Tweede nota van wijziging inzake technische wijzigingsvoorstellen van de Wajong - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Deze nota van wijziging is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten); Tweede nota van wijziging inzake technische wijzigingsvoorstellen van de Wajong 
Document­datum 07-11-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST17666
Kenmerk 24760, nr. 12
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 12

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 64, eerste lid, worden de onderdelen e en f geletterd f en g, waarna een nieuw onderdeel e wordt ingevoegd, luidende:

  • e. 
    het op grond van artikel 49, vierde lid, aan ’s Rijks kas af te dragen bedrag;.

II

In artikel 76 wordt «6, tweede en vierde lid» vervangen door: 6, tweede en derde lid.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat technische wijzigingsvoorstellen van de WAJONG.

Onderdeel I

In artikel 64 van de WAJONG is uitputtend geregeld welke uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten komen.

In de aldaar genoemde opsomming ontbreekt ten onrechte de vermelding van het bedrag dat ten laste van dat fonds op grond van artikel 49, vierde lid, van de wet aan ’s Rijks kas dient te worden afgedragen.

In dit onderdeel wordt deze omissie hersteld.

Onderdeel II

Bij onderdeel C van de nota van wijziging op de WAJONG (Kamerstukken 24 760, nr. 6) zijn in verband met het vervallen van het derde lid van artikel 6 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten het vierde, vijfde en zesde lid vernummerd in derde, vierde en vijfde lid.

Bij die gelegenheid is de verwijzing in artikel 76 naar het vierde lid van artikel 6 abusievelijk niet daaraan aangepast. Dit onderdeel strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.