Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen

Deze stemming(en) is onder nr. 24, pag. 1206-1206 toegevoegd aan wetsvoorstel 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen i, wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i, wetsvoorstel 24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen i en wetsvoorstel 24776 - Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); - en drie andere wetsvoorstellen 
Document­datum 07-05-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN5805
Kenmerk nr. 24, pag. 1206-1206
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

Mevrouw Jaarsma (PvdA)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698); Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758); Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760); Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (24776).

(Zie vergadering van 15 april 1997.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

©

foto M.F. (Ria)  Jaarsma
Mevrouw Jaarsma (PvdA): Voorzitter! Namens mijn fractie is over PEMBA door de heer Van de Zandschulp het nodige gezegd over ons stemgedrag. Mij rest nog de WAZ. Wij vroegen ons zojuist af of het de voor-, de na- of de hoofdwas zou zijn.

Wij zijn de staatssecretaris zeer erkentelijk voor de grondige manier waarop hij ons schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijze waarop een aantal door ons aangedragen knelpunten zou kunnen worden opgelost. Wij blijven van mening dat dit wetsvoorstel niet op alle problemen een antwoord geeft, ook niet na de aangekondigde wijzigingen. Desalniettemin zal de hele fractie voor het wetsvoorstel stemmen op basis van het motto ’’iets is beter dan niets’’. Wij realiseren ons namelijk dat als wij ’’nee’’ zeggen tegen dit wetsvoorstel en het zou verworpen worden, er een lelijke lacune zou ontstaan voor de groepen die een dergelijke voorziening nodig hebben.

De voorzitter: Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt wetsvoorstel 24698.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, de SGP, het GPV, de RPF en het lid Bierman tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt wetsvoorstel 24758.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit wetsvoorstel is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt wetsvoorstel 24760.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit wetsvoorstel is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

In stemming komt wetsvoorstel 24776.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit wetsvoorstel is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.