26473 - Wijziging Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 maart 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 april 1999 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Apotheker i , en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, voor de realisatie van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375), alsook voor een goede effectuering van de wettelijke maatregelen waarmee wordt beoogd de verliezen van mineralen naar het milieu als gevolg van onder meer het gebruik van meststoffen terug te brengen, en ook overigens in het belang van het milieu en de ruimtelijke kwaliteit, noodzakelijk is een verdere groei van de pluimveestapel te voorkomen en daartoe regels te stellen waarbij een stelsel van pluimveerechten wordt ingevoerd.

1.

Volledige titel

Wijziging Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 10 april 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST34644
Memorie van toelichting
publicatie: 20 april 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.