Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25779 - Wijziging begroting Nationele Schuld 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25896
Kenmerk 25779, nr. 2
Van Financiën
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 779

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

Door middel van dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 te wijzigen.

De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn – voorzover zij relevant zijn voor het feitelijk financieringstekort – in de Najaarsnota 1997 aangekondigd.

De resterende mutaties hebben betrekking op de uitgifte en aflossing van vaste schuld en zijn niet-relevant voor het feitelijke financieringstekort. De aansluiting tussen de mutaties in de Najaarsnota en dit wetsvoorstel is als volgt (x f 1 mln.):

Uitgaven

 

Vermoedelijke Uitkomsten 1997

+ 8,4

Najaarsnota 1997

 • 72,5

Niet-relevant voor het feitelijk financieringstekort

 • 36,7

Totaal te verwerken

 • 100,8

Verwerkt in dit voorstel

 • 100,8

Ontvangsten

 

Vermoedelijke Uitkomsten 1997

+ 531,6

Najaarsnota 1997

+ 164,9

Niet-relevant voor het feitelijk financieringstekort

 • 5 009,8

Totaal te verwerken

-4 313,3

Verwerkt in dit voorstel

4 313,3

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

11.01 Rente vaste schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
   

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

29 739,1

29 739,1

1e suppletore begroting 1997

 
 • 261,0
 • 261,0

mutatie

 
 • 23,7
 • 23,7

Stand 2e suppletore begroting

1997

29 454,4

29 454,4

De Staat heeft met ingang van 1 juli een pakket leningen van de gemeente Amsterdam overgenomen. In de 1e suppletore begroting was hiervoor reeds een (voorlopige) raming opgenomen. De mutatie vloeit voort uit de definitieve vaststelling van het pakket overgenomen leningen.

11.02 Aflossing vaste schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
   

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

12 456,3

12 456,3

1e suppletore begroting 1997

 

+ 6 794,3

+ 6 794,3

mutatie

 
 • 36,7
 • 36,7

Stand 2e suppletore begroting

1997

19 213,9

19 213,9

Specificatie mutatie (x f 1 mln.):

– De mutatie betreft een bijstelling van de (eerder geraamde) budgettaire effecten van vervroegde aflossingen in 1997 in verband met realisatiecijfers en feitelijke renteontwikkelingen. In 1997 is t/m 30 september bijna f 6,6 mld. vervroegd afgelost.

– De Staat heeft in het kader van de regeling oude tekorten Amsterdam onderhandse leningen overgenomen van de gemeente Amsterdam. In deze mutatie zijn de aflossingen op deze leningen opgenomen.

147,0

+ 110,3 - 36,7

11.03 Agio bij inkoop schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
   

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

0

0

1e suppletore begroting 1997

 

+ 28,9

+ 28,9

mutatie

 

+ 5,3

+ 5,3

Stand 2e suppletore begroting

1997

34,2

34,2

De mutatie heeft betrekking op het gerealiseerde agio bij de inkoop van onderhandse schuld.

11.04 Disagio bij uitgifte schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
 

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

0

mutatie

+ 25,0

+ 25,0

Stand 2e suppletore begroting 1997

25,0

25,0

De mutatie heeft betrekking op het gerealiseerde disagio bij de vervolg-uitgifte van de 5,75% 1997-lening per 15 februari 2007, waarop storting in het tweede kwartaal heeft plaatsgevonden.

11.05 Overige uitgaven vaste schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
   

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

15,8

15,8

1e suppletore begroting 1997

 

+ 270,0

+ 270,0

mutatie

 
 • 12,5
 • 12,5

Stand 2e suppletore begroting

1997

273,3

273,3

De mutatie heeft betrekking op de verlaging van de raming op het artikelonderdeel provisie en kosten op grond van de realisatiecijfers over de afgelopen jaren en de te verwachten kosten met betrekking tot de uitgifte van vaste schuld.

