24233 - Koppeling van de aanspraak van vreemdelingen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen aan rechtmatig verblijf (Koppelingswet) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 februari 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 juni 1995 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Netelenbos i, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Aartsen i, de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Tommel i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, en de staatssecretaris van Justitie, Schmitz i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

2 26 juni 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST8919
Memorie van toelichting
publicatie: 4 juli 1995
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.