Nota van wijziging - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Deze nota van wijziging is onder nr. 6 toegevoegd aan wetsvoorstel 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten); Nota van wijziging  
Document­datum 19-09-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST16529
Kenmerk 24760, nr. 6
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 september 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  In het eerste lid wordt «de jonggehandicapte» vervangen door: de persoon.
 • b. 
  In het tweede lid wordt «De jonggehandicapte» vervangen door: De persoon.
 • c. 
  In het vijfde en zesde lid wordt «de jonggehandicapte» vervangen door: de betrokkene.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
 • b. 
  na de in onderdeel a bedoelde dag arbeidsongeschikt wordt en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden studerende was.
 • b. 
  Het tweede lid, onderdeel d, wordt vervangen door:
 • d. 
  voor wie de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag ontvangt op grond van artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van die wet.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het eerste lid wordt vervangen door:
 • 1. 
  De jonggehandicapte heeft recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering zodra hij onafgebroken 52 weken, onmiddellijk volgend op de in artikel 5, eerste lid, onderdeel a of b bedoelde dag, arbeidsongeschikt is geweest, indien hij na afloop van dat tijdvak nog arbeidsongeschikt is.
 • b. 
  Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde, vijfde en zesde lid in het derde, vierde en vijfde lid.

D

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

 • b. 
  wanneer de arbeidsongeschiktheid is geëindigd, of beneden 25% is gedaald, met ingang van de dag, aangegeven in de daartoe strekkende beschikking van de bedrijfsvereniging;
 • c. 
  met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de jonggehandicapte zich buiten Nederland heeft gevestigd.

E

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a. Herleving van het recht op uitkering

Indien het recht op uitkering op grond van artikel 17, eerste lid, onderdeel c, is geë indigd en de jonggehandicapte zich vervolgens weer in Nederland vestigt, herleeft het recht op uitkering met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij zich weer in Nederland heeft gevestigd.

F

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het tweede lid wordt vervangen door:
 • 2. 
  De bedrijfsvereniging kan de jonggehandicapte en de ingezetene die de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt in aanmerking brengen voor vervoersvoorzieningen strekkend tot verbetering van zijn leefomstandigheden indien deze voorzieningen deel uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking is of wordt gebracht.
 • b. 
  In het derde lid vervalt de tweede zin.
 • c. 
  Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende: 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld omtrent de verstrekking van een voorziening op grond van dit artikel, indien de jonggehandicapte tevens verzekerde is op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan wel op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komt voor de toekenning van een voorziening die naar aard en strekking overeenkomt met een voorziening als bedoeld in dit artikel.

G

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  In het eerste en tweede lid wordt «vijf maanden» vervangen door: dertien weken.
 • b. 
  In het eerste lid wordt de zinsnede «of na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid» vervangen door: dan wel binnen dertien weken na de in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, bedoelde dag.

H

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het eerste lid wordt vervangen door:
 • 1. 
  Herziening dan wel heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering vindt op aanvraag of ambtshalve plaats.
 • b. 
  Het derde lid vervalt.

I

In artikel 30, derde lid, vervalt de zinsnede «, doch niet later dan drie maanden na de aanzegging van de herziening door de bedrijfsvereniging».

J

In artikel 32, eerste lid, onderdeel c en d, wordt de zinsnede «ten aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 23 worden getroffen of overwogen of aan wie een toelage of vergoeding als bedoeld in artikel 25 is verleend» vervangen door: ten aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 23 dan wel een toelage of vergoeding als bedoeld in artikel 25 worden getroffen of overwogen.

K

In artikel 39, eerste lid, wordt de zinsnede «niet binnen de door de bedrijfsvereniging daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen» vervangen door: niet of niet behoorlijk is nagekomen.

L

In artikel 49, vierde lid wordt de zinsnede «vermeerderd met het bedrag aan premies dat de werkgever bij uitbetaling daarover verschuldigd zou zijn» vervangen door: vermeerderd met het bedrag aan premies dat de bedrijfsvereniging bij uitbetaling daarover op grond van enige wet verschuldigd zou zijn en dat niet op de uitkeringen in mindering kan worden gebracht.

