Voorstel van wet - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 25786 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25891
Kenmerk 25786, nr. 1
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 786

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 december 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 10 april 1997, Stb. 186, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 1997, Stb. 419;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 1997, Stb. ....

Begroting 1997, inclusief eerste en tweede suppletore begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

 

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of –)

op grond

Mutaties (+ of –)

op grond

stelde begroting

 

van eerste suppletore

van tweede suppletore

   

begroting

 

begroting

 

Verplich-

Uitgaven

Verplich-

Uitgaven

Verplich-

Uitgaven

tingen

 

tingen

 

tingen

 
 

9 970 821

 

1 357 900

 
 • 925 577
 

298 403

       

230 825

231 062

4 647

4 162

 • 13 527
 • 13 529

37 741

37 741

 • 21 161
 • 21 161
 • 9 098
 • 9 098

14 928

14 928

162158

162158

 • 173 920
 • 173 920

3 718

3 718

55 451

55 451

 • 58 730
 • 58 730

277

277

       

3 939

4 064

500

500

7 294

7 283

2 426

3 426

401

401

49

49

2 980

3 187

 

285

1 033

1 026

   

5 132

5 132

11 675

11 623

22

 
 

TOTAAL

 

ALGEMEEN

01

Personeel en materieel algemeen

02

VUT-uitkeringen en suppletie

 

wachtgelden trendvolgers

03

Loonbijstelling

04

Prijsbijstelling

05

Onvoorzien

06

Sociaal en cultureel planbureau

07

Inspectie jeugdhulpverlening en

 

bescherming

08

Internationale samenwerking en

 

infrastructuur

09

Adviesraden

23

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

45 209

01         Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg

24                         WELZIJN

02         Ouderenbeleid

03         Gehandicaptenbeleid

04         Jeugdbeleid

05         Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen

07         Sportbeleid

08         Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn

09         Sociaal beleid

25                         VOLKSGEZONDHEID

01         Volksgezondheid algemeen

02         Volksgezondheidsbeleid

03         Rijksbijdragen volksgezondheid

04         Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid

 

45 138

45 209

2 372 059

3 077

3 126

3 076

3 073

31 113

36 394

 • 6 262
 • 4 613

3 443

143

26 266

27 885

 • 698
 • 260

1 695

982

1 122 812

1 136 135

8 411

17 509

220 739

69 456

854 459

857 330

6 900

6 900

8 644

5 426

44 816

45 591

5 408

5 073

4 771

1 840

50 000

Memorie

       

225 363

268 724

6 909 560

 • 117 024
 • 20 010

13 751

7 821

30 187

30 429

 • 4 733
 • 4 732

1 966

1 303

216 253

279 511

 • 11 184
 • 5 661

327 572

19 623

6 599 555

6 599 620

1 095 784

1 132 784

 • 871 686
 • 815 350

41 000

900

900

26

INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING

101 297

01

Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming

101 247

101 297

2 000

2 000

3 909

3 909

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

27

01

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Personeel en materieel RIVM

243 371

244 293

244 293

12 396

18 856

22 633

10 593

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 1997, Stb. ....

Begroting 1997, inclusief eerste en tweede suppletore begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten

22

23

24

25

26

27

TOTAAL ALGEMEEN

01         Algemeen

02         Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

01         Inspectie gezondheidszorg

WELZIJN

01         Welzijn algemeen

02         Bijdrage van andere begrotingen

03         Jeugdbeleid

VOLKSGEZONDHEID

01         Volksgezondheid algemeen

02         Medische tuchtwet

04         Terugbetaling op effectief geworden garanties

06         Verrekening met agentschap CBG

INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING

01         Inspectie gezondheids- bescherming

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

01         RIVM

02         Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM

231 757 5 061

3 114 1 947

11 494

11 494

62 831

12 540 25 936 24 355

15 139

9 603 20

Memorie 5 516

700

700

136 532

65 924 70 608

45 406

185

2 860

1  712

2  169

38 300

5 900

80 335

1 156 963

2 370

11 900

15

 • 6 856

74 276

5 516

925

 • 194 1 296

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.