27835 NL - wetsvoorstel
Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2001 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i, en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voorzover het betreft de stankemissies van veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden.

1.

Volledige titel

Regels inzake stankemissie van veehouderijen in ontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

2 28 juni 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST54415
Memorie van toelichting
publicatie: 9 juli 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.