30415 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet op de parlementaire enquête 200.

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 december 2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van de Camp (CDA) i, Luchtenveld (VVD) i, Van der Staaij (SGP) i en De Vries en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van de Camp, Depla (PvdA) i, Griffith (VVD) i en Van der Staaij.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, mede gelet op artikel 70 van de Grondwet, wenselijk is de huidige Wet op de Parlementaire Enquête te moderniseren en te vervangen door een nieuwe Wet op de parlementaire enquête, onder meer met het oog op de uitbreiding en verduidelijking van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en met het oog op de verbetering en verduidelijking van de positie van personen die verplicht zijn tot medewerking aan een parlementaire enquête, de samenloop met ander onderzoek en de regeling van de openbaarheid dan wel vertrouwelijkheid bij een parlementaire enquête *.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee nota's van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(39 stuks)

2 20 december 2005, geleidende brief, nr. 1     KST93320
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)
publicatie: 23 december 2005
 
2 20 december 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST93321
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)
publicatie: 23 december 2005
 
2 20 december 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST93322
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)
publicatie: 23 december 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.