deze verlaging leiden zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II, 1997–1998, 25 600, blz. 181–184) en betreffen tevens nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 1997 zijn verwerkt.

De aansluiting tussen de Miljoenennota en de Najaarsnota met dit wetsvoorstel is als volgt:

Uitgaven

Aangekondigd in de Miljoenennota 1998

Opgenomen in de Najaarsnota 1997

Reeds verwerkt in de 1e SW 1997

Voorgestelde mutatie bij dit wetsvoorstel (A + B – C – D)

+ 464,7      (A)

– 32,4      (B)

+ 1 357,9      (C)

– 925,6      (D)

0,0      (E)

Ontvangsten

Aangekondigd in de Miljoenennota 1998

Opgenomen in de Najaarsnota 1997

Reeds verwerkt in de 1e SW 1997

Voorgestelde mutatie bij dit wetsvoorstel (A + B – C – D)

+ 51,1      (A)

+ 74,6      (B)

+ 45,4      (C)

+ 80,3      (D)

0,0

(E)

1.2. Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997

Mede omdat het tweede wijzigingsvoorstel de laatste mogelijkheid biedt beleidsmatige mutaties in de begroting aan te brengen, vindt tijdens de opstelling van dit wijzigingsvoorstel een inventarisatie plaats van de resterende knelpunten en de mogelijke compensatie via gesignaleerde en te verwachten onderuitputting.

Bij het vinden van compensatie vormen de «regels budgetdiscipline» een belangrijk richtsnoer. Deze schrijven immers voor dat overschrijdingen gecompenseerd dienen te worden binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk en binnen hetzelfde budgettaire kader als waar de knelpunten zich voordoen. Voor VWS vormt met name dat laatste voorschrift een complicerende factor. Een deel van de VWS-begroting valt onder het

Budgettair Kader Zorg (BKZ). Derhalve kent VWS een tweedeling in haar begroting.

Uiteraard bestaat er meestal geen beleidsmatig verband tussen een financieel knelpunt en de mogelijke financiële oplossing van dat knelpunt.

Daarom is, net als in vorige jaren, besloten de gebruikelijke methode van overboeken tussen begrotingsartikelen los te laten.

De volgende overzichten, gesplitst naar BKZ en niet-BKZ, verschaffen inzicht in de knelpunten en voorstellen tot compensatie.

Knelpunten en compensatievoorstellen BKZ               bedragenxfmiljoen*

Uitgavenartikelen

 

22.02

Minder wachtgeldaanspraken

-7,4

22.03

Loonbijstellingsmiddelen voor-

 
 

gaande jaren

 • 9,5

22.04

Prijsbijstellingsmiddelen voorgaande

 
 

jaren

-3,5

23.01

Lokaal netwerk Inspectie Gezond-

 
 

heidszorg

+ 0,4

23.01

Registratiesysteem medische hulp-

 
 

middelen

+ 0,3

25.02

Vertraging Heroïne experiment

-3,2

25.02

Lager uitgaven geneesmiddelen-

 
 

beleid

 • 2,0

25.02

Destructiewet BSE

+ 10,0

25.02

Projecten geestelijke gezondheids-

 
 

zorg

+ 1,6

25.02

Projecten voeding en alternatieven

 
 

voor dierproeven

+ 0,7

25.04

Uitbetaling garantieverplichting zie-

 
 

kenhuis Eudokia

+ 0,9

27.01

Verhuiskosten RIGO van Leiden naar

 
 

Bilthoven

+ 1,0

Ontvangstenartikelen

 

25.01

Ontvangsten volksgezondheid

+ 4,0

25.06

Verhuizing Agentschap CBG

+ 2,3

27.01

RIVM primaire diagnostiek

+ 2,0

Saldo                                                                                                              –2,5

 • Een minteken staat voor lagere uitgaven en hogere ontvangsten. Een plusteken staat voor hogere uitgaven en lagere ontvangsten.

Bovenstaand saldo bestaat uit f 2,5 miljoen exogeen verkregen middelen voor het Heroïne-experiment. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.

Voor nadere toelichting op bovengenoemde incidentele begrotingsmutaties zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van deze Memorie van Toelichting.

Knelpunten en compensatievoorstellen niet-BKZ bedragenxfmiljoen*

Uitgavenartikelen

 

22.02

Minder wachtgeldaanspraken

-0,9

22.08

Internationale samenwerking

+ 1,0

24.04

Projecten jeugdbeleid

-3,9

24.05

Uitkeringen vervolgingsslachtoffers

-4,0

24.05

Subsidie oorlogs- en verzetsmuseum

 
 

Overloon

+ 5,0

24.07

Renovatie Olympisch Stadion te

 
 

Amsterdam

+ 0,5

24.09

Projecten Preventie 0–8 jarige alloch-

 
 

tone kinderen

-0,5

Ontvangstenartikelen

 

22.01

Incasso-ontvangsten door zelfstandig

 
 

LBIO

+ 0,3

24.01

Ontvangsten afrekening Welzijn-

 
 

subsidies

-4,0

24.01

Aflossing lening en overige meeval-

 
 

lers

-3,2

24.03

Ouderbijdragen jeugdhulpverlening

 
 

en schippersinternaten

+ 9,7

Saldo                                                                                                                 0,0

 • Een minteken staat voor lagere uitgaven en hogere ontvangsten. Een plusteken staat voor hogere uitgaven en lagere ontvangsten.

