BWBR0013800 NL - wet
Wet op het onderwijstoezicht

Deze wet werd op 20 juni 2002 ondertekend en op 23 juli 2002 gepubliceerd (Stb. 2002, 387).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot het toezicht op het onderwijs.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


2.

Wijzigingen van deze regeling

Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking getreden wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen.

3.

Lagereregelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen die op deze regeling zijn gebaseerd.

4.

Geldende tekst

Wet van 20 juni 2002 houdende Wet op het onderwijstoezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot het toezicht op het onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

  • a. 
   Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  • b. 
   de inspectie: de Inspectie van het onderwijs,
  • c. 
   de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van het onderwijs,
  • g. 
   instelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling,
  • j. 
   regionaal expertisecentrum: regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de commissie voor de indicatiestelling die door het regionaal expertisecentrum in stand wordt gehouden,
  • l. 
   onderwijsdeelnemer: leerling, deelnemer, vavo-student, mbo-student, ho-student of extraneus als bedoeld in een onderwijswet,
  • m. 
   ouders: met het gezag over het kind belaste ouders, hun geregistreerde partners, voogden en verzorgers,
  • n. 
   jaarwerkplan: document waarin de inspectie haar werkzaamheden voor het komende jaar neerlegt,
  • o. 
   [Red: vervallen,]

Artikel 2. De inspectie

 • 1 Er is een Inspectie van het onderwijs, die onder Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorteert. Aan het hoofd van de inspectie staat de inspecteur-generaal.
 • 2 Onze Minister geeft met betrekking tot de uitoefening van de in deze wet aan de inspectie toegekende bevoegdheden uitsluitend in schriftelijke vorm zijn aanwijzingen, onder mededeling daarvan aan de Staten-Generaal.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de inspectie

Artikel 3. Taken

Artikel 4. Uitgangspunten voor de taakuitoefening

 • 1 De inspectie verricht haar taken met inachtneming van de vrijheid van onderwijs.
 • 2 De inspectie verricht haar taken op zodanige wijze dat instellingen niet meer worden belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van het toezicht noodzakelijk is.
 • 3 De intensiteit van de taakuitoefening is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, van de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd, van de mate van naleving van wettelijke voorschriften en, voor zover deze wordt bekostigd uit ’s Rijks kas, van de financiële situatie van de instelling.
 • 4 De taakuitoefening van de inspectie is er mede op gericht betrokkenen te informeren over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs.

Artikel 5. Uitoefening toezicht op beroepsopleidingen in overleg met andere ministeries

Bij de uitoefening van het toezicht op opleidingen, gericht op een beroep waarvoor bij of krachtens de wet vereisten zijn gesteld op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, met het oog op het beroepsmatig functioneren dient te beschikken, pleegt de inspectie overleg met door Onze Minister wie het aangaat, aangewezen ambtenaren.

Artikel 6. Vertrouwensinspecteurs

 • 1 Bij de inspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam voor:
   • a. 
    onderwijsdeelnemers die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering, gepleegd door een ten behoeve van de instelling met taken belast persoon of een onderwijsdeelnemer van de instelling,
   • b. 
    ten behoeve van een instelling met taken belaste personen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering, gepleegd door een ten behoeve van de instelling met taken belast persoon of een onderwijsdeelnemer van de instelling, en
   • c. 
    onderwijsdeelnemers, ten behoeve van een instelling met taken belaste personen, besturen, ouders, op instellingen ingestelde klachtencommissies en op instellingen aangestelde vertrouwenspersonen, die geconfronteerd worden met een geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering als bedoeld onder a of b.
 • 2 Naast zijn taken, voortvloeiend uit artikel 3, heeft de vertrouwensinspecteur ten behoeve van de in het eerste lid genoemde personen en organen de volgende taken:
   • a. 
    het fungeren als aanspreekpunt,
   • b. 
    het adviseren over eventueel te nemen stappen,
   • c. 
    het bijstaan bij het nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing, en
   • d. 
    het desgevraagd begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
 • 3 De vertrouwensinspecteur is, voorzover het betreft misdrijven als bedoeld in titel XIV van het Wetboek van Strafrecht of titel XIV van het Wetboek van Strafrecht BES jegens een onderwijsdeelnemer of een ten behoeve van een instelling met taken belast persoon, vrijgesteld van de verplichting tot het doen van aangifte als bedoeld in de artikelen 160, eerste lid, en 162, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering of de artikelen 198, eerste lid, en 200, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering BES.
 • 4 De vertrouwensinspecteur is voorzover het betreft een geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in de uitoefening van zijn functie is toevertrouwd door een onderwijsdeelnemer, de ouders van een onderwijsdeelnemer of een ten behoeve van een instelling met taken belast persoon.
 • 5 De vertrouwensinspecteur is bevoegd bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming te verwerken met betrekking tot de personen, bedoeld in het eerste lid, indien uit een melding redelijkerwijs een vermoeden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch geweld, fysiek geweld, discriminatie of radicalisering kan worden afgeleid.
 • 6 De vertrouwensinspecteur verstrekt de door hem verzamelde gegevens niet aan derden. In het verslag over de staat van het onderwijs, bedoeld in artikel 8, tweede lid, worden slechts geabstraheerde gegevens opgenomen.
 • 7 In afwijking van het zesde lid is de vertrouwensinspecteur bevoegd rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie vallende instanties in kennis te stellen van een geval of vermoeden van een geval van psychisch geweld, fysiek geweld, discriminatie of radicalisering:
   • a. 
    in het belang van de onderwijsdeelnemers,
   • b. 
    in het belang van ten behoeve van een instelling met taken belaste personen, of
   • c. 
    indien de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6a. Kwaliteit en personeelsbeleid