M

Artikel 50 wordt vervangen door:

Artikel 50. Samenloop met WAO-uitkering en andere uitkeringen

 • 1. 
  Indien zowel recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald, voor zover deze de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen overtreft.
 • 2. 
  Het eerste lid is niet van toepassing, indien ter zake van arbeidsongeschiktheid recht ontstaat op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en in verband daarmee geen herziening op grond van artikel 12 plaatsvindt van de voordien toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • 3. 
  Indien ter zake van arbeidsongeschiktheid met ingang van dezelfde dag zowel recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met de artikelen 11 tot en met 16 als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald voor zover deze de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen overtreft, doch in ieder geval uitbetaald tot de hoogte van het bedrag onmiddellijk voorafgaande aan de herziening.
 • 4. 
  Indien na toepassing van het derde lid zowel de arbeidsongeschiktheidsuitkering als de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen als gevolg van toe- of afneming van de arbeidsongeschiktheid wordt herzien, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering, in afwijking van het eerste lid, uitbetaald voor zover deze het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen overtreft, doch in elk geval uitbetaald tot de hoogte van het bedrag onmiddellijk voorafgaande aan de herziening als bedoeld in het derde lid.
 • 5. 
  Indien ter zake van arbeidsongeschiktheid zowel recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de artikelen 36 tot en met 40 van die wet of op herziening op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in verband met de artikelen 12 tot en met 16 van die wet als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald voor zover deze de herziene arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen overtreft.
 • 6. 
  Voor de toepassing van het eerste tot en met het vijfde lid wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen tevens verstaan de vakantie-uitkering waarop uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen recht bestaat, voor zover die vakantie-uitkeringen over dezelfde periode zijn berekend.
 • 7. 
  Het eerste tot en met het zesde lid zijn niet van toepassing op degene die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de vrijwillige verzekering als bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • 8. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld:
 • a. 
  met betrekking tot het eerste lid;
 • b. 
  ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van andere wetten.
 • 9. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van de Nederlandse Antillen, Aruba of van een andere Mogendheid.

N

In artikel 61, tweede lid, wordt de zinsnede «ten aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 23 worden getroffen of overwogen of aan wie een toelage of vergoeding als bedoeld in artikel 25 is verleend» vervangen door: ten aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 23 dan wel een toelage of vergoeding als bedoeld in artikel 25 worden getroffen of overwogen.

O

Artikel 65 wordt vervangen door:

Artikel 65. Uitvoering door de bedrijfsvereniging

 • 1. 
  In de uitvoering van de in deze wet geregelde voorziening wordt voorzien door de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging tenzij in dit artikel anders is bepaald.
 • 2. 
  Indien de jonggehandicapte in geval van arbeidsongeschiktheid met ingang van dezelfde dag tevens aanspraak heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, geschiedt de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door de bedrijfsvereniging tegenover welke hij die aanspraak heeft.
 • 3. 
  Indien de jonggehandicapte recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen die is toegekend met ingang van een dag, gelegen vóór de dag waarop hij recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend door de bedrijfsvereniging die de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen heeft toegekend.
 • 4. 
  Het Tijdelijk instituut voor coö rdinatie en afstemming kan regels stellen waarbij een bevoegde bedrijfsvereniging wordt aangewezen in geval van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met uitkeringen op grond van andere wettelijke regelingen in gevallen, anders dan bedoeld in het tweede en derde lid.
 • 5. 
  De bedrijfsvereniging die bevoegd is tot toekenning, herziening of heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is tevens bevoegd met betrekking tot de uitvoering van artikel 23.

P

Voor de tekst van artikel 69 wordt een 1. geplaatst, waarna een tweede lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 2. 
  Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist de bedrijfsvereniging binnen zeventien weken of, indien zij advies vraagt aan een deskundige die niet onder haar verantwoordelijkheid werkzaam is binnen een en twintig weken, na ontvangst van het bezwaarschrift.

Toelichting

A, G, onder b, H, J en N

In het onderdeel «Artikelsgewijze toelichting» van de nota naar aanleiding van het verslag zijn de wijzigingen van de artikelen 2, 26, eerste lid (onderdeel G, onder b), 29, 32, eerste lid, onderdeel c en d, en 61, tweede lid, aan de orde gekomen.

B en C

Onder het regime van de AAW hoeft men om voor een AAW-uitkering in aanmerking te komen, niet studerende te zijn op de dag waarop de arbeidsongeschiktheid intreedt, als men maar in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan die dag gedurende ten minste zes maanden studerende was. Op grond van het thans voorgestelde artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt, naast de ingezetene die op de dag waarop hij 17 jaar wordt, arbeidsongeschikt is, ook als jonggehandicapte aangemerkt de ingezetene, die na die dag arbeidsongeschikt wordt op een dag waarop hij studerende is.

