Amendement over aanpassing van een leeftijdsgrens in artikel II, onderdeel E, artikel 61 - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie); Amendement over aanpassing van een leeftijdsgrens in artikel II, onderdeel E, artikel 61 
Document­datum 22-06-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST8931
Kenmerk 24221, nr. 9
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID ADELMUND

Ontvangen 22 juni 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel E, wordt artikel 61 als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid wordt «de leeftijd van 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

II

In het tweede lid wordt «de leeftijd van 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

Toelichting

Artikel II, onderdeel E regelt de toevoeging van een hoofdstuk Reïntegratiemaatregelen aan de WAO. Artikel 61 bevat de (dagloon)-garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, die weer gaan werken maar binnen vijf jaar na werkaanvaarding opnieuw (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Gelet op de arbeidsmarktpositie van betrokkenen sluit een leeftijdsgrens van 45 jaar beter aan bij de arbeidsmarkt-eisen.

Adelmund

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.