27085 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 april 2000 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber i, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (Pb EG L 123) de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

2 18 april 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST45307
Memorie van toelichting
publicatie: 28 april 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.