Voor nadere toelichting op deze incidentele begrotingsmutaties zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van deze Memorie van Toelichting.

 • 2. 
  Specifieke aandachtspunten

2.1.  Nominale bijstellingen en herbezettingsmiddelen

Tot dit jaar verantwoordde VWS de toedeling van de loon- en prijsbijstellingen aan de desbetreffende begrotingsartikelen via de Slotwet. Met ingang van het begrotingsjaar 1997 wordt deze toedeling in principe opgenomen in het tweede wijzigingsvoorstel.

Tevens is op de uitgavenartikelen 22.01, 22.06, 22.07, 22.08, 23.01, 26.01 en 27.01 de toedeling van de herbezettingsmiddelen voor het Rijk verantwoord. Het betreft hier onder andere de volledige herbezetting van ambtenaren in (semi-)continudienst, die een «Toeslag Onregelmatige Dienst» ontvangen. Een en ander vloeit voort uit de afgesloten CAO voor de sector Rijk ten aanzien van de jaren 1995–1997.

2.2.  Personele uitgaven Sociaal en Cultureel Planbureau

Om een grotere uniformiteit in samenstelling van de artikelen voor personele en materiële uitgaven te creëren worden in dit wijzigingsvoorstel de personele budgetten voor het Sociaal en Cultureel Planbureau overgeheveld van uitgavenartikel 22.01 naar uitgavenartikel 22.06.

2.3.  Apart begrotingsartikel adviesraden

Bij 1e Suppletore wet is conform artikel 6a van de Comptabiliteitswet een nieuw artikel aan de begroting toegevoegd om de uitgaven van de adviesraden separaat te verantwoorden.

Zoals toen is toegezegd, worden de middelen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Gezondheidsraad en de Raad voor Gezondheidsonderzoek in het huidige wijzigingsvoorstel naar het uitgavenartikel 22.09 overgeheveld.

2.4.  Impuls buitenschoolse kinderopvang

Het kabinet heeft f 160 miljoen uitgetrokken om een impuls te geven aan de buitenschoolse kinderopvang. Van dit bedrag is f 40 miljoen voor 1997 en f 60 miljoen voor zowel 1998 en als 1999 bestemd. De impuls krijgt gestalte in de tijdelijke Stimuleringsregeling Buitenschoolse Opvang, die onder de Welzijnswet zal vigeren. In dit wijzigingsvoorstel wordt uitgavenartikel 24.04 met het bedrag voor 1997 voor de kas en met het volledige bedrag voor de verplichtingen verhoogd.

2.5.  Bevordering doelmatigheid in de zorgsector

Ter financiering van de activiteiten ter bevordering van doelmatigheid in de zorgsector, overeenkomstig het plan van aanpak «Voortgangsrapportage Medical Technology Assesment (MTA) en doelmatigheid van zorg» (TK 1996–1997, 24 126), worden van uitgavenartikel 25.03 respectievelijk f 0,7 miljoen en f 10,4 miljoen overgeboekt naar de uitgavenartikelen 22.01 en 25.02.

2.6.  Vertraging Koppelingswet en Illegalenfonds

De inwerkingtreding van de Koppelingswet en daarmee de oprichting van het Illegalenfonds heeft vertraging opgelopen. Gegeven dit feit worden de onbesteed gebleven middelen voor 1997 ad f 10,9 miljoen teruggeboekt naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2.7.  Gevolgen wijziging Ziekenfondswet voor studenten

De voorgenomen wijziging op de Ziekenfondswet impliceert dat nieuwe studenten, die voorheen gratis meeverzekerd waren onder deze wet, zich vanaf 1 augustus 1997 particulier moeten verzekeren. Ter compensatie van de financiële gevolgen wordt in dit wijzigingsvoorstel f 27 miljoen van uitgavenartikel 25.03 overgeheveld naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

2.8.  Financiële problematiek thuiszorg

In aanvulling op de f 75 miljoen, die voor volumemaatregelen in de thuiszorg vanaf 1997 reeds structureel beschikbaar is gesteld, heeft het kabinet éénmalig f 25 miljoen uitgetrokken om financiële knelpunten in de Thuiszorg op te lossen. Hiervan is f 21 miljoen bestemd om de problemen op te lossen die zijn ontstaan door de bevriezing van de marktwerking en de daaraan verbonden budgetgarantie voor nieuwe organisaties. De resterende f 4 miljoen is bestemd voor incidentele uitgaven die samenhangen met de overdracht van verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling aan de gemeenten.

2.9.  Vermogenspositie AFBZ

Per 1e Suppletore wet heeft het kabinet voor 1997 een eenmalig bedrag van f 920 miljoen aan de VWS-begroting toegevoegd om de vermogenspositie van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te versterken. Nadien heeft het kabinet besloten tot reallocatie van dit bedrag ten gunste van het fonds voor de Algemene Nabestaanden Wet. Daarom wordt het uitgavenartikel 25.03 incidenteel verlaagd met genoemd bedrag.

