Amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten); Amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen 
Document­datum 04-11-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST17630
Kenmerk 24760, nr. 9
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 4 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. 
    die niet op grond van de onderdelen a tot en met d als studerende wordt aangemerkt en wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding, voor zolang hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

Toelichting

De Wajong is voor studenten die aan een niet erkende opleiding studeren een verslechtering, nu zij niet onder de kring van verzekerden vallen. Deze groep had wel recht op AAW. Het amendement stelt voor de desbetreffende groep alsnog onder de werking van de Wajong te brengen.

Biesheuvel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.