 • 1 De inspectie fungeert als aanspreekpunt voor ten behoeve van een instelling met taken belaste personen die van oordeel zijn dat de instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voorschriften ten gevolge van het gevoerde personeelsbeleid.
 • 2 De inspectie beoordeelt of uit hetgeen haar op grond van het eerste lid ter kennis is gebracht een redelijk vermoeden voortvloeit dat de instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voorschriften.
 • 3 De inspectie is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar op grond van het eerste lid is toevertrouwd.

Artikel 7. Jaarwerkplan

 • 1 De inspectie stelt jaarlijks een jaarwerkplan vast. Het jaarwerkplan behoeft de goedkeuring van Onze Minister.
 • 2 De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder verleend dan vier weken nadat het ontwerp van het jaarwerkplan aan de Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 8. Rapportages van de inspectie

 • 1 De inspectie rapporteert desgevraagd en uit eigen beweging aan Onze Minister over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs en doet op grond daarvan voorstellen die zij in het belang van het onderwijs nodig acht.
 • 2 De inspectie stelt jaarlijks uiterlijk de derde woensdag van mei het verslag over de staat van het onderwijs, bedoeld in artikel 23, achtste lid, van de Grondwet vast. Onze Minister zendt het verslag, vergezeld van een reactie, namens de regering onverwijld aan de Staten-Generaal.
 • 3 Onze Minister geeft geen aanwijzingen met betrekking tot de in de rapportages neergelegde oordelen van de inspectie over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs.
 • 4 Indien een rapportage als bedoeld in het eerste lid, of een deel daarvan, specifiek het onderwijs in de Friese taal of het onderwijs in de Friese taal en cultuur betreft op het geheel aan scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs onderscheidenlijk speciaal onderwijs, zendt de inspectie, tegelijkertijd met verzending aan Onze Minister, die rapportage onderscheidenlijk dat deel, in afschrift aan gedeputeerde staten van Fryslân.

Artikel 9. Bevoegdheden

Hoofdstuk 3. Uitvoering van het onderzoek

Artikel 9a

[Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 10. Reikwijdte

De artikelen 11, 12 en 15 zijn niet van toepassing op de instellingen voor hoger onderwijs.

Artikel 11. Regulier onderzoek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs

 • 1 Ter uitvoering van de in artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c, bedoelde taken onderzoekt de inspectie jaarlijks met inachtneming van artikel 4 het onderwijs aan elke instelling. Naar aanleiding van het onderzoek geeft de inspectie een oordeel over de naleving van wettelijke voorschriften door de instelling en maakt zij aan de instelling haar bevindingen bekend over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs aan de instelling.
 • 2 De inspectie verricht het onderzoek aan de hand van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften en, indien het betreft een instelling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs, aan de hand van de volgende indicatoren:
   • a. 
    schoolplan,
   • b. 
    leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,
   • c. 
    monitor inzake de veiligheid van leerlingen op school,
   • d. 
    informatie uit de jaarstukken, met inbegrip van het financieel jaarverslag,
   • e. 
    beschikbare signalen over mogelijke knelpunten, waaronder het gevoerde personeelsbeleid, voor zover daar op grond van artikel 6a, eerste en tweede lid, aanleiding toe bestaat.
 • 3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, een redelijk vermoeden voortvloeit dat de instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voorschriften, stelt de inspectie nader onderzoek in, waarbij tevens de oorzaken van het tekortschieten worden onderzocht. Dit nader onderzoek verricht zij, indien het betreft een instelling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES, aan de hand van het schoolplan.
 • 4 Indien de inspectie naar aanleiding van het onderzoek, bedoeld in het derde lid, oordeelt dat de instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voorschriften verricht zij na ten hoogste één jaar onderzoek naar de verbeteringen die de instelling heeft gerealiseerd.
 • 5 De inspectie stelt het bestuur in kennis van de datum en het doel van een onderzoek, bedoeld in het derde of vierde lid. Kennisgeving geschiedt ten minste vier weken voor aanvang van een onderzoek. Indien de inspectie dit nodig oordeelt, verricht zij onderzoek zonder deze kennisgeving.
 • 6 Bij de uitvoering van een onderzoek, bedoeld in het derde of vierde lid, kan de inspectie onafhankelijke deskundigen betrekken.
 • 7 Het tweede lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op de instellingen, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.
 • 8 De inspectie bezoekt ten minste elke vier jaar een representatief aantal van de onder een bestuur ressorterende instellingen. Bij dit periodiek instellingsbezoek verricht zij, indien het betreft een instelling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES, het onderzoek aan de hand van het schoolplan.