Op dit punt is in de Wajong echter geen inhoudelijke wijziging beoogd. Met de aanpassing van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt het AAW-regime doorgetrokken naar de Wajong. In verband hiermee kan artikel 6, derde lid, vervallen, alsmede de verwijzing naar dat lid in het eerste lid van dat artikel.

Voorts is de redactie van onderdeel d van het tweede lid van artikel 5 aangepast, omdat ook andere personen dan ouders de kinderbijslag kunnen ontvangen.

D, E en I

De wijziging van artikel 17, eerste lid, onderdeel b, en artikel 30, derde lid, komt overeen met de wijziging van de artikelen 19, eerste lid, onderdeel b, en 37, derde lid, van de WAZ. Deze laatste wijziging is aan de orde gekomen in paragraaf 2.3.1 van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Behoudens bijzondere situaties moet de jonggehandicapte van zijn 11e tot zijn 17e jaar in Nederland hebben gewoond om in aanmerking te komen voor een uitkering (artikelen 2, vierde lid, en 10, tweede lid, Wajong).

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan worden afgeleid dat dit vereiste aan jonggehandicapten die tijdens hun 11e tot en met 16e jaar in een EU-Lid-Staat hebben gewoond niet lijkt te kunnen worden gesteld in het licht van het Gemeenschapsrecht. Dit heeft tot gevolg dat deze categorie jonggehandicapten in weerwil van de artikelen 2, vierde lid, en 10, tweede lid, toch in aanmerking kan komen voor een Wajong-uitkering.

Het gevaar bestaat dat het niet meer kunnnen toepassen van de 6-jaren eis op deze categorie jonggehandicapten calculerend gedrag in de hand werkt. Het kan aantrekkelijk worden voor ouders met een jonggehandicapt kind, om tijdelijk in Nederland te komen werken, om nadat de uitkering aan het kind is toegekend, vervolgens met medeneming van de uitkering weer naar het land van herkomst terug te keren.

Het kabinet is van mening dat de meest gerede oplossing om dit tegen te gaan is de opneming van een bepaling die de export van Wajong-uitkeringen verhindert. Een dergelijke bepaling wordt door het toepasselijke Gemeenschapsrecht gerespecteerd, wanneer het gaat om belasting-gefinancierde regelingen. Doordat de Wajong niet meer uit premies maar uit rijksbijdragen wordt gefinancierd, heeft de regeling meer het karakter van een inkomensvoorziening gekregen dan van een inkomensdervings-verzekering. Dergelijke regelingen worden door de meeste landen niet geëxporteerd.

Daarnaast is een dergelijk verbod geheel in lijn met het voornemen van het kabinet om in alle sociale verzekeringswetten een exportverbod op te nemen1.

Het gevolg van deze maatregel is dat een jonggehandicapte die voor zijn vestiging in een EU-Lidstaat woonde, onmiddellijk na vestiging in Nederland in aanmerking kan komen voor een uitkering, maar deze uitkering na verhuizing naar het buitenland niet kan exporteren. In verband hiermee wordt in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, bepaald, dat wanneer een Wajong-gerechtigde zich in het buitenland vestigt, het recht op uitkering wordt beë indigd.

Dit recht kan overigens herleven op het moment dat hij zich weer in Nederland vestigt. Anders dan bij de WW is de herleving in de Wajong niet aan een termijn gebonden. Deze herleving is geregeld in onderdeel E.

F

De wijziging onder a houdt verband met de beslissing van het kabinet om de verstrekking van de blindengeleidehond geheel bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder te brengen.

Tot deze keuze is gekomen omdat het bij nader inzien wenselijk werd geacht dat een dergelijke specifieke voorziening vanwege één instantie wordt verstrekt. Bij deze keuze heeft voorts een rol gespeeld dat de verhouding tussen honden die uitsluitend voor de werksituatie en werk/leefsituatie worden gebruikt, en honden die uitsluitend voor de leefsituatie worden gebruikt, wordt geschat op een verhouding van 20% tot 80%.

Deze keuze houdt in dat – in tegenstelling tot het aanvankelijke voorstel – de gecombineerde werk/leefvoorziening blindengeleidehond niet op grond van de sociale verzekeringswetgeving zal plaatsvinden. Ten behoeve van de verstrekking van blindengeleidehonden, zowel voor de gecombineerde leef/werk-situatie als voor de zuivere leefsituatie, zal door de Minister van VWS aan de Ziekenfondsraad worden verzocht een subsidieregeling op te stellen die gebaseerd zal zijn op artikel 39 van de Wet financiering volksverzekeringen.

