30312 NL - wetsvoorstel
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 september 2005 ingediend door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Pechtold i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is algemene regels te stellen in verband met de invoering van een uniek persoonsnummer teneinde de doelmatigheid van de administraties van de overheid en enige andere sectoren te vergroten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren, een en ander met inachtneming van de eisen die daaraan behoren te worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.

Volledige titel

Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(42 stuks)

2 22 september 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST89820
Koninklijke boodschap
publicatie: 29 september 2005
 
2 22 september 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST89821
Voorstel van wet
publicatie: 29 september 2005
 
2 22 september 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST89822
Memorie van toelichting
publicatie: 29 september 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.