30920 NL - wetsvoorstel
Implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 december 2006 ingediend door de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Geel i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Wet milieubeheer te wijzigen met het oog op de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende de aansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PbEU L 143).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(40 stuks)

2 28 december 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST104223
Koninklijke boodschap - Voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
publicatie: 3 januari 2007
 
2 28 december 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST104229
Voorstel van wet - Voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
publicatie: 3 januari 2007
 
2 28 december 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST104230
Memorie van toelichting - Voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
publicatie: 3 januari 2007
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.