Motie inzake coördinatie van de steun aan Philips - Steunverlening aan Philips - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Motie inzake coördinatie van de steun aan Philips - Steunverlening aan Philips

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 726

Steunverlening aan Philips

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID POPPE

Voorgesteld 21 mei 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de manier waarop de steunoperatie bij Philips tot stand is gekomen;

van mening, dat ook niet duidelijk is geworden of het ministerie van EZ in deze operatie al dan niet de regie heeft gevoerd;

verzoekt de regering te rapporteren over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips en over de afspraken die gemaakt zijn tussen de verschillende overheden.

Verzoekt het kabinet tevens om in beeld te brengen hoeveel geld er gemoeid is met dit soort steunoperaties waaraan, naast de Rijksoverheid ook lagere overheden deelnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.