Voor een toelichting op de wijzigingen onder b en c moge worden verwezen naar de toelichting op onderdeel F, onder b en c, van de nota van wijziging op het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die bij de nota naar aanleiding van het verslag bij dat wetsvoorstel is gevoegd.

G, onder a

De aanpassing van artikel 26, eerste en tweede lid (onderdeel G, onder a) komt overeen met de aanpassing van artikel 32, eerste en tweede lid, van de WAZ, die in paragraaf 2.4 van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen is toegelicht.

1 Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 20 februari 1996 betreffende de notitie «Handhaving over de grens bij export van uitkeringen», kamerstukken 1995/96, 17 050, nr. 199.

K

De wijziging van artikel 39, eerste lid, behelst een overeenkomstige wijziging als die van artikel 47 van de WAZ die bij het onderdeel «Artikels-gewijze toelichting» van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen is toegelicht.

L

De wijziging van artikel 49, vierde lid, vloeit voort uit door het Tica geconstateerde onduidelijkheden in dat artikellid. Allereerst betreft dat het begrip «werkgever». Aangezien het hierbij om de bedrijfsvereniging gaat, ligt het voor de hand die instantie met name te noemen. Voorts dient duidelijk te zijn dat het hier alleen gaat om de werkgeversdelen van de premies sociale verzekeringswetten. De nieuwe formulering in artikel 49, vierde lid, strekt ertoe een en ander met zoveel woorden in de wet vast te leggen.

M

De redactie van het thans voorgestelde artikel 50 stemt in grote lijnen overeen met die van artikel 58 van het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals dat na de daarin bij nota van wijziging aangebrachte wijzigingen is komen te luiden.

Voor de goede orde wordt er nog op gewezen, dat waar in het eerste lid sprake is van samenloop van een Wajong-uitkering met een WAO- of WAZ-uitkering, daaronder mede wordt verstaan een samenloop van een Wajong-uitkering met een WAO- én een WAZ-uitkering. In die gevallen wordt de Wajong-uitkering slechts uitbetaald voor zover deze uitkering meer bedraagt dan de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO en de WAZ tezamen.

O

In het voorgestelde nieuwe artikel 65 wordt geregeld welke bedrijfsvereniging bevoegd is tot toekenning van de Wajong-uitkering. In het tweede en derde lid is geregeld welke bedrijfsvereniging bevoegd is ingeval van samenloop van een Wajong-uitkering met een WAO- of een WAZ-uitkering. Een soortgelijke regeling is opgenomen in artikel 68 van de WAO en artikel 82 van de WAZ. Het samenstel van deze regels leidt ertoe dat de bedrijfsvereniging die als eerste een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft toegekend, bevoegd is tot toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van een andere regeling. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat overdracht van dossiers plaats zou moeten vinden bij hernieuwde arbeidsongeschiktheid uit hoofde van een andere regeling. Met andere woorden, in de situatie (bijvoorbeeld) waar een Wajong-gerechtigde voor zijn resterende verdiencapaciteit werkzaamheden als werknemer gaat verrichten en vervolgens (toegenomen) arbeidsongeschikt wordt, is op grond van artikel 68 van de WAO ter zake van de toekenning van de WAO-uitkering bevoegd, de bedrijfsvereniging die de Wajong-uitkering heeft toegekend.

In het bij nota van wijziging op het wetsvoorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen vooorgestelde vijfde lid van artikel 82 van de WAZ is voorgesteld het Tica de bevoegdheid te geven tot aanwijzing van een bevoegde bedrijfsvereniging in andere samenloopsituaties dan in dat artikel bedoeld. Het is denkbaar dat zich ook bij de Wajong andere samenloopsituaties kunnen voordoen dan in het tweede en derde lid van artikel 65 bedoeld. In verband daarmee is in het vierde lid van artikel 65 van de Wajong een overeenkomstige bepaling opgenomen.

Mede naar aanleiding van het aanvullend commentaar van het Tica op de WAZ is in het vijfde lid van artikel 65 Wajong aangegeven, welke bedrijfsvereniging bevoegd is ten aanzien van de voorzieningen. In dit lid wordt aangegeven dat de bevoegde bedrijfsvereniging met betrekking tot de voorzieningen de bedrijfsvereniging is die uit hoofde van het eerste tot en met het vierde lid verantwoordelijk is voor de toekenning, herziening of heropening van de uitkering. Met deze wijziging wordt tevens bereikt dat in gevallen van samenloop een bevoegde bedrijfsvereniging kan worden aangewezen voor de toekenning van voorzieningen.