Artikel 11a. Toezicht op nieuwe instellingen voor aanvang bekostiging

Artikel 11b. Toezicht op nieuwe instellingen

Artikel 12. Onderzoek op basis van verantwoording

 • 1 De inspectie gaat bij een onderzoek als bedoeld in de artikelen 11 en 12a uit van openbare verantwoordingsinformatie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd.
 • 2 De informatie, bedoeld in het eerste lid, is richtinggevend voor het oordeel van de inspectie, indien deze voldoende actueel en betrouwbaar is.

Artikel 12a. Onderzoek hoger onderwijs

Artikel 13. Onderzoekskaders

 • 1 Onze Minister stelt op voordracht van de inspectie kaders vast waarin de werkwijze voor een onderzoek als bedoeld in de artikelen 11 en 12a en voor de toepassing van de artikelen 11a en 11b is vastgelegd. In de kaders wordt onderscheid aangebracht tussen de inartikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde taken.
 • 2 Voorafgaand aan de voordracht, bedoeld in het eerste lid, voert de inspectie overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld en andere betrokkenen, terwijl bij onderwerpen betrekking hebbend op de vrijheid van inrichting in ieder geval overleg wordt gevoerd met de erkende richtingen. Ten behoeve van het in de vorige volzin bedoelde overleg brengt de inspectie onderscheid aan tussen de in artikel 3, eerste lid, bedoelde taken, en vermeldt zij, voor zover het de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a bedoelde taak betreft, welke bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften van toepassing zijn. De inspectie maakt van het overleg een verslag, dat door Onze Minister aan de Staten-Generaal wordt gezonden.
 • 3 Een kader, bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 13a. Informeren college burgemeester en wethouders

Indien de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is, als bedoeld in artikel 10a, eerste of vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 19a van de Wet op de expertisecentra en artikel 23a1, eerste of vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, informeert zij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betreffende instelling gelegen is.

Artikel 14. Informeren van Onze Minister

Artikel 15. Specifiek onderzoek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs

 • 1 Naast het onderzoek, bedoeld in artikel 11, kan de inspectie ter uitvoering van haar taken, bedoeld in artikel 3, uit eigen beweging dan wel op aanwijzing van Onze Minister specifiek onderzoek verrichten.
 • 2 Artikel 11, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. De artikelen 20 en 21 zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard of omvang van het onderzoek zich tegen openbare rapportage verzet.

Hoofdstuk 3a. Toezicht samenwerkingsverbanden

Artikel 15a. Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op het toezicht op de uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband.

Artikel 15b. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Artikel 4 en artikel 8, eerste tot en met derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15c. Uitoefening van het toezicht

Artikel 15d. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

De artikelen 20, eerste tot en met vijfde lid, en 21 zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3b. Toezicht College voor toetsen en examens

Artikel 15e. Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op het College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens.

Artikel 15f. Toezicht College voor toetsen en examens

Hoofdstuk 3c. Toezicht voorschoolse educatie

Artikel 15g. Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op het toezicht op de kwaliteitsvoorwaarden voor voorschoolse educatie in kindercentra, bedoeld in de bij of krachtens de Wet kinderopvang vastgestelde bepalingen.

