Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995 Nr. 285

23 799

23 800

23 802 (R 1507)

23 803 (R 1508)

Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 20 juni 1995

Het onderzoek van deze wetsvoorstellen heeft de Commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Van den Berg

De griffier van de commissie, Hordijk

1 Samenstelling:

Wiegel (VVD), Van Aardenne (VVD), Rensema (VVD), Van Dijk (CDA), Postma (CDA), Hirsch Ballin (CDA), Van den Berg (PvdA) (voorzitter), Grewel (PvdA), Staal (D66), Schoondergang-Horix (GroenLinks), Holdijk (SGP), De Wit (SP), Bierman.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.