Voorstel van wet - Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 25779 - Wijziging begroting Nationele Schuld 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Nationele Schuld voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25895
Kenmerk 25779, nr. 1
Van Financiën
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 779

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 december 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld IXA voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 13 december 1996, Stb. 9, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1997, Stb. 439;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ......... 19.., Stb. ...

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting

Nationale Schuld (IXA)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

 
     

(1)

 

(2)

 

(3)

 

Art.

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of –) o.g.v.

Mutaties (+ of –)

o.g.v.

     

stelde begroting

 

eerste suppletore begro-

tweede suppletore begroting

         

ting

     
 

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

verplich-

uitgaven

     

tingen

 

tingen

 

tingen

 
   

TOTAAL

 

42 556 109

 

+ 7 233 357

 
 • 100 761

11

 

Vaste Schuld

 

42 211 150

       
 

01

Rente vaste schuld

29 739 100

29 739 100

 • 261 009
 • 261 009
 • 23 700
 • 23 700
 

02

Aflossing vaste schuld

12 456 300

12 456 300

+ 6 794 300

+ 6 794 300

 • 36 700
 • 36 700
 

03

Agio bij inkoop schuld

0

0

+ 28 866

+ 28 866

+ 5 322

+ 5 322

 

04

Disagio bij uitgifte schuld

0

0

   

+ 25 032

+ 25 032

 

05

Overige uitgaven vaste schuld

15 750

15 750

+ 270 000

+ 270 000

 • 12 500
 • 12 500

12

 

Vlottende schuld

 

344 959

       
 

01

Rente vlottende schuld

344 944

344 944

+ 401 200

+ 401 200

 • 58 700
 • 58 700
 

02

Overige uitgaven vlottende schuld

15

15

   

+ 485

+ 485

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...

Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting

Nationale Schuld (IXA)

Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

 

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of –) o.g.v.

Mutaties (+ of –)

o.g.v.

stelde begroting

eerste

suppletore begro-

tweede

suppletore begroting

 

ting

       

ontvangsten

 

ontvangsten

   

ontvangsten

22 870 850

 

+ 1 150 720

   

-4 313 304

22 758 400

         

0

 

+ 250 000

   

+ 69 000

22 758 400

 

+ 751 400

   
 • 5 009 800

0

 

+ 210 996

   

+ 626 564

0

 

+ 69

   

+ 885

0

 

+ 50

   

+ 47

112 450

         

0

         

112 450

 
 • 61 795
     

11

12

TOTAAL

Vaste Schuld

01         Ontvangen rente bij uitgifte vaste schuld

02         Uitgifte vaste schuld

03         Agio bij uitgifte schuld

04         Disagio bij inkoop schuld

05         Overige ontvangsten vaste schuld

Vlottende Schuld

01         Rente kortlopende vorderingen

02         Rentevergoeding op schatkistsaldo

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.