Lijst van vragen en antwoorden

Een lijst van vragen en antwoorden heeft altijd een documentnummer. De titel van het document geeft het onderwerp aan waar de vragen en antwoorden betrekking op hebben. Dit kunnen bijeenkomsten, brieven of andere kamerstukken zijn. Een andere optie is dat er een verslag uitgebracht wordt in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een commissie belast is met onderzoek. Een illustratie van een titel voor een lijst van vragen en antwoorden is als volgt:

Lijst van vragen en antwoorden over de brief van 7 mei 2008 inzake antwoorden op vragen over de jaarrapportage Vervanging F-16 over het jaar 2007 (kamerstuk 26488, nr. 68)

Bovenaan in het document staat altijd de datum vermeld ('vastgesteld: "datum"'). Daarna volgt een korte alinea waarin vermeld staat wie de vragen heeft gesteld, aan wie deze vragen zijn voorgelegd en waar de vragen betrekking op hebben. Het onderwerp kan een letterlijke herhaling van de titel zijn. In de tweede alinea staat hoe en wanneer de vragen beantwoord zijn. Een voorbeeld van dergelijke introducerende alinea's is als volgt:

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 7 maart 2018 inzake een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing (Kamerstuk 31 332, nr. 86).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 april 2018. Vragen en antwoorden, voorzien van een inleiding, zijn hierna afgedrukt.

In het geval van een verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, kan de introductie als volgt zijn vormgegeven:

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 14 juni 2017 voorgelegd aan de Minister van Financiën. Bij brief van 28 juni 2017 zijn ze door de Minister van Financiën, voorzien van een inleiding, beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Na deze alinea's volgt een ondertekening van (de vertegenwoordigers van) de indieners van de vragen. Eerst wordt de functie weergegeven en daarna de achternaam. Bijvoorbeeld:

De voorzitter van de commissie, Van Baalen

De griffier van de commissie, De Lange

In enkele gevallen wordt de samenstelling van de gehele commissie toegelicht. De achternamen en politieke partij van alle leden en plaatsvervangend leden van de commissie worden in een dergelijk geval in een voetnoot getoond.

Onder het kopje 'Inleiding' kan eventueel nadere toelichting op het onderwerp worden gegeven. Indien van toepassing kan hier tevens worden vermeld dat een gedeelte van de vragen en antwoorden die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp in een aparte brief gevonden kunnen worden. Het gehele onderdeel 'Inleiding' kan in een lijst van vragen en antwoorden ontbreken.

Het document sluit af met alle vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden zijn in aparte kopjes ondergebracht. Het antwoord op een vraag wordt direct na de desbetreffende vraag weergegeven. Alle vragen en antwoorden zijn genummerd (respectievelijk 'Vraag 1', 'Antwoord op vraag 1', 'Vraag 2', 'Antwoord op vraag 2', etc.).