Artikel 15h. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Artikel 15i. Uitoefening van het toezicht

 • 1 De inspectie verricht het onderzoek, bedoeld in artikel 15h, eerste lid, aan de hand van de kwaliteitsvoorwaarden van de voorschoolse educatie in kindercentra, bedoeld in de bij of krachtens de Wet kinderopvang vastgestelde bepalingen, te weten:
   • a. 
    de basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie,
   • b. 
    het informeren van ouders en ouderbetrokkenheid,
   • c. 
    de kwaliteit van de educatie,
   • d. 
    ontwikkeling, zorg en begeleiding van de kinderen,
   • e. 
    kwaliteitszorg,
   • f. 
    de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie.
 • 2 De inspectie rapporteert over de bevindingen van het toezicht aan de houder van een kindercentrum en aan het college van burgemeester en wethouders.
 • 3 Naast het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan de inspectie uit eigen beweging incidenteel onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie in kindercentra, bedoeld in de bij of krachtens de Wet kinderopvang vastgestelde bepalingen.
 • 4 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder «andere betrokkenen» in ieder geval wordt verstaan: vertegenwoordigers van houders van kindercentra als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang.
 • 5 De inspectie verricht het onderzoek, bedoeld in artikel 15h, tweede lid, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente of op verzoek van Onze Minister. Het college van burgemeester en wethouders dient een dergelijk verzoek in op eigen initiatief of als een partij als bedoeld in artikel 167, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs aan het college hierom verzoekt.

Artikel 15j. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

De artikelen 20, eerste tot en met vijfde lid, 21, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 20, tweede lid, onder «een bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschrift» wordt verstaan «een bij of krachtens een onderwijswet of een bij of krachtens de Wet kinderopvang gegeven voorschrift omtrent de kwaliteit van voorschoolse educatie» en dat in het derde en vierde lid onder «het bestuur» moet worden verstaan: de houder van een kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang.

Artikel 15k. Informeren van het college van burgemeester en wethouders

 • 1 Indien de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie in kindercentra als bedoeld in de bij of krachtens de Wet kinderopvang vastgestelde bepalingen, tekortschiet, informeert zij het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente en doet voorstellen over te treffen maatregelen.
 • 2 De inspectie stelt de houder van het betreffende kindercentrum in kennis van haar voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 3d. Toezicht Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 15l. Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op het toezicht op de uitoefening van de taken van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Artikel 15m. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

De artikelen 4, artikel 8, eerste tot en met derde lid, en 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15n. Uitoefening van het toezicht

 • 1 Ter uitvoering van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde taken, onderzoekt de inspectie jaarlijks de kwaliteit van de uitoefening van de wettelijke taken door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in de artikelen 1.5.1 van de Wet educatie en 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
 • 2 Indien de inspectie naar aanleiding van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, oordeelt dat de kwaliteit tekortschiet, verricht zij na een door haar aangegeven termijn onderzoek naar de verbeteringen die de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven heeft gerealiseerd.
 • 3 De inspectie stelt het bestuur in kennis van de datum en het doel van het onderzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid. Kennisgeving geschiedt ten minste vier weken voor aanvang van een onderzoek. Indien de inspectie dit nodig oordeelt, verricht zij onderzoek zonder deze kennisgeving.
 • 4 Bij de uitvoering van een onderzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid, kan de inspectie onafhankelijke deskundigen betrekken.
 • 5 De artikelen 12, 13, 14 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3e. Overig toezicht

Artikel 15o. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

De inspectie houdt toezicht op de naleving van bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften die zich uitsluitend of mede richten tot natuurlijke personen of rechtspersonen die geen instelling zijn en waarvan overtreding kan leiden tot een bestuurlijke boete.

Hoofdstuk 4. Toezicht hoger onderwijs

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 16. Reikwijdte

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 17. Toezicht accreditatie

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 18. Onderzoek hoger onderwijs

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 19. Incidenteel onderzoek hoger onderwijs

[Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 5. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

Artikel 20. Vaststelling van inspectierapporten

Artikel 21. Openbaarmaking van inspectierapporten

 • 1 De inspectie maakt een inspectierapport in de vijfde week na vaststelling daarvan openbaar.
 • 2 Indien voor de vijfde week na vaststelling van het inspectierapport, bedoeld in artikel 20, zesde lid, wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.
 • 3 Tevens verstrekt de inspectie een inspectierapport op verzoek. De inspectie kan een vergoeding van kosten vragen overeenkomstig een door haar vast te stellen tarief voor de afgifte van een inspectierapport.
 • 4 De inspectie verstrekt een inspectierapport niet eerder dan nadat het op grond van het eerste lid openbaar is gemaakt.

Hoofdstuk 6. Kwaliteit van de taakuitoefening

Artikel 22. Verantwoorde taakuitoefening

De inspectie draagt zorg voor een verantwoorde taakuitoefening.

