Het biografisch archief van PDC

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en partner van het Montesquieu Instituut. PDC verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 5.000) die sinds 1796 tot op de dag van vandaag een rol spelen of hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. In het kader van Tweede en Eerste Kamerverkiezingen worden ook gegevens verzameld over (kansrijke) kandidaten.

De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit (dagelijks bijgehouden) maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand. Talloze burgers, studenten, journalisten, ambtenaren, politici en wetenschappers maken hier dankbaar gebruik van.

Het archief bestaat uit digitale dossiers 'per persoon' en een database. Een subset van deze biografieën is vrij beschikbaar op de website parlement.com. Voor uitgebreidere versies of analyses op de gegevens kunt u contact opnemen.

Hoe het biografisch bestand is opgebouwd, van welke personen beschrijvingen zijn te vinden en welke bronnen worden gebruikt, kunt u hieronder lezen.

Op alle teksten, gegevens en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Als u van plan bent informatie over te nemen (geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek), neemt u dan contact op met de centrale redactie van PDC. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op uitsluitend parlement.com.

1.

Het Archief

De klacht dat er een kloof bestaat tussen kiezers en gekozenen en dat de afstand tussen burgers en politiek (te) groot is, wordt al lang gehoord. Door de rijke verzameling aan gegevens deels ook voor een breed publiek beschikbaar te stellen, hoopt PDC een bijdrage te leveren aan vergroting van de bekendheid bij een breder publiek van 'hun' bestuurders en vertegenwoordigers.

Uit wetenschappelijk en journalistiek oogpunt kan het daarnaast interessant zijn om te zien welke verschuivingen zich voordoen in de samenstelling van Kamers en kabinet. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: hoeveel vrouwen en vertegenwoordigers van etnische minderheden zijn er?, wat was en is de de regionale herkomst van politici?, wat is het opleidingsniveau?, uit welke maatschappelijke sectoren komen (en kwamen) onze bestuurders en hoe zit het met de leeftijdsopbouw?

Het bestand omvat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol speelden in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement sinds 1958, staatsraden en leden van de Rekenkamer. Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen aanwezig van de Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië, Provinciale Gouverneurs en Commissarissen van de Koning(in), alsmede van burgemeesters van grote steden en van een groot aantal secretarissen-generaal van ministeries.

2.

Doel

Het archief is in eerste instantie opgezet voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is het archief gebruikt bij onderzoek naar het staatkundige leven in de negentiende eeuw, bij studies over onze staatsinstellingen en bij onderzoek naar partijen en politici. Ook is het archief gebruikt voor de verrijking van de website www.statengeneraaldigitaal.nl.

Een deel van de gegevens zijn in principe ook beschikbaar voor niet-wetenschappers, zoals voorlichters, journalisten, partijfunctionarissen en individuele burgers.

Het biografisch archief biedt daarnaast politici de mogelijkheid om hun persoonsgegevens op gestructureerde en verantwoorde wijze te laten vastleggen voor het nageslacht en voor toekomstig onderzoek.

3.

Verantwoording

De gegevens hebben in eerste instantie betrekking op de periode dat iemand op staatkundig-bestuurlijk terrein actief was. Dat geldt met name voor de vermelding van nevenfuncties. Voor zover die bekend zijn bij PDC, worden ook gegevens over latere activiteiten opgenomen. Er wordt gestreefd naar juistheid, actualiteit en volledigheid, maar dit is helaas niet altijd voor honderd procent mogelijk. Soms komen gegevens PDC niet ter ore, blijken bronnen bij nader inzien onbetrouwbaar of tegenstrijdig; soms ontbreken gegevens. Voor (gemotiveerde) correcties houdt PDC zich aanbevolen.

De korte typeringen die bij sommige personen zijn te vinden, zijn geschreven door PDC-redacteur Bert van den Braak i en in de periode 2001-2010 door de oud-journalist en VNG-voorlichter Dick Hillenius i en oud-journalist Max de Bok i.

