Brief minister bij de definitieve nota Frequentiebeleid - Frequentiebeleid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 24095 - Frequentiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Frequentiebeleid; Brief minister bij de definitieve nota Frequentiebeleid 
Document­datum 17-02-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST6710
Kenmerk 24095, nr. 1
Van Verkeer en Waterstaat
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 095

Frequentiebeleid

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1 Het «Rapport van bevindingen inzake de concept-nota Frequentiebeleid» is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 17 februari 1995

Bijgaand doe ik u, zoals reeds eerder toegezegd, de definitieve Nota Frequentiebeleid toekomen.

Het concept van deze nota is u 21 juni 1994 ter informatie toegezonden. In september 1994 heeft hierover overleg met belanghebbende marktpartijen plaatsgevonden in het Overlegorgaan voor Post en Telecommunicatie. Naar aanleiding van de bevindingen van dit overleg en de daarop volgende behandeling in de Interdepartementale Commissie Informatiebeleid, is een aantal kleine wijzigingen aangebracht.1

Ten eerste is de categorie «gebruik voor vitale overheidstaken» nader gepreciseerd. Tot deze categorie behoren nu de taken op het gebied van Staatsveiligheid, defensie, openbare orde en veiligheid en luchtvaart- en maritieme veiligheid.

Ten tweede is nu in de nota opgenomen dat de uitvoerende organisatie van het nieuwe frequentiebeleid periodiek door een onafhankelijke instantie doorgelicht zal worden op efficiency van de uitvoering van het frequentiebeleid.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink

S-CM

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.