12.01 Rente vlottende schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
   

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

 

344,9

344,9

1e suppletore begroting 1997

 

+ 401,2

+ 401,2

mutatie

 
 • 58,7
 • 58,7

Stand 2e suppletore begroting

1997

687,4

687,4

Specificatie mutatie (x f 1 mln.):

– De mutatie heeft betrekking op de vergoeding die de Staat betaalt wegens het aanhouden van saldi in de schatkist door het Groenfonds en het Restauratiefonds

+ 16,3

De raming van de korte renteuitgaven wordt, onder andere als gevolg van een meevallende tekortontwikkeling en een kortere resterende looptijd van DTC’s, verlaagd

75,0 58,7

12.02 Overige uitgaven vlottende schuld

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 
 

verplichtingen 1997

uitgaven 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

0

mutatie

+ 0,5

+ 0,5

Stand 2e suppletore begroting 1997

0,5

0,5

De Staat begeeft zich vanaf 1 januari 1997 als gevolg van de schatkistsaldoregulering nadrukkelijker op de geldmarkt. Met ingang van 1 juni 1997 betaalt de Staat voor bemiddeling bij geldmarkttransacties een marktconforme vergoeding. De mutatie heeft betrekking op de hiervoor geraamde uitgaven.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

11.01 Ontvangen rente bij uitgifte vaste schuld

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

1e suppletore begroting 1997

+ 250,0

mutatie

+ 69,0

Stand 2e suppletore begroting 1997

319,0

Specificatie mutatie (x f 1 mln.):

– De mutatie heeft deels betrekking op de ontvangen bijbetaalde rente op de heruitgifte van de 5,75% 1997-lening per 15 februari 2007 waarvan storting in juni heeft plaatsgevonden                                                          +102,0

– Voorts was bij 1e suppletore begroting een raming gemaakt van de door beleggers bijbetaalde rente op de uitgifte van schuld uit emissieportefeuille. Daarbij was evenredige spreiding over het jaar verondersteld. Doordat feitelijke uitgifte sneller heeft plaatsgevonden zal minder rente worden ontvangen                                                                                         –33,0

+ 69,0

11.02 Uitgifte vaste schuld

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

22 758,4

1e suppletore begroting 1997

+ 751,4

mutatie

 • 5 009,8

Stand 2e suppletore begroting 1997

18 500,0

De mutatie hangt samen met de gewijzigde inzichten ten aanzien van het financieringstekort en de aflossingen in 1997.

11.03 Agio bij uitgifte schuld

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

1e suppletore begroting 1997

+ 211,0

mutatie

+ 626,6

Stand 2e suppletore begroting 1997

837,6

De mutatie heeft betrekking op het gerealiseerde agio op uitgegeven en gestorte leningen. Het betreft hier de heruitgifte van de 7,5% 1993-lening per 15 januari 2023, de 9% 1991-lening per 15 januari 2001 en de heropening van de 5,75% 1997-lening per 15 februari 2007.

11.04 Disagio bij inkoop schuld

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.):

 

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

1e suppletore begroting 1997

+ 0,1

mutatie

+ 0,9

Stand 2e suppletore begroting 1997

1,0

De mutatie heeft betrekking op het gerealiseerde disagio bij amortisatie van Grootboekschuld.

11.05 Overige ontvangsten vaste schuld

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 mln.)

 

ontvangsten 1997

Stand ontwerp-begroting 1997

0

1e suppletore begroting 1997

+ 0,1

mutatie

+ 0,0

Stand 2e suppletore begroting 1997

0,1

Een mutatie van f 47 000, die overigens wegvalt in de hierboven gehanteerde afronding, hangt samen met betalingen op bij De Nederlandsche Bank aangeleverde coupons van schuldbewijzen die door uitloting reeds eerder aflosbaar zijn gesteld. Bij het uiteindelijk uitbetalen van het aflossingsbedrag wordt deze ten onrechte uitgekeerde rente alsnog verrekend en verantwoord op dit artikel.

De Minister van Financiën, G. Zalm

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.