2.10.  Afrekening extra banen voor de zorgsector 1995

Door een achterblijvende bezetting van het aantal extra banen voor de zorgsector in 1995 is de bevoorschotting aan de uitvoeringsorganisaties voor dat jaar hoger geweest dan de realisatie. Door afrekening van deze bevoorschotting is in 1997 f 78 miljoen meer ontvangen dan oorspronkelijk was begroot.

Zoals reeds gemeld bij de behandeling van het JOZ ’98 wordt f 32 miljoen van dit bedrag in 1998 ingezet als dekking voor het uitstel van de tariefmaatregel inzake de fysiotherapie.

Het resterende bedrag van f 46 miljoen komt ten gunste van het generale beeld.

2.11.  Uitgaven met een materieel karakter op beleidsartikelen

Naar aanleiding van de financiële verantwoording 1996 is door de departementale Accountantsdienst geconstateerd dat niet altijd de hand is gehouden aan het voorschrift om materiële uitgaven, die nodig zijn voor de uitvoeringsprogramma’s, op het artikel personeel en materieel te boeken. Een en ander hangt mede samen met onduidelijkheid over de interpretatie van het desbetreffende voorschrift. Momenteel overlegt VWS met het ministerie van Financiën over een nadere afbakening van het ramen van dergelijke uitgaven voor 1998 en latere jaren. Teneinde problemen met het incorrect boeken van dergelijke materiële uitgaven in 1997 te voorkomen, zullen bij slotwet voor zover noodzakelijk correctieboekingen worden aangebracht.

2.12.  Overige mutaties na de 2e Suppletore wet

Gedurende de begrotingsuitvoering is er regelmatig sprake van endogene mutaties van geringe omvang. Dergelijke mutaties blijken bij de Slotwet vaak niet nodig te zijn geweest als gevolg van opgetreden onderuitputting of door tegengestelde bewegingen op de begroting. Teneinde de wijzigingsvoorstellen niet onnodig te belasten met dergelijke mutaties worden deze doorgeschoven naar de Slotwet.

 • 3. 
  Leeswijzer bij de Artikelsgewijze Toelichting (AGT)

Ter bevordering van de leesbaarheid van de AGT is bij een overboeking tussen begrotingsartikelen volstaan met één toelichtende tekst. Deze tekst is opgenomen bij het artikel dat met de boeking wordt verhoogd. Onder het artikel dat met deze mutatie wordt verlaagd is de standaardtekst «Overboeking naar het ontvangsten/uitgavenartikel...» opgenomen. Bij desalderingen is de toelichtende tekst opgenomen onder het uitgavenartikel, en is onder het ontvangstenartikel volstaan met de tekst «Zie de toelichting bij uitgavenartikel...» .

In de toelichting op mutaties die zich beperken tot het huidige begrotingsjaar wordt vermeld dat het om een incidentele mutatie gaat. De overige mutaties, buiten de mutaties die samenhangen met het «Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997», hebben een meerjarig of structureel aspect.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen) (bedragen x f 1000)

Artikel 2201 Personeel en materieel algemeen

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

235 472

235 224

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Toedeling herbezettingsmiddelen.

Overboeking van uitgavenartikel 25.03 voor de activiteiten ter bevordering van doelmatigheid in de zorgsector. Dit mede overeenkomstig het plan van aanpak «Voortgangsrapportage Medical Technology Assesment (MTA) en doelmatigheid van zorg» (TK 1996–1997, 24 126).

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 25.01 ter financiering van extra personele capaciteit voor werkzaamheden aan uitbreidingen in de forensische psychiatrie en de maatschappelijke opvang, alsmede aan de implementatie van de motie Hoogervorst en de uitvoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen.

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 25.02 ter financiering van een personele uitbreiding van het projectbureau Orgaandonatie.

Verhoging van de uitgaven aan de Landsadvocaat. Dit omdat de realisatie al jaren de oorspronkelijke raming overstijgt en omdat verwacht wordt dat deze trend zich, mede gezien de nieuwe Prijzenwet, zal voortzetten.

Deze verhoging wordt ten laste van uitgavenartikel 22.02

gebracht.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.02 om de uitgaven en ontvangsten die samenhangen met de detachering van twee medewerkers van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu te verantwoorden in de begroting.

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 24.07 ter financiering van de voorbereidende werkzaamheden voor de Olympische Winterspelen en Paralympics in 1998.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.01 om de uitgaven en ontvangsten voor de kinderopvang ten behoeve van het departementspersoneel te kunnen verantwoorden in de begroting.

Overboeking van uitgavenartikel 24.04 ter financiering van vergoedingen aan de voorzitter en leden van het Bureau Nederlandse Filmkeuring.

Incidentele vergoeding aan de Rijksgebouwendienst van de uitgaven voor de specifieke technische voorzieningen die in de Koninklijke Bibliotheek dienen te worden aangebracht voor de inhuizing van het Bureau Nederlandse Filmkeuring.

Overboeking naar uitgavenartikel 22.06.

Overboeking naar uitgavenartikel 22.09.

