Motie over meerjarenprogramma in het kader van het project - Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 24036 - Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Motie over meerjarenprogramma in het kader van het project 
Document­datum 30-05-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST8265
Kenmerk 24036, nr. 3
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 036

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID REMKES C.S.

Voorgesteld 30 mei 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat in het regeerakkoord sprake is van het kritisch herbezien van beschermende regelgeving op de arbeidsmarkt, wanneer deze de realisatie van werkgelegenheidsdoelstellingen in de weg staat;

voorts overwegende, dat in het regeerakkoord onderkend wordt, dat met minder regelgeving en administratieve druk en meer ondersteuning en erkenning van persoonlijk initiatief een sterke groei van het aantal ondernemingen en van de werkgelegenheid, met name in het midden- en kleinbedrijf, mogelijk is;

constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken « dat de regelgeving en de administratieve lastendruk voor bedrijven tot het minimaal noodzakelijke wordt teruggebracht, waarbij in het bijzonder wordt gelet op startende bedrijven»;

verzoekt het kabinet op basis van deze uitgangspunten een meerjarig programma in het kader van het project «Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit» aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes Van Walsem

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.