Triloog

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De term triloog (soms ook 'trialoog'), verwijst naar informeel overleg waarin delegaties van de Europese Commissie i, het Europees Parlement i en de Raad van Ministers i onderhandelen over wetgevende voorstellen.

Een triloog kan zowel voor het indienen van een formeel voorstel door de Commissie plaatsvinden, als tijdens de formele besluitvorming over een voorstel. Alle onderdelen van een voorstel kunnen onderwerp zijn van een triloog. Een triloog gaat soms over het uitwerken van technische details, maar kan ook over heel politiek gevoelige onderwerpen gaan die essentiële onderdelen van een voorstel betreffen.

Er bestaan geen uniforme regels voor het voeren van een triloog, of over de reikwijdte van de onderhandelingen die gevoerd kunnen worden in het kader van een triloog. Alleen het Europees Parlement heeft regels voor hun afvaardiging naar trilogen openbaar gemaakt.

Opzet triloog

Samenstelling

In de regel neemt namens de Commissie de dossier-expert en diens leidinggevende deel, namens het EP in principe de door het volledige Europees Parlement gemandateerde rapporteur i en namens de Raad de voorzitter van de bij het onderwerp betrokken raadswerkgroep of de betreffende Coreper i-formatie. Afhankelijk van het belang van de voorstellen telt de delegatie van het EP ook schaduw-rapporteurs van de andere fracties en in uitzonderlijke gevallen vaardigt de Raad de minister van het voorzittende land i af, en de Commissie de meest betrokken eurocommissaris i.

Procedures

Er zijn geen regels voor hoe binnen trilogen overeenstemming wordt bereikt. Onderhandelaars van de Raad en van het EP zullen de resultaten ter goedkeuring moeten voorleggen aan de eigen instelling. Het Europees Parlement verplicht onderhandelaars de resultaten van een triloog voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de betrokken commissie of commissies bekend te maken.

Belang triloog

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon i in december 2009 is volgens onderzoekers én betrokkenen het belang van de triloog sterk toegenomen. Voornaamste reden zou zijn het wetgevingsproces te versnellen. Ten opzichte van de formele besluitvormingsprocedures geeft de triloog het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de mogelijkheid om een reeks van over en weer geamendeerde voorstellen door te nemen. Bij formele procedures is er een strikt maximum; een voorstel kan slechts een enkele keer gewijzigd worden.

Een deel van de onderzoekers en betrokkenen wijst op de mogelijke negatieve gevolgen voor de transparantie van het wetgevend proces in de Europese Unie i.

Gebruik term als onderdeel formele procedure

In de gewone wetgevingsprocedure i is een stap ingebouwd waar Commissie, EP en Raad verplicht zijn om in onderhandelingen in acht weken te onderzoeken of ze tot een akkoord kunnen komen, als ze het niet eens zijn geworden in de eerste en tweede lezing i. Officieel komt het bemiddelingscomité i dan bijeen; de term triloog is hier niet van toepassing.

1.

Meer informatie