Gewijzigd amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten); Gewijzigd amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen 
Document­datum 06-11-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST17632
Kenmerk 24760, nr. 11
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 11

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 6 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: I

Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. 
    die, hoewel hij niet op grond van de onderdelen a tot en met d als studerende wordt aangemerkt, niettemin in verband met onderwijs of een beroepsopleiding overdag lessen of stages volgt gedurende gemiddeld ten minste 213 klokuren per kwartaal, voor zolang hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

II

Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid, onderdeel e.

Toelichting

Het nieuw voorgestelde onderdeel e van het tweede lid van artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) voorziet erin dat, evenals dat onder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet het geval is, ook als studerende worden aangemerkt studenten die aan een niet op grond van de Wet op de studiefinanciering (WSF) erkende opleiding studeren, maar wel aan de overige in de WSF genoemde voorwaarden, zoals de klokureneis, voldoen. Hiermee wordt bereikt dat ook deze groep studenten onder de werking van de Wajong valt.

Aangezien de klokureneis in sommige gevallen tot onbillijkheden leidt, kan op grond van een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de hardheidsclausule van de WSF uitgevaar- digde beleidsregel voor studenten in het eindexamenjaar van een opleiding een lagere norm worden gehanteerd dan de in de WSF opgenomen klokureneis. Ook kunnen op grond van de beleidsregel stages in de avonduren in bepaalde bedrijfstakken, zoals de horeca en de verpleging, bij de beoordeling van de klokurennorm worden betrokken.

Het is wenselijk om in het kader van de Wajong ook voor studenten aan een niet erkende opleiding de klokureneis nader en zonodig afwijkend te kunnen invullen, om zodoende op een eenvoudige manier de ontwikkelingen op het gebied van de klokureneis in het kader van de WSF te kunnen volgen.

Biesheuvel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.