27276 - Aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 maart 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 september 2000 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i , en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, ter voldoening aan richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375), noodzakelijk is de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen aan te scherpen, de heffingen te verhogen en voorts regels te stellen waarbij de omvang van de productie van dierlijke meststoffen op bedrijven afhankelijk wordt gesteld van de mogelijkheid om die meststoffen op landbouwgrond aan te wenden dan wel buiten de landbouw af te zetten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, zeven amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

2 5 september 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST47765
Memorie van toelichting
publicatie: 12 september 2000
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.