Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i van de Europese Unie heeft als doel de Europese instellingen i en de lidstaten i te ondersteunen in het versterken van de gelijkheid van mannen en vrouwen (gendergelijkheid) in de EU. Daarnaast streeft het instituut er ook naar discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en de burgers van de Europese Unie bewust te maken van gendergelijkheid en non-discriminatie i tussen mannen en vrouwen.

Voor de periode 2020-2022 heeft EIGE de volgende prioriteiten gesteld:

  • het verstrekken van gedegen onderzoek en gegevens ter bevordering van besluitvorming door beleidsmakers en andere belanghebbenden op het gebied van het bereiken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen
  • het beheren van door EIGE opgedane kennis ter bevordering van actuele en innovatieve communicatie die voorziet in de behoefte van stakeholders

­

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Vilnius

Locatie (land)

Litouwen

Internetsite

http://eige.europa.eu

Grondslag

Verordening (EG) Nr. 1922/2006

Oprichting

20 december 2006

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Mensenrechtenbeleid

2.

Doelstelling en activiteiten

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht en een belangrijk punt in het beleid van de Europese Unie. Daarom is in 2004 door de Europese Raad i en het Europees Parlement i besloten om het Europees Instituut voor Gendergelijkheid op te richten. Op 20 december 2006 is het instituut opgericht en sinds december 2009 is het gevestigd in Vilnius (Litouwen). De officiële opening was in juni 2010.

Een hoofdactiviteit van het instituut is het doen van onderzoek naar gendergelijkheid in het beleid van de EU en het nationale beleid van de lidstaten. Hierover brengt het advies en verslag uit aan de Europese instellingen en lidstaten.

Verder zorgt het instituut ervoor dat het onderwerp van gendergelijkheid en non-discriminatie aandacht krijgt onder de burgers van de lidstaten, door hierover voorlichting te geven. Tot slot bouwt het instituut aan een netwerk om de uitwisseling van informatie tussen onderzoekers, non-gouvernementele organisaties, universiteiten, politici en burgers te bevorderen.

De taken van het bureau zijn:

  • Het verzamelen en analyseren van onderzoeksresultaten
  • Het ontwikkelen van instrumenten om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle beleidsterreinen te waarborgen
  • Het organiseren van activiteiten zoals conferenties en het uitvoeren van enquêtes, ten behoeve van het uitwisselen van ervaringen en het totstandbrenging van een Europese dialoog
  • Het verspreiden van informatie aan het publiek door middel van een website en publicaties

Binnen de instellingen van de Europese Unie werkt het Europees Instituut voor Gendergelijkheid nauw samen met andere instellingen, zoals de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden i, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk i en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding i. Buiten de instellingen van de Europese Unie werkt het nauw samen met nationale onderzoeksinstituten, universiteiten en non-gouvernementele organisaties.

3.

Organisatie

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid bestaat uit een raad van bestuur, een directeur en het adviesforum. De Raad van Bestuur bestaat uit achttien vertegenwoordigers van de lidstaten. Na drie jaar wordt een andere vertegenwoordiging aangesteld. De directeur wordt op voordracht van de Europese Commissie i door de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van drie jaar. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Het adviesforum van het instituut is samengesteld uit genderdeskundigen. De taak van het forum is onderzoek binnen het instituut te verrichten. Verder verzorgt het de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het instituut en de instellingen in de verschillende lidstaten.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De Raad benoemt achttien vertegenwoordigers van EU-lidstaten en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie i in de Raad van Bestuur.

5.

Nederlandse vertegenwoordiging

Nederland is momenteel vertegenwoordigd door Esther van Dijk in de Raad van Bestuur.

6.

Meer informatie