28777 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 februari 2003 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet en enkele andere wetten te wijzigen teneinde aan huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen een huursubsidiebericht of een beperkt huursubsidiebericht te doen toekomen en enkele andere wijzigingen in die wetten aan te brengen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 4 februari 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST66562
Memorie van toelichting
publicatie: 10 februari 2003
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.