Onderaan de biografie zijn, voor zover aanwezig, andere bronnen en literatuurverwijzingen opgenomen. Het betreft een overzicht van bronnen die specifiek zijn voor de betreffende persoon.

Deze verwerking van persoonsgegevens is conform Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, en ingeschreven onder het meldingsnummer m1108451.

4.

Bronnen

Voor de biografieën worden diverse bronnen gebruikt, zowel van personen zelf (LinkedIn, Facebook, persoonlijke websites, sociale mediakanalen, openbare c.v.'s) als van instanties (partijsites en sites van o.a. provincies en gemeenten). Daarnaast benadert PDC personen actief om via een formulier gegevens aan te leveren en om aanvullingen en correcties door te geven. Andere bronnen zijn onder meer de lijsten met nevenfuncties, biografieën van de Rijksvoorlichtingsdienst en gegevens uit overheidspublicaties, dagbladen en tijdschriften (onder meer via www.delpher.nl).

Bij de eerste opbouw van het bestand (tot ca. 1990) is onder meer gebruik gemaakt van scripties die studenten in het kader van hun opleiding hebben geschreven. Tevens is archief- en literatuuronderzoek gedaan. Gedacht kan worden aan biografische woordenboeken, zoals Nieuw Biografisch Woordenboek van Nederland, Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme en A.J. van der Aa's Biografisch Woordenboek en voorts onder meer necrologieën van de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde. Voor gegevens over familierelaties zijn onder andere bronnen als www.wiewaswie.nl en de website van het Centraal Bureau voor de Genealogie gebruikt.

Aan huidige Kamerleden wordt jaarlijks gevraagd de over hen beschikbare gegevens te checken en, zo nodig, aan te vullen of te verbeteren. Bij andere groepen (oud-Kamerleden, oud-ministers etc.) vindt controle eens in de twee a drie jaar plaats.

PDC werkt op biografisch gebied samen met het Nationaal Archief, Staten-Generaal Digitaal en het Biografisch Portaal.

5.

Onderzoek, publicaties

Het biografisch archief heeft (mede) aan de basis gestaan van diverse wetenschappelijke publicaties. Voorbeelden daarvan zijn de dissertaties van:

  • J.Th.J. van den Berg, "De toegang tot het Binnenhof"
  • W.P. Secker, "Ministers in beeld"
  • B.H. van den Braak, "De Eerste Kamer"
  • J.J.B. Turpijn, "Mannen van gezag"
    • G. 
      Oomen, "Werk in uitvoering"

Daarnaast werd het archief gebruikt bij het samenstelling van gedenkboeken over onder andere de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer ('In dit Huis'), bij de uitgave van de brieven van minister De Beaufort, bij een studie naar beroepsrisico's van Kamerleden, en bij het tweede deel van de Wilhelmina-biografie van Fasseur. In de bundel "Tussen Nieuwspoort en Binnenhof" verschenen artikelen van Van den Berg en Secker die eveneens op het biografisch archief waren gebaseerd.

Daarnaast heeft informatie uit het archief als bron gediend voor journalistieke artikelen, necrologieën, speeches etc en bijvoorbeeld ook voor de Staatscommissie parlementair stelsel (2018).

6.

Gebruik gegevens

Op Parlement.com is een beknopte versie van de biografieën publiek toegankelijk. Zie voor meer informatie het redactiestatuut i dat op de biografieën van toepassing.

Op alle teksten en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Wilt u informatie overnemen, geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek, neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden uitsluitend toestemming hebben gegeven voor publicatie op Parlement.com.

7.

Contact opnemen

Stichting PDC

Lange Voorhout 86 unit S3

2514 EJ Den Haag

e-mail: 135@pdc.nl

websites

www.parlement.com

www.parlementairdocumentatiecentrum.nl

 

Meer over