Overboeking naar uitgavenartikel 24.04.

Overboeking naar uitgavenartikel 25.02.

Overboeking naar uitgavenartikel 27.01.

1 228

1 549

807

700

1 228

1 547

807

700

360

308

360

308

200

233 195

146 42

 • 440
 • 6 557 10 365
 • 621
 • 1 200
 • 112

200

233 195

146 42

 • 440
 • 6 557 10 365
 • 621
 • 1 200
 • 112

Stand 2e suppletore begroting 1997

221 945

221 695

Artikel 2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

16 580

16 580

–         Nominale loonbijstelling.

–         Overheveling van de raming voor wachtgeldaanspraken die tot uitgaven leiden op de artikelen 24.03, 24.07, 25.01 en 25.02.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 22.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Lagere toedeling van wachtgeldcompensatie aan de overige uitgavenartikelen door minder wachtgeldaanspraken die het gevolg zijn van ombuigingen in het verleden.

–         Nominale loonbijstelling.

–         Toevoeging vanuit de Aanvullende Post in de Miljoenennota in verband met een correctie op de toegepaste produktiviteitskorting over de loonbijstelling 1997.

–         Overboeking naar de uitgavenartikelen 22.01, 22.07, 22.09,

23.01, 26,01 en 27.01 in verband met herbezettingsmiddelen.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 26.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Overgehouden middelen uit voorgaande jaren.

–         Nominale prijsbijstelling.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Overgehouden middelen uit voorgaande jaren.

1 106

1 632 - 200

 • 8 372

166 215

5 287

 • 2 626 - 866
 • 9 500

55 230

 • 3 500

1 106

1 632 - 200

8 372

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

7 482

7 482

 

Artikel 2203 Loonbijstelling

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

177 086

177 086

166 215

5 287

 • 2 626 - 866
 • 9 500
 

Stand 2e suppletore begroting 1997

3 166

3 166

 

Artikel 2204 Prijsbijstelling

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

59 169

59 169

55 230

3 500

Stand 2e suppletore begroting 1997

439

439

Artikel 2206 Sociaal en cultureel planbureau

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

4 439

4 439

Nominale prijsbijstelling.

Toedeling herbezettingsmiddelen.

Overheveling van de personele budgetten die voorheen op uitgavenartikel 22.01 werden geraamd.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.01 om de extra uitgaven en ontvangsten door meer diensten voor derden te verantwoorden.

Nominale loonbijstelling. Nominale prijsbijstelling. Toedeling herbezettingsmiddelen.

–         Nominale loonbijstelling.

–         Nominale prijsbijstelling.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Hogere uitgaven op grond van de Akkoorden van Wassenaar

1975 en hogere uitgaven in het kader van de bilaterale samenwerking met China.

–         Nominale loonbijstelling.

–         Toedeling herbezettingsmiddelen.

Overheveling van de personele en materiële raming voor de volgende adviescolleges.

–         Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

–         Gezondheidsraad.

–         Raad voor Gezondheidsonderzoek.

–         Overboeking van uitgavenartikel 25.02 ter financiering van de voorbereidende werkzaamheden voor de centrale commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek, die in het wetsvoorstel «Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen» wordt voorzien. Deze wet zal naar verwachting in de loop van 1998 in werking treden.

101 36

6 557 600

90 36

6 557 600

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

11 733

11 847

 

Artikel 2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

3 827

3 827

24                                                                 24

8 17                                                                 17

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

3 876

3 876

 

Artikel 2208 Internationale samenwerking en infrastructuur

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

2 980

3 472

42 41

35 41

950

950

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

4 013

4 498

 

Artikel 2209 Adviesraden

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

5 132

5 132

119 48

2 736

6 650

979

67 48

2 736

6 650

979

506

506

Artikel 2209 Adviesraden

Verplichtingen

Uitgaven

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.01 om de uitgaven en ontvangsten van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg die samenhangen met diensten voor derden te verantwoorden in de begroting.

Overboeking van uitgavenartikel 25.01 voor uitbreiding van het personeel van de Raad voor Gezondheidsonderzoek voor de coördinatie van «Medical Technology Assesment».

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 24.02 ter financiering van de Nederlandse bijdrage aan het onderzoek «Quality of Nursing Care for Alzheimer Disease Patients in Different Member States». Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Europese project «European Alzheimer Clearing House».

–         Nominale loonbijstelling.

–         Nominale prijsbijstelling.

–         Toedeling herbezettingsmiddelen.

–         Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel

23.01 om de uitgaven en ontvangsten voor de Staat van de Gezondheidszorg te verantwoorden in de begroting.

–         Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel

23.01 met de bijdrage van het Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in de uitgaven voor inspectie-onderzoek ten behoeve van dit agentschap.

–         Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel

23.01 om de personele uitgaven en ontvangsten voor onder andere kinderopvang te kunnen verantwoorden in de begroting.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 25.01.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 26.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Hogere uitgaven omdat een deelbetaling voor het opzetten van een lokaal netwerk is verschoven van het begrotingsjaar

1996 naar 1997. Deze vertraging was het gevolg van het

Europees aanbesteden van dit project. –         Hogere uitgaven voor het opzetten van een systeem voor het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen. Dit conform de Europese richtlijnen.