P

Thans geldt voor het gehele terrein van de sociale verzekeringen een termijn van dertien weken voor het nemen van een beslissing op bezwaar. Invoering van de medische bezwaarschriftprocedure zal er toe leiden dat in bezwaar ook medische of arbeidskundige herbeoordelingen plaatsvinden. Gegeven het feit dat de uitvoeringsinstellingen zich thans al tot het uiterste moeten inspannen om de geldende beslistermijn te halen, is een verlenging van deze termijn bij de medische bezwaarschriftprocedure onontbeerlijk. Om die reden wordt voorgesteld de beslistermijn in die gevallen te bepalen op zeventien weken. Indien de medische of arbeidskundige herbeoordeling niet door de uitvoeringsinstelling zelf wordt verricht, maar door een extern deskundige wordt deze termijn met vier weken verlengd. De wijziging van artikel 69 strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

Concordantietabel Wajong-AAW

Wajong-artikel

AAW-artikel onderwerp

 

1

1

2

5

3

2

4

3

5

-

6

6

7

10

8

12

9

13

10

21/22

11

26/32, lid 4

12

27

13

28

14

29

15

29a

16

26a

17

40/32

17a

-

18

32a

19

37

20

52

21

53

22

55

23

57

24

26a

25

58

26

65

27

24

28

25

29

30

30

31

31

53

32

14

33

17

34

15

35

18

36

16

37

19

38

20

39

20a

40

20b

41

20c

42

20d

43

20e

44

20f

45

20g

46

41

47

41a

48

45

49

33

50

(36a)/43

51

53

52

44 (tekst 1-1-

 

1997)

53

47

54

48

55

48a

56

48b

57

50

58

13/44/57

59

82

60

-

61

78

62

-

63

-

64

-

65

60

66

69

67

3a

algemene begrippen begrip arbeidsongeschiktheid ingezetene woonplaats jonggehandicapte recht op ao-uitkering grondslag uitkering

% ao-uitkering verhoging ao-uitkering buiten aanmerking laten ao herziening ao-uitkering herziening bij < 45% ao herziening bij 45% of meer ao herz. uitk. zonder wachttijd herz. bij toename ao < 5 jaar overige gronden herz./intr einde recht ao-uitkering herleving recht op uitkering toek. uitk. < 5 jaar na intr./niet-toek.

heropening uitkering recht op vakantie-uitkering hoogte vakantie-uitkering vak.uitk. over overlijdensuitk.

voorzieningen overeenk. toepassing art. 16

toelage en vergoeding melding gedurende wachttijd toekenning ao-uitkering ingangsdatum uitkering aanvraag/ambtshalve ingangsdatum herz./herop. uitkering toek. andere uitk. op aanvraag/ambtshalve oproep/onderzoek bv vergoeding kosten + tijdverlies voorschriften med./admin. aard controlevoorschriften gevolgen weigeren onderzoek gevolgen niet-naleven voorschriften afstemming maatregel op ernst gedraging boete bij niet-nakoming inlichtingenverpl.

voorschriften rond voorg. boete-oplegging voorschriften rond boetebesluit niet-oplegging boete termijnstelling boete afwijking Awb boetebesluit executoriale titel betaalbaarstelling inhouding vereveningsbijdrage betaling aan instellingen inkomsten uit arbeid tijdens uitkering samenloop uitkeringen betaling vakantie-uitkering overlijdensuitkering verjaringstermijn terugvordering terugv.besluit executoriale titel nadere regels onvervreemdbaarheid verstrekkingen niet voor beslag vatbare verstrekkingen samenloop aanspraken regresrecht inlichtingenverplichting ao-fonds jonggehandicapten middelen tot dekking uitgaven uitgaven tlv ao-fonds jonggehand.

uitvoering door bv verlening toelagen begrip belanghebbende

Wajong-artikel

AAW-artikel onderwerp

 

68

3b

69

79

70

-

71

80

72

86

73

87

74

88

75

-

76

99

beslistermijnen beslistermijn bv bij bezwaarschrift medische bezwaarschriftprocedure beroep in cassatie strafbepaling verval recht strafvordering overtredingen overgangsbepaling studerende buiten toepassingverkl. Alg. termijnenwet

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.