Brief minister bij de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009, behorend bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting 2009 - Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31701 - Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009; Brief minister bij de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009, behorend bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting 2009 
Document­datum 16-09-2008
Publicatie­datum 18-09-2008
Nummer KST119633A
Kenmerk 31701, nr. 1
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 701

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2008

Als coördinerend minister voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in de publieke sector bied ik u hierbij de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009 aan, behorend bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting 2009.

De Trendnota geeft een integraal beeld van het brede terrein van arbeidszaken bij de overheid. Het begrip overheid is hierbij ruim afgebakend. Het gaat om bijna één miljoen werknemers, die werkzaam zijn bij Rijk, Defensie, Politie, Rechterlijke Macht, Onderwijs en de decentrale overheden. Deze opzet maakt het mogelijk systematisch inzicht te geven in de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden, in de arbeidsmarktpositie van de overheidssectoren en in de (ontwikkeling van de) beleidsthema’s die het kabinet van belang vindt.

Naast de jaarlijks terugkerende onderdelen arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden wordt apart aandacht besteed aan de thema’s veilige publieke taak en diversiteit. Hieraan vooraf gaat een meer algemene beschouwing over het onderwerp (her)waardering van het werken bij overheid en onderwijs.

De statistische bijlage bevat traditiegetrouw de «feiten & cijfers» bij de belangrijkste thema’s in deze Trendnota. Met het hoofdstuk over diversiteit en de daarop betrekking hebbende onderdelen van de bijlage geef ik invulling aan mijn toezegging om dit jaar ook een kwantitatieve rapportage diversiteit uit te brengen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.