24250 - Invoering van een regulerende energiebelasting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 maart 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 juli 1995 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vermeend i , de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Boer i , en de minister van Economische Zaken, Wijers i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een regulerende energiebelasting in te voeren met het oog op het verminderen van de uitstoot van kooldioxide en het bevorderen van energiebesparing.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 14 juli 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST9200
Memorie van toelichting
publicatie: 25 juli 1995
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.