479

100

58

479

100

58

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

16 807

16 755

 

Artikel 2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

48 215

48 335

250 127 176

1 769

500

101

 • 500
 • 47

250 124 176

1 769

500

101

 • 500
 • 47

400

300

400

300

Stand 2e suppletore begroting 1997

51 291

51 408

Artikel 2402 Ouderenbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

24 851

31 781

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Verhoging van de raming, omdat er meer verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren worden aangegaan dan in de begroting 1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

Overboeking naar uitgavenartikel 22.09.

Overboeking naar uitgavenartikel 24.09.

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Overheveling van de raming voor wachtgeldaanspraken, die voorheen op uitgavenartikel 22.02 werden geraamd.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.02 met de bijdragen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de financiering van het Centraal Coördinatiepunt ter Bevordering van de Toegankelijkheid.

Verhoging van de raming, omdat het bedrag van de aan te gane structurele verplichtingen hoger is dan in de begroting

1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Verhoging van dit artikel met de middelen die het kabinet heeft toegekend als impuls voor de «buitenschoolse kinderopvang». Deze impuls krijgt gestalte via de gelijknamige stimuleringsregeling.

Incidentele verhoging van dit artikel en het ontvangstenartikel 24.03 omdat de opbrengst van desinvesteringen in de provincies Overijssel en Limburg en in de stadsregio Rotterdam worden toegevoegd aan de desbetreffende doeluitkeringen jeugdhulpverlening.

Overboeking van uitgavenartikel 22.01 van de middelen die gemoeid zijn met de 9,2 formatieplaatsen van medewerkers die – na de periode van detachering – per 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

1 039 16

2 969

 • 58
 • 523

1 335 102

73

135

50

49 963 7 282

160 000

2 894

711 13

0 - 58 523

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

28 294

31 924

 

Artikel 2403 Gehandicaptenbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

25 568

27 625

719 55

73

135

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

27 263

28 607

 

Artikel 2404 Jeugdbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

1 131 223

1 153 644

25 597 3 738

40 000

2 894

621

621

0

Artikel 2404 Jeugdbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Overboeking van uitgavenartikel 25.03 ter financiering van de capaciteitsuitbreiding van pleegzorginstellingen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg te verminderen.

500

500

Verhoging van de raming, omdat het bedrag van de aan te gane structurele verplichtingen hoger is dan in de begroting

1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

Overboeking naar uitgavenartikel 22.01.

3 373 - 42

0 42

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Lagere uitgaven aan projecten, experimenten en onderzoek voor jeugdhulpverlening alsmede preventief en algemeen jeugdbeleid.

Nominale loonbijstelling. Nominale prijsbijstelling.

 • 3 852

6 068 746

3 852

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

1 351 962

1 223 100

 

Artikel 2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

861 359

864 230

3 833 593

Verhoging van de raming, omdat er meer verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren worden aangegaan dan in de begroting 1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

830

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Lagere uitgaven voor uitkeringen en pensioenen in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945. –         Verhoging van het uitgavenbudget voor het Nationaal

Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon.

Nominale loonbijstelling. Nominale prijsbijstelling.

 • 4 000 5 000

1 816 318

4 000

5 000

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

870 003

869 656

 

Artikel 2407 Sportbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

50 224

50 664

1 012 221

Overheveling van de raming voor wachtgeldaanspraken, die voorheen op uitgavenartikel 22.02 werden geraamd.

2

2

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.02 met de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan het project «Jeugd in Beweging».

300

300

Verhoging van de raming, omdat het bedrag van de aan te gane structurele verplichtingen hoger is dan in de begroting

1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

2 030

0

0

Artikel 2407 Sportbeleid

Verplichtingen

Uitgaven

–         Overboeking naar uitgavenartikel 22.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Verhoging van het uitgavenbudget voor de renovatie van het

Olympisch Stadion te Amsterdam.

–         Nominale loonbijstelling.

–         Nominale prijsbijstelling.

–         Incidentele overheveling van uitgavenartikel 24.02 van de projectmiddelen voor het «Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie», omdat de inhoud van het hieraan verbonden beleid beter overeenkomt met het algemeen sociaal beleid dat uit dit artikel gefinancierd wordt.

–         Incidentele verhoging van dit artikel en de ontvangsten- artikelen 22.02 en 24.02 met de bijdragen van drie ministeries in de uitgaven voor enkele projecten ten behoeve van het inburgeringsbeleid.

–         Verlaging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.02 vanwege een lagere bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het subsidie voor het Nederlands Instituut voor Budgetonderzoek. Dit subsidie wordt overeenkomstig verlaagd vanwege de gewijzigde subsidierelatie.

–         Verhoging van de raming, omdat er meer verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren worden aangegaan dan in de begroting 1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Lagere uitgaven doordat er minder projecten zijn uitgezet voor het programma Preventie 0–18-jarige allochtone kinderen. Dit gegeven vindt zijn oorzaak in de beleidsmatige wenselijkheid dat deze projecten aansluiting hebben bij het gezinsbeleid in bredere zin.

