Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender

1.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799);
  • het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800);
  • het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507);
  • het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508).

De voorzitter: Naar mij blijkt, wenst geen der leden over deze wetsvoorstellen het woord en wordt er ook geen stemming of aantekening verlangd. Dat betekent dat ik kan vaststellen, dat deze vier wetsvoorstellen met algemene stemmen zijn aangenomen, waarmee aan het vereiste van een meerderheid van twee derden is voldaan.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.