26423 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 1999 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van der Hoeven (CDA) i en Luchtenveld (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen de bestaande vrijstelling ten behoeve van in de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond en de daarop gebouwde eigendommen tevens betrekking te doen hebben op de gronden waarop, en de glasopstanden waarin, bedrijfsmatig gewassen geteeld of gekweekt worden zonder de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken en daartoe de Gemeentewet te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 1 maart 1999, geleidende brief, nr. 1     KST33768
Geleidende brief
publicatie: 3 maart 1999
 
2 1 maart 1999, voorstel van wet, nr. 2     KST33769
Voorstel van wet
publicatie: 3 maart 1999
 
2 1 maart 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST33770
Memorie van toelichting
publicatie: 3 maart 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.