30509 NL - wetsvoorstel
Wet inrichting landelijk gebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 maart 2006 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Veerman i, de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Geel i, en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen over de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en provincies bij de vaststelling, financiering en uitvoering van het gebiedsgerichte beleid en dat om in het kader van dat beleid te komen tot een doelmatiger toepassing van het instrument van de landinrichting de bepalingen van de Landinrichtingswet zodanig ingrijpend moeten worden herzien dat het wenselijk is hiervoor een geheel nieuwe wettelijke regeling vast te stellen.

1.

Volledige titel

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(29 stuks)

2 29 maart 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST96189
Koninklijke boodschap
publicatie: 6 april 2006
 
2 29 maart 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96191
Voorstel van wet
publicatie: 6 april 2006
 
2 29 maart 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96194
Memorie van toelichting
publicatie: 6 april 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.