Brief minister ter aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg - Jeugdzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Brief minister ter aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg - Jeugdzorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 839

Jeugdzorg

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, het jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg aan1. Wij hebben het jaarwerkprogramma goedgekeurd en vastgesteld.

Het jaarwerkprogramma is opgesteld aan de hand van vier bronnen: het meerjarenplan 2006–2009, de risicoanalyse van de Inspectie jeugdzorg, de toezichtwensen van overheden en signalen uit de maatschappij over de kwaliteit van de jeugdzorg.

Het jaarwerkprogramma bevat het toezicht dat de Inspectie jeugdzorg in 2009 zal uitvoeren. Het betreft een aantal landelijke onderzoeken en een aantal onderzoeken die voor één of enkele provincies specifiek gelden. De inspectie reserveert een deel van haar capaciteit voor toezicht naar aanleiding van calamiteiten.

De minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.