Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760) 

Deze stemming(en) is onder nr. 10, pag. 2185-2185 toegevoegd aan wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 28-11-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN5046
Kenmerk nr. 10, pag. 2185-2185
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 10, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 en 4 en het eerste lid van artikel 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het amendementBiesheuvel (stuk nr. 11, II) een vierde lid is toegevoegd.

Het gewijzigde artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 78 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66, de VVD en de CD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.