25171 - Invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie (veilen frequenties mobiele telecommunicatie) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 december 1996 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma-Lebbink i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om regels te geven met betrekking tot het veilen van schaarse radio-frequenties ten behoeve van de vergunningverlening voor technische systemen voor digitale mobiele telecommunicatiediensten en met betrekking tot het in rekening brengen van vergoedingen voor het gebruik van schaarse radio-frequenties voor het aanbod van vergelijkbare diensten door houders van een vergunning of machtiging, die het gebruiksrecht niet via een veiling hebben verworven; dat het wenselijk is het mogelijk te maken houders van een vergunning tijdelijk uit te sluiten van de verkrijging van een vergunning voor bepaalde technische systemen; dat voorts nog enkele onderdelen van richtlijn nr. 96/2/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 januari 1996 tot wijziging van richtlijn nr. 90/388/EEG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie (PbEG L 20) in regelgeving hun neerslag moeten vinden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie (veilen frequenties mobiele telecommunicatie)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

4.

Documenten

2 18 december 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST18931
Memorie van toelichting
publicatie: 27 december 1996
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.