Artikel 23. Klachtadviesprocedure en -commissie

 • 1 Er is een klachtadviescommissie belast met de behandeling van en advisering over klachten over gedragingen van de inspectie. Op de behandeling van en advisering over klachten is de in afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
 • 2 De klachtadviescommissie bestaat uit ten minste drie leden, die worden benoemd en ontslagen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de inspectie. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. De benoeming geschiedt voor de tijd van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
 • 3 De voorzitter en leden zijn afzonderlijk of gezamenlijk deskundig op het gebied van onderwijs, in het bijzonder op het gebied van de vrijheid van richting en inrichting, toezicht en klachtbehandeling.
 • 4 De klachtadviescommissie bepaalt haar eigen werkwijze.

Artikel 24. Raad van advies inzake de inspectie

 • 1 Er is een Raad van advies inzake de inspectie die tot taak heeft de inspectie bij te staan in de waarborging van een zorgvuldige en professionele uitoefening van het toezicht. De raad adviseert de inspecteur-generaal onderscheidenlijk het hoofd inspectie gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de uitoefening van het toezicht, in het bijzonder over de uitvoering van de artikelen 13 en 22.
 • 2 De raad bestaat uit ten minste drie leden, die worden benoemd en ontslagen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming geschiedt voor de tijd van ten hoogste vier jaar. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
 • 3 De voorzitter en leden zijn afzonderlijk of gezamenlijk deskundig op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg en toezicht.
 • 4 De raad bepaalt zijn eigen werkwijze.

Hoofdstuk 6a. Het basisregister onderwijs, het meldingsregister relatief verzuim, en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht

[Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24a. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 2. Het basisregister onderwijs

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24b. Het basisregister onderwijs

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24c. Inhoud van het basisregister onderwijs

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24d. Het verstrekken van gegevens aan betrokkene

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24e. Het verstrekken van gegevens aan Minister en inspectie

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24f. Het verstrekken van gegevens aan derden

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24g. Autorisatie voor het basisregister onderwijs

[Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 3. Het meldingsregister relatief verzuim

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24h. Het meldingsregister relatief verzuim

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24i. Inhoud van het meldingsregister relatief verzuim

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24j. Autorisatie voor het meldingsregister relatief verzuim

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k. Het verstrekken van gegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k1. Niet bekostigd onderwijs

[Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 4. Het register vrijstellingen en vervangende leerplicht

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k2. Het register vrijstellingen en vervangende leerplicht

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k3. Inhoud van het register vrijstellingen en vervangende leerplicht

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k4. Autorisatie voor het register vrijstellingen en vervangende leerplicht

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k5. Het verstrekken van gegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Hoofdstuk 6b. Het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24l. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24m. Doel en functie diplomaregister

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24n. Reikwijdte diplomaregister

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24o. Diplomagegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24p. Correctie op verzoek

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24q. Het verstrekken van diplomagegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24r. Bewaartermijn diplomagegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24s. Autorisatie voor het diplomaregister

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24t. Informatie over gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24u. Gebruik persoonsgebonden nummer door derde

[Vervallen per 01-07-2020]

Hoofdstuk 7. Wijzigingsbepalingen

Artikel 25. Wijziging van de Leerplichtwet 1969

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel 26. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 27. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 28. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 29. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 30. Wijziging van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen

[Red: Wijzigt de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.]

Artikel 31. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 32. Wijziging van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 33. Afstemming met andere wetsvoorstellen

 • a. 
  [Red: Wijzigt deze wet.]
 • b. 
  [Red: Wijzigt deze wet.]
 • c. 
  [Red: Wijzigt kamerstuk 26935.]
 • d. 
  [Red: Wijzigt deze wet.]
 • c. 
  [Red: Wijzigt kamerstuk 27728.]

Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 34. Evaluatie register vrijstellingen en vervangende leerplicht

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van paragraaf 4 van hoofdstuk 6a van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de realisatie van de volgende doelstellingen van het register vrijstellingen en vervangende leerplicht:

  • a. 
   verbetering van de handhaving van de Leerplichtwet 1969 door de leerplichtambtenaar;
  • b. 
   verbetering van de registratie van het aantal voortijdig schoolverlaters;
  • c. 
   uniformering van de registratie van de vrijstellingen en vervangende leerplicht.

Artikel 35. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 36. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het onderwijstoezicht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 juni 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 • L. 
  M. L. H. A. Hermans

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 • K. 
  Y. I. J. Adelmund

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

 • L. 
  J. Brinkhorst

Uitgegeven drieëntwintigste juli 2002

De Minister van Justitie,

 • A. 
  H. Korthals

5.

Tekst op wetten.overheid.nl

6.

Wetstechnische informatie