Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 8 augustus 2020
kalender

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909) 


1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909).

(Zie vergadering van 23 november 1995.)

De artikelen I t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-Den Uyl (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 18) tot het laten vervallen van onderdeel E.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD,

de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De onderdelen F en Ff worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H t/m U worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen X t/m XX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.