Brief minister over het advies van de Gezondheidsraad betreffende het beleid t.a.v. vitamines en mineralen (microvoedingsstoffen) - Voedingsbeleid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31532 - Voedingsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voedingsbeleid; Brief minister over het advies van de Gezondheidsraad betreffende het beleid t.a.v. vitamines en mineralen (microvoedingsstoffen) 
Document­datum 27-02-2009
Publicatie­datum 06-03-2009
Nummer KST128428
Kenmerk 31532, nr. 3
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 532

Voedingsbeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2009

Voedingsmiddelen bevatten vitamines en mineralen, ook wel microvoedingsstoffen genoemd. Een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon voorziet in een voldoende inname van de meeste vitamines en mineralen. Echter, van een aantal vitamines en mineralen is bekend dat de normale voeding te weinig ervan bevat om in de behoefte te kunnen voorzien. Ook kan voor bepaalde microvoedingsstoffen een te hoge inname schadelijk zijn. Daarom is het beleid er op gericht dat er voldoende, maar niet teveel, microvoedingsstoffen worden ingenomen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om heroverweging van het microvoedings-stoffenbeleid. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de Europese regelgeving. Ook zijn er in de wetenschap nieuwe inzichten ontstaan.

Adviezen Gezondheidsraad

Daarom heb ik in januari 2006 advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over het beleid rondom microvoedingsstoffen. De adviezen die aan de Gezondheidsraad zijn gevraagd hebben betrekking op jodium, foliumzuur, vitamine D, vitamine A en overige microvoedingsstoffen. De Gezondheidsraad heeft onderzocht of de Nederlandse bevolking voldoende microvoedingsstoffen inneemt. Indien dit niet het geval is heeft de Gezondheidsraad geadviseerd welke beleidsinstrumenten het beste ingezet zouden kunnen worden.

Reactie op adviezen

Inmiddels zijn de gezondheidsraadadviezen over jodium, foliumzuur, vitamine D en vitamine A verschenen. Aan het laatste advies over de overige microvoedingsstoffen wordt op dit moment gewerkt. Naar verwachting komt het advies uit medio 2009. Met deze brief wil ik u informeren dat ik dan over alle adviezen een integrale reactie zal geven.

Foliumzuur

Mijn brief over Ketenzorg zwangerschap en geboorte (Tweede Kamer, 2007–2008, 29 323 en 22 894, nr. 49) en de nota voeding en gezondheid «Gezonde voeding van begin tot eind» (Tweede Kamer, 2007–2008, 31 532, nr.1) vormt mijn reactie op het advies over foliumzuur.

Tenslotte

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Graag wijs ik u nog op de mogelijkheid de genoemde rapporten van de Gezondheidsraad te downloaden van de website: www.gr.nl.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.