25892 NL - wetsvoorstel
Wet bescherming persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 februari 1998 ingediend door de minister van Justitie, Sorgdrager i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Kohnstamm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren; Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet.

1.

Volledige titel

Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

2 14 februari 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST27835
Memorie van toelichting
publicatie: 2 maart 1998
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.