195

500

195

500

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

54 995

52 504

 

Artikel 2409 Sociaal beleid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

108 339

248 714

9 574 1 320

523

155

120

2 799

6 967 796

523

155

120

500

500

Stand 2e suppletore begroting 1997

122 090

256 535

0

Artikel 2501 Volksgezondheid algemeen

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

25 454

25 697

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Overheveling van de raming voor wachtgeldaanspraken, die voorheen op uitgavenartikel 22.02 werden geraamd.

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 23.01 van ontvangen registratiegelden van de produktgroep buitenlandse diplomahouders in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

628 458

480 500

196 227

480 500

 

– Overboeking naar uitgavenartikel 22.09.

 • 100
 • 100

Stand 2e suppletore begroting 1997

27 420

27 000

 

Artikel 2502 Volksgezondheid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

205 069

273 850

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Overheveling van de raming voor wachtgeldaanspraken, die voorheen op uitgavenartikel 22.02 werden geraamd.

Overboeking van uitgavenartikel 25.03 voor de activiteiten ter bevordering van doelmatigheid in de zorgsector. Dit mede overeenkomstig het plan van aanpak «Voortgangsrapportage Medical Technology Assesment (MTA) en doelmatigheid van zorg» (TK 1996–1997, 24 126).

Overboeking van uitgavenartikel 25.03 ter facilitering/ flankering van de pakketbeperkende maatregel fysiotherapie. Hiervoor zijn in het Jaaroverzicht Zorg 1996 middelen gereserveerd.

8 013 2 416

1 077

10 445

4 000

4 758 1 446

1 077

10 445

4 000

Incidentele terugboeking van het Gemeentefonds in verband met de centrale aanpak bij de exploitatie van het orgaan-register.

Incidentele overboeking van uitgavenartikel 22.01 van de middelen voor het onderzoek Coördinatie Standaardisatie in de Zorg.

Overboeking van uitgavenartikel 22.01 ter financiering van het «letselinformatiesysteem» bij de Stichting Consument en Veiligheid. Het betreft hier de opzet van het systeem, alsmede de verzameling en bewerking van gegevens over ongevallen-letsel.

1 700

900

300

1 700

900

300

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel

25.01 voor nabetalingen op eerder verstrekte subsidievoorschotten aan de Rutgerstichting en het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel

22.02 met de bijdrage van het Ministerie van Justitie aan de uitgaven voor het evaluatie-onderzoek ten behoeve van psychiatrische patiënten in Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen.

187

138

187

138

Artikel 2502 Volksgezondheid

Verplichtingen

Uitgaven

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 22.02 met de bijdragen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie in de kosten die zijn verbonden aan de coördinatie van voorlichting in het buitenland over het Nederlandse drugbeleid.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 25.01 met de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de uitgaven voor de externe consulent aidsproble-matiek ten behoeve van de Nationale Commissie Aidsbestrij-ding.

Incidentele verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 25.01 voor een nabetaling op een in 1996 verstrekt subsidievoorschot.

137

77

12

137

77

12

–         Incidentele terugboeking naar het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, omdat de inwerkingtreding van de Koppelingswet en daarmee de oprichting van het Illegalenfonds vertraging heeft opgelopen.

–         In de ontwerp-begroting 1998 worden de middelen voor het

Praeventiefonds en de aanwijzingsmiddelen overgeheveld van de AFBZ-financiering (uitgavenartikel 25.03) naar dit artikel. Met deze middelen komen tevens meerjarige projectverplichtingen over. Deze mutatie maakt het mogelijk die verplichtingen vast te leggen in de departementale administratie.

–         Verhoging van de raming, omdat er meer verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren worden aangegaan dan in de begroting 1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

–         Verhoging van de raming als gevolg van de overdracht van verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren aan Zorgonderzoek Nederland in oprichting. Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 22.01.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 22.09.

–         Overboeking naar uitgavenartikel 27.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Lagere uitgaven door vertraging en een andere opzet van het heroïne-experiment.

–         Lagere uitgaven voor het geneesmiddelenbeleid

–         Verhoging van het uitgavenbudget voor diverse nieuwe pro- jecten in het kader van de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder bevinden zich zeven projecten voor de aanpak van de wachtlijstproblematiek.

–         Verhoging van het uitgavenbudget ten behoeve van projec- ten, experimenten en onderzoek op de terrein van voeding en alternatieven voor dierproeven.

–         Verhoging van de uitgaven voor de extra uitgaven bij de ver- branding van organen van herkauwers met BSE-risico. Het betreft hier de kosten van transport en van de extra voorbehandeling die de verbranding mogelijk moeten maken.

10 850

10 850

227 182

39 021

37 521

 • 668
 • 506
 • 600
 • 3 200
 • 2 000

1 580

690

10 000

0 668 506 600

3 200 2 000

1 580

690

10 000

Stand 2e suppletore begroting 1997

532 641

293 473

0

0

Artikel 2503 Rijksbijdragen volksgezondheid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

7 695 339

7 732 404

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

In aanvulling op de f 75 miljoen, die voor volumemaatregelen in de Thuiszorg vanaf 1997 reeds structureel beschikbaar is gesteld, heeft het kabinet dit bedrag eenmalig uitgetrokken om financiële knelpunten in de Thuiszorg op te lossen. Hiervan is f 21 miljoen bestemd om de problemen op te lossen die zijn ontstaan door de bevriezing van de marktwerking en de daaraan verbonden budgetgarantie voor nieuwe organisaties. De resterende f 4 miljoen is bestemd voor incidentele uitgaven die samenhangen met de overdracht van verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling aan de gemeenten.

Incidentele verhoging van het budgettair kader voor Verzorgingshuizen met een bijzondere functie (VBF) en verhoging van ontvangstenartikel 24.01.

Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de indicatiestelling thuiszorg onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten.

Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter compensatie van de financiële gevolgen voor studenten van de voorgenomen wijziging van de Ziekenfondswet. Nieuwe studenten, die voorheen gratis zouden zijn meeverzekerd onder de Ziekenfondswet, zullen zich door deze wijziging vanaf 1 augustus 1997 particulier moeten verzekeren.

Overheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de middelen voor 2170 extra banen in de zorgsector (tranche 1997) ten gunste van de gemeenten.

Per 1e Suppletore wet 1997 heeft het kabinet incidenteel f 920 miljoen ter beschikking gesteld om de vermogenspositie van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verbeteren. Het Kabinet heeft nu besloten tot een reallocatie naar het fonds voor de Algemene Nabestaanden Wet.

Verhoging van de raming, omdat er meer verplichtingen met een kaseffect in toekomstige jaren worden aangegaan dan in de begroting 1997 was voorzien.

Voor het volume van de uitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.

Wijziging in de systematiek van het aangaan van verplichtingen aan de sectorfondsen. Tot dit jaar werden de bijdragen aan de sectorfondsen jaarlijks toegekend in vierjarige kas-reeksen. De bijdragen worden nu omgezet in structurele verplichtingen, analoog aan de wijze van bekostigen op andere beleidsterreinen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Overboeking naar uitgavenartikel 24.04.

Overboeking naar uitgavenartikel 25.02.

Overboeking naar de uitgavenartikelen 22.01 en 25.02. (Zie aldaar: bevordering doelmatigheid in de zorgsector.)

122 309 43 281

118 072 43 281

25 000

4 700

 • 6 000

25 000

4 700

6 000

27 000

 • 37 758
 • 920 000

31

27 000

37 758

920 000

 • 60 604
 • 500
 • 4 000

-11 145

0

 • 500
 • 4 000

11 145

Stand 2e suppletore begroting 1997

6 823 653

6 917 054

0

Artikel 2504 Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

41 000

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Verhoging van de uitgaven doordat het voormalig ziekenhuis

Eudokia een beroep heeft gedaan op de Garantieregeling inrichtingen voor de gezondheidszorg 1958.

Nominale loonbijstelling.

Nominale prijsbijstelling.

Toedeling herbezettingsmiddelen.

Incidentele verhoging van dit artikel en de ontvangstenartikelen 22.01 en 26.01 om de uitgaven en ontvangsten die samenhangen met diensten voor derden te verantwoorden in de begroting.

Overboeking van uitgavenartikel 22.03 als afronding van de overheveling van de middelen voor de Veterinaire Inspectie naar dit artikel.

Overboeking van uitgavenartikel 23.01 in verband met de overdracht van een halve formatieplaats van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de Inspectie Gezondheidsbescherming/Veterinaire Inspectie.

–         Nominale loonbijstelling.

–         Nominale prijsbijstelling.

–         Toedeling herbezettingsmiddelen.

Bijdragen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer (VROM) voor de uitvoering ten aanzien van de volgende onderwerpen.

–         De 2e fase van het Nationaal Onderzoeksprogramma

Mondiale Luchtverontreiniging.

–         De Wet milieugevaarlijke stoffen.

–         Het Centrum Stoffen en Risicobeheersing, afdeling Milieu- gevaarlijke Stoffen.

–         Additionele projecten binnen het Meerjaren Activiteiten Pro- gramma Milieu 1997. Dit als aanvulling op de structurele overheveling van middelen die via de 1e Suppletore wet heeft plaatsgevonden.

–         Gezondheidkundige evaluatie Schiphol.

–         Ongevalsorganisatie bij straling.

–         Het Stikstof Onderzoek Programma.

–         De nominale loon- en prijsbijstelling over de VROM-

bijdragen.

–         Het beheer van de informatiesystemen voor emissie- registratie.

900

583 603 665

1 145 866

47

1 057

2 447 877

11 640 1 227

1112

1 014

1 000

700

495

447

350

900

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

41 900

900

 

Artikel 2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

103 247

103 297

583 603 665

1 145 866

47

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

107 156

107 206

 

Artikel 2701 Personeel en materieel RIVM

Verplichtingen

Uitgaven

Stand 1e suppletore begroting 1997

255 767

263 149

1 057

2 447 877

20 1 227

1112

1 014

1 000

700

75

447

350

0

Artikel 2701 Personeel en materieel RIVM

Verplichtingen

Uitgaven

Verhoging van dit artikel en ontvangstenartikel 27.01 om de uitgaven en ontvangsten voor de diensten, die het RIVM verricht voor het Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, te verantwoorden in de begroting.

2 555

2 555

Overboeking van uitgavenartikel 25.02 ter financiering van het onderzoek naar gastro-enteritis bij de mens.

600

600

Overboeking van uitgavenartikel 22.01 als afronding van de feitelijke onderbrenging van het Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek in de beheerstructuur van het RIVM.

112

112

Incidentele verlaging van dit artikel en ontvangstenartikel 27.01 omdat er minder diensten voor derden worden verricht dan in de raming was voorzien.

 • 4 000

4 000

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van

Toelichting).

–         Verhoging van de uitgaven door de verhuizing van het voor- malige Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek van Leiden naar het RIVM te Bilthoven.

1 000

1 000

Stand 2e suppletore begroting 1997

278 400

273 742

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 2 (Ontvangsten) (bedragen x f 1000)

Artikel 2201 Algemeen

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

3 114

–         Zie de toelichting bij uitgavenartikel 22.01.

–         Zie de toelichting bij uitgavenartikel 22.06.

–         Zie de toelichting bij uitgavenartikel 22.09.

–         Zie de toelichting bij uitgavenartikel 26.01.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Lagere ontvangsten door het uitblijven van incasso-ontvangsten in verband met de inwerkingtreding van het zelfstandig bestuursorgaan Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Vanaf deze datum maken deze ontvangsten deel uit van de begroting van het LBIO.

146 600 479 220

289

Stand 2e suppletore begroting 1997

4 270

Artikel 2202 Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

2 132

Zie de toelichting bij uitgavenartikel 22.01. Zie de toelichting bij uitgavenartikel 24.03. Zie de toelichting bij uitgavenartikel 24.07. Zie de toelichting bij uitgavenartikel 24.09. Zie de toelichting bij uitgavenartikel 25.02.

–         Zie de toelichting bij uitgavenartikel 25.03.

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Hogere ontvangsten op vorderingen door het afrekenen van subsidievoorschotten die in voorgaande jaren zijn verstrekt. –         Hogere ontvangsten door de aflossing van een lening en overige meevallers.

233 135 300 20 275

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

3 095

 

Artikel 2301 Inspectie gezondheidszorg

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

8 634

– Zie de toelichting bij uitgavenartikel 23.01.

2 370

Stand 2e suppletore begroting 1997

11 004

 

Artikel 2401 Welzijn algemeen

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

12 540

4 700

4 000 3 200

Stand 2e suppletore begroting 1997

24 440

 

Artikel 2402 Bijdrage van andere begrotingen

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

27 648

– Zie de toelichting bij uitgavenartikel 24.09.

15

Stand 2e suppletore begroting 1997

27 663

 

Artikel 2403 Jeugdbeleid

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

26 524

Zie de toelichting bij uitgavenartikel 24.04.

2 894

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Tegenvallende ontvangsten ouderbijdragen Jeugdhulpverlening en Schippersinternaten.

Zie de toelichting bij uitgavenartikel 25.02.

9 750

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

19 668

 

Artikel 2501 Volksgezondheid algemeen

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

47 903

276

Hogere ontvangsten in het kader van de Regeling extra banen zorgsector doordat de bevoorschot-ting aan de uitvoeringsorganisaties in 1995 hoger was dan de realisatie. Dit door een achterblijvende bezetting van het aantal arbeidsplaatsen.

78 000

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Lagere algemene ontvangsten en ontvangsten op vorderingen door het afrekenen van subsidie- voorschotten die in voorgaande jaren zijn verstrekt.

4 000

Stand 2e suppletore begroting 1997

122 179

Artikel 2506 Verrekening met agentschap CBG

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

5 516

Overboeking naar ontvangstenartikel 27.01.

3 251

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Incidentele verlaging als bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten van het agentschap Directie

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in verband met de verhuizing van het kerndepartement naar de Haagse binnenstad. Het agentschap zal dit bedrag, dat gelijk is aan de bijdrage die het CBG dit jaar zou betalen voor huur, huisvesting en overhead, verantwoorden als bijzondere bate waarmee deze kosten kunnen worden voldaan.

2 265

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

0

 

Artikel 2601 Inspectie gezondheidsbescherming

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

700

– Zie de toelichting bij uitgavenartikel 26.01.

925

Stand 2e suppletore begroting 1997

1 625

Artikel 2701 RIVM

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

71 824

Overboeking van ontvangstenartikel 25.06 om de ontvangsten in verband met de werkzaamheden die het RIVM verricht voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op het juiste artikel te verantwoorden.

Zie de toelichting bij uitgavenartikel 27.01.

3 251 1 445

Algemeen beeld begrotingsuitvoering 1997,

(zie ook paragraaf 1.2 van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting).

–         Lagere ontvangsten door uitplaatsing van de primaire virologische routine-diagnostiek.

2 000

 

Stand 2e suppletore begroting 1997

71 630

 

Artikel 2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 1997

70 608

– Deze mutatie heeft tot doel de raming voor verrekenstukken op dit artikel af te stemmen met de desbetreffende uitgavenraming bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

1 296

Stand 2e suppletore begroting 1997

71 904

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.