Brief over aanwijzing van het project nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) als groot project - Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 25124 - Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Brief over aanwijzing van het project nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) als groot project 
Document­datum 20-03-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST20310
Kenmerk 25124, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 124

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie

Nr. 2

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 maart 1997

Namens de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie verzoek ik u, gelet op artikel 27, onderdeel g, en artikel 31, van het Reglement van Orde, de Kamer voor te stellen het project nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) (kamerstuk 25 124) aan te wijzen als groot project.

Over dit voorstel hebben de commissies advies gevraagd aan de commissie voor de Rijksuitgaven. Dit advies gaat hierbij.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hommes

’s-Gravenhage, 19 maart 1997

Aan de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie

In uw procedurevergadering van 13 maart 1997 hebt u het voorstel gedaan de communicatie-infrastructuur C2000 aan te wijzen als groot project. Op 18 maart heeft u advies gevraagd hieromtrent aan de commissie voor de Rijksuitgaven.

De commissie voor de Rijksuitgaven steunt dit voorstel. Het project voldoet geheel aan de criteria voor grote projecten:

– De eindverantwoordelijkheid ligt bij het rijk. Een complicerende factor is dat er zeer veel verschillende betrokkenen zijn, zowel op rijks-, als regionaal niveau;

– omvangrijke kosten (1,1 mrd);

– risico’s met betrekking tot de kosten en de tijdplanning vanwege het gebruik van moderne, deels nog niet beschikbare technologie en mogelijke aanvullende wensen naarmate het project vordert.

Zeker vier departementen en in principe dus ook vier kamercommissies zijn betrokken bij het project C2000. Omwille van de duidelijkheid is het wenselijk één commissie te belasten met de controle op het groot project en conform art. 2 lid 3 van de procedureregeling grote projecten aan de regering mee te delen welke commissie dit is. Het meeste voor de hand ligt dat de commissie voor Binnenlandse Zaken deze taak op zich neemt.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Van Rey

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.