Motie om 'trap op, trap af' systematiek (waarbij uitgaven van de decentrale overheden gelijke tred houden met uitgaven van de rijksoverheid) te herzien - Nota over de toestand van 's Rijks FinanciŽn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Motie om 'trap op, trap af' systematiek (waarbij uitgaven van de decentrale overheden gelijke tred houden met uitgaven van de rijksoverheid) te herzien - Nota over de toestand van 's Rijks FinanciŽn

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008Ė2009

31 700

Nota over de toestand van ís Rijks FinanciŽn

Nr. 42

MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 2 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Gemeentefonds in 2009 met 1,5 mld. toeneemt als gevolg van het gehanteerde ętrap op trap afĽ-principe, waarbij de uitgaven van de decentrale overheden gelijke tred houden met de rijksuitgaven;

overwegende, dat de uitgaven van decentrale overheden los moeten en kunnen worden gezien van de uitgaven van de rijksoverheid;

verzoekt de regering te komen tot voorstellen om deze voedings-systematiek te herzien en deze aan de Kamer voor te leggen voor het einde van dit jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.