24606 NL - wetsvoorstel
Overgangswet verzorgingshuizen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 februari 1996 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Terpstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, onder te brengen in de aanspraken op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, te regelen dat de Ziekenfondsraad tijdelijk tot taak heeft verzorgingshuizen, alsmede enige activiteiten van deze instellingen, te subsidiëren en enige daarmee verband houdende onderwerpen te regelen.

1.

Volledige titel

Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van bejaardenoorden door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, drie amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(39 stuks)

2 10 februari 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST13042
Memorie van toelichting
publicatie: 21 februari 1996
 
1 18 september 1996, nader voorlopig verslag, nr. 1     KST16364
Nader voorlopig verslag
publicatie